WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Банківська політика - Реферат

Банківська політика - Реферат

враховувати різні фактори, які можна умовно звести в чотири групи:
А) випадкові й надзвичайні, що виникають у зв'язку з особливостями діяльності клієнтів банку;
Б) сезонні, що мають відношення до виробництва і переробкисільськогосподарської продукції;
В) циклічні, що відбивають коливання ділової активності;
Г) довгострокові, спричинені зрушеннями у споживанні, інвестиційному процесі, розвитком науково-технічного прогресу.
Всі ці показники є своєрідними обмежниками, що забезпечують відповідну спрямованість діяльності комерційного банку; їх дотримання не є безпосередньою роботою банку. Цільова функція управління банком визначається змістом процесу - позаяк банк являє собою комерційне підприємство, остаточно. Метою його діяльності є здобуття прибутку. Цим забезпечується "самозбереження" банку як установи, що функціонує в ринковому середовищі.
Основою ліквідності для комерційного банку є забезпечення прибутковості виробничої діяльності (виконуваних операцій). Водночас особливості роботи банку як установи, діяльність якої грунтується на використанні коштів клієнтів, диктує необхідність застосування специфічних показників ліквідності. Хоча загальна і специфічна ліквідність комерційного банку доповнюють одна одну, спрямованість їхньої дії є протилежною. Максимальна специфічна ліквідність досягається при максимізації залишків у касах і на кореспондентських рахунках по відношенню до інших активів. Але саме в цьому разі прибуток банку мінімальний. Максимізація прибутку вимагає не заощадження коштів, а їхнього застосування джля надання позичок і здійснення інвестицій. Позаяк для цього необхідно звести касову готівку й залишки на кореспондентських рахунках до мінімуму, то максимізація прибутку загрожує безупинності виконання банком своїх зобов'язань перед клієнтами.
"Отже, сутність банківського управління ліквідністю полягає у гнучкому поєднанні протилежних вимог загальної і специфічної ліквідності. Цільова функція управління ліквідністю комерційним банком полягає в максимізації прибутку при обов'язковом дотриманні встановлених і визненних самим банком економічних нормативів" [1;89-90].
Здійснення управління ліквідністю вимагає відповідного оперативно-інформаційного забезпечення. Банк повинний мати оперативну інформацію про наявні в нього ліквідні кошти, очікувані надходження й майбутні платежі. Ця інформація подається в вигляді графіків надходжень і платежів, що випливають з прийнятих зобов'язань, на відповідний період. Дана інформація є основою для розгляду пакета кредитних пропозицій на даний період.
Банківське управління ліквідністю має певні особливості порівняно з іншими комерційними підприємствами. Як і в інших підприємствах, в банках максимізація прибутку досягається збільшенням надходжень (виторгу) й скороченням витрат. Проте зміст цих показників у комерційних банках специфічний. Вони включають не загальний (валовий) оборот банківського "виторгу", а лише ту його частину, що забезпечує формування й використання прибутку. Основний елемент обороту - надання й погашення позичок - регулюється у відповідності з законами руху вартості, що надана в позику.
Обсяг валового прибутку банку залежить від розміру коштів, наданих у позику, та їхньої "ціни", тобто процентних ставок. Дія кожного з цих факторів, окрім впливу ринкової кон'юнктури, залежить від специфічних вимог забезпечення ліквідності.
Величина кредитних вкладень комерційного банку визначається обсягом власних і залучених коштів. Проте не всі ці кошти можуть бути використані для кредитування, адже частину їх банк залишає в якості резервів. Отже завданням банку є визначення обсягу т.зв. ефективних ресурсів, тобто таких, що спрямовуються на здійснення кредитних вкладень. Длоя обчислення їх застосовується така формула:
КРе = Уф + Звк+ Д + Зр + Ззал - НА - 0,1 (Д + Ор) - 0,3 Ор,
де: КРе - ефективні кредитні ресурси;
Уф - статутний фонд;
Звк- залишки власних коштів банку;
Д - депозити;
Зр - залишки на розрахункових та інших рахунках клієнтів у банку;
Ззал - інші залучені кошти;
НА - ресурси, вкладені в будинок банку, обладнання та інші низьколіквідні активи.
Згідно наведеної формули, обсяг ефективних ресурсів визначається як різниця між сумою пасивів балансу банку (за вирахуванням вкладень в активи - будинки та ін.) і залишків залучених коштів, спрямованих в фонд регулювання кредитних ресурсів (10 % від залишків депозитів - 0,1 (Д + Зр)), а також розміщених у ліквідні активи, що виключають їх використання для надання позичок (0,3 Зр).
Якщо банк розпочинає свою діяльність, то він реалізує цільову функцію управління ліквідністю в адекватному розміщенні ресурсів, а якщо банк вже функціонує, то управління ліквідністю вже реалізується у встановленні обсягу й джерел покриття дефіциту ресурсів. Обсяг вільних ресурсів (КРв) та дефіцит ресурсів (КРд) визнавчаються як різниця суми ефективних ресурсів і фактичних кредитних вкладень банку (КВф):
КРв (КРд) = КРе - КВф.
3. Визначить коефіцієнт ROE
для банку "Народний"
За минулий рік основні показники діяльності банку становили:
- валюта балансу - 60 000;
- кошти у касі та на кор. рахунках - 10 000;
- кредитні вкладення - 30 000,
у т. ч. видані міжбанківські кредити - 8 000;
- інвестиції у державні цінні папери - 6 000;
- інвестиції у сумісну діяльність - 1 000;
- власні кошти:
статутний капітал - 5 000;
фонд кредитних ризиків - 1 600;
нерозподілений прибуток
попередніх періодів - 3 400;
- залучені кошти - 40 000,
у т. ч. розрахункові та поточні
рахунки клієнтів - 1 800,
у т. ч. платні вклади та депозити - 22 000;
- балансовий прибуток за минулий рік - 6 000;
- процентний прибуток за минулий рік - 10 000;
- сукупні доходи - 48 000;
- сукупні видатки - 42 000;
- ставка оподаткування - 50%
Розв'язок
ROE(Коеф. прибутковості)=
Визначимо невідомі величини:
Капітал
банку = статутний
капітал + фонд кредит-
них ризиків + нерозподілений прибу-ток попередніх періодів + фінансовий результат за минулий рік
Капітал
банку = 5000 + 1600 + 3400 + 3000 = 13000
Фінансовий результат = балансовий прибуток - податок на прибуток = 6000 - 50% x 6000
100% = 3000
Отже Коефіцієнт прибутковості = 3000
13 000 = 0,23
Список використаної літератури
1. Банковское дело/ Под ред. О.И.Лаврушина. - М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992. - 428 с.
2. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків - К.: Основи, 1998. - 963 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...