WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Управління персоналом в туристичній фірмі (Курсова) - Реферат

Управління персоналом в туристичній фірмі (Курсова) - Реферат

посаду
_______________________________________________________________
керівника підприємства або іншої, уповноваженої ним особи)
названої далі "Керівник", що діє на підставі _______________________
(зазначити документ, що підтверджує повноваження: статут, контракт)
з однієї сторони, і _____________________________________________
(зазначити посаду, прізвище, ім'я і по батькові)
названий далі "Фахівець", з другої сторони, уклали цей контракт про подане нижче:
1. Загальні положення
1.1. За цим контрактом Спеціаліст зобов'язується виконувати обов'язки
______________________________________________________________
(зазначити посаду або узагальнену характеристику, уточнення обов'язків)
а Керівник зобов'язується створювати необхідні умови для роботи Фахівця, виплачувати йому грошову винагороду і надавати соціально -побутові блага.
1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між Фахівцем і Підприємством, які з боку останнього реалізуються Керівником (адміністрацією) Підприємства, а у необхідних випадках також іншими працівниками Підприємства.
Основи законодавства про працю, Кодекс законів про працю поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом у частині, що йому не суперечить.
1.3. Контракт обов'язковий для підрозділів і працівників Підприємства у частині умов, що встановлюють права й обов'язки Фахівців стосовно згаданих підрозділів і працівників.
1.4. Фахівець підпорядковується безпосередньо Керівникові. Рішення Керівника, прийняті згідно з його компетенцією, обов'язкові для Фахівця.
1.5. Діяльність Фахівця має сприяти розвиткові Підприємства, підвищенню результатів його господарської і підприємницької діяльності.
1.6. У своїй діяльності Фахівець керується законодавством, іншими нормативними документами, що поширюють свою Дію на Підприємство.
1.7. Фахівець має виконувати свої обов'язки сумлінно і з таким ступенем старанності, дбайливості й уміння, який виявляють за таких самих обставин і в такому самому становищі звичайні розсудливі люди.
1.8. Оцінка якості виконання Фахівцем своїх обов'язків за контрактом здійснюється Керівником.
1.9. На період відпустки або його відсутності з інших причин обов'язки Фахівця виконує особа, яку призначає Керівник.
1.10.__________________________________________________________
(зазначити, при необхідності, інші умови)
2. Функції і обов'язки фахівця
2.1. Фахівець виконує такі постійні функції і обов'язки;
______________________________________________________________
Фахівець виконує також інші функції і обов'язки, що випливають із законодавства, інших нормативних документів, включно Кваліфікаційного довідника посад керівників, фахівців і службовців.
Додаткові обов'язки (понад передбачені контрактом) Фахівцеві можуть бути встановлені за погодженням сторін.
Додаткові обов'язки і умови їх виконання, а також пов'язані з ними зміни умов цього контракту оформлюються додатковою угодою.
3. Права і умови діяльності фахівця
3.1. Фахівець самостійно розв'язує всі питання, віднесені до його відання, якщо цим контрактом і обов'язковими документами не передбачено інше. 3.2. Фахівець має право:
Фахівець має право також розв'язувати інші питання, віднесені цим контрактом, обов'язковими документами до відання Фахівця.
3.3. Фахівцеві забезпечуються умови, необхідні для його продуктивної роботи.
4. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення фахівця
4.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Фахівцеві виплачується грошова винагорода, що містить у собі:
щомісячні виплати розміром ____________ грв.;
виплати за виконання обов'язків за цим контрактом з високою якістю;
одноразові виплати завиконання окремих завдань, обумовлених цим контрактом і додатковими угодами до нього.
5. Відповідальність сторін, розв'язання суперечок
5.1. У разі невиконання або неякісного виконання обов'язків за контрактом сторони несуть відповідальність згідно з законодавством і цим контрактом.
5.2. Фахівець не несе відповідальності за неналежне виконання контракту, що мало місце внаслідок невиконання Керівником своїх обов'язків за контрактом.
5.3. Дисциплінарні стягнення на Фахівця накладаються Керівником.
5.4. Фахівець відшкодовує збитки, завдані ним Підприємству, у розмірах і порядку, встановлених законодавством про працю.
5.5. Обов'язок з доведення обгрунтованості притягнення Фахівця до відповідальності, у тому числі дострокового звільнення з посади, лежить на Керівникові і Підприємстві.
5.6. Суперечки між сторонами розв'язуються порядком, ус-тановленим законодавством.
6. Зміна і розірвання контракту
6.1. Після закінчення року дії цього контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності Підприємства і обгрунтовані пропозиції сторін ураховуються внесенням до контракту відповідних змін і доповнень.
6.2. Зміни й доповнення до цього контракту приймаються підписанням сторонами додаткових угод.
6.3. Цей контракт припиняється:
1) після закінчення терміну дії контракту;
2) за угодою сторін;
3) з ініціативи Керівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених у пункті 6.4 цього контракту;
4) з ініціативи Фахівця до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених у пункті 6.5 цього контракту;
5) з інших підстав, передбачених Кодексом законів про працю, крім тих, що не застосовуються відповідно до цього контракту;
6.4. Фахівця може бути звільнено з посади, а цей контракт розірвано з ініціативи Керівника до закінчення терміну його дії:
1) у разі систематичного невиконання Фахівцем без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;
2) у разі одноразового грубого порушення Фахівцем законодавства або обов'язків, передбачених контрактом, внаслідок чого для Підприємства настали значні негативні наслідки (завдано збитків, сплачено штрафи, потерпіла честь фірми тощо);
3) з інших, передбачених Кодексом законів про працю, підстав звільнення працівника з ініціативи адміністрації.
7. Термін дії і інші умови контракту
7.1. Цей контракт діє з ''__'' ________ 199__ р. до ''__' ________ 199__ р.
7.2. З метою перевірки здатності виконання Фахівцем передбачених цим контрактом обов'язків установлюється випробування терміном ________ міс. з початку дії контракту.
У період випробування Фахівець виконує обов'язки за контрактом у повному обсязі.
8. Адреси сторін і інші відомості
8.1. Відомості про Підприємство:
повна назва __________ адреса ________________
телефон директора __________________________
розрахунковий рахунок № ____________________
8.2. Відомості про Фахівця:
домашня адреса _____________________________
домашній телефон ___________________________
робочий телефон ____________________________
паспорт-серія ___________________ номер ______
виданий "__''________ 19__р.__________________
Керівник Фахівець ___________ _____________ (підпис, печатка) (підпис)

 
 

Цікаве

Загрузка...