WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Характеристика основних функцій управління (Курсова) - Реферат

Характеристика основних функцій управління (Курсова) - Реферат

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Фармагей Євгенія Станіславівна
Курсова робота
за темою "Характеристика
основних функцій управління"
шифр групи ________________________
спеціальність ______________________
Науковий керівник
кандидат економічних наук
доцент Сладкевич В. П.
Київ 2000
Зміст.
Вступ. 3
1. Характеристика функції планування.
1.1. Суть планування і його види. 6
1.2. Реалізація та оцінка стратегічного плану. 10
2. Зміст функції організації в управлінні.
2.1. Організація взаємодії і повноваженя. 15
2.2. Будова організації. 19
3. Функція мотивації в управлінні.
3.1. Сутність і зміст мотивації. 22
3.2. Змістовні теорії мотивації. 22
3.3. Процесуальні теорії мотивації. 24
4. Контроль як функція управління.
4.1. Процес контролю. 26
4.2. Поведінчеські аспекти контролю. 27
4.3. Характеристики ефективного контролю. 28
Висновки. 29
Використана література. 31
Вступ.
В період різкого загострення конкуренції на українському та світовому ринках, розширення масштабів і частоти зміни технологічних, організаційних та інших нововведень успіхів досягають ті підприємницькі структури, керівництво яких оперативніше за інших здатне критично оцінити стан справ, перебороти стереотипи ефективного в минулому управління і розробити стратегію перетворення своїх організацій і зайнятих в них працівників. В цих умовах українським підприємцям необхідно оволодівати новими знаннями, навчитися користуватися ними на практиці. Важлива частина цих знань, як показує світовий досвід, оволодіння наукою і умінням менеджменту.
Під менеджментом розуміється сукупніть методів, форм, засобів управління виробництвом для досягнення поставленої мети. Менеджент - на українській мові "управління" - функція, вид діяльності по керуванню людьми в найрізноманітніших організаціях. Менеджмент - це також царина людських знань, які допомагають здійснювати цю функцію. Менеджмент - як узагальнене від менеджерів - це відповідна категорія людей, соціальний прошарок тих, хто здійснює роботу по управлінню. Мета менеджменту - підвищення ефективності виробництва і збільшення прибутків.
Організація створює основу світу менеджерів і є причиною, яка обумовлює існування менеджменту.
Підприємницька організація - це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальних цілей. Роль менеджерів не обмежується їх присутністю тільки у великих і розгалужених корпоративних структурах управління. В зрілій ринковій економіці не менш важливі підприємницькі організації малого бізнесу. По кількості - це більше 95% усіх фірм, по значенню - це найбільше наближення до повсякденних потреб споживачів, в той же час - це полігон технічного прогресу та інших нововведень. Уміло управляти підприємницькою організацією означає вижити і вистояти в умовах конкуренції, наростити виробничий потенціал і збільшити прибутковість. Як всього цього досягти - одне з головних питань менеджменту.
При роботі в умовах ринкових відносин структура управління підприємницькими організаціями повинна бути зорієнтована на використання методів, форм і засобів менеджменту. Управління виробництвом продукції являє собою складну структуру, яка складається із раду відносно самостійних, але взаємопов'язаних між собою більш простих видів управлінської праці, які називаються функціями управління. Розподіл складного процесу управління на окремі функції умовний і допускає різні підходи, особливо в умовах ефективного керівництва підприємницькими організаціями. Широкого розповсюдження набуло твердження, що існує прийнятний для будь-якої організації процес управління по реалізації функцій, які повинен виконувати будь-який керівник.
Більшість експертів в галузі управління приймають таке визначення. Управління - це процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для того, щоб сформулювати і досягти цілей організації. Якщо більш детально розглядати процес управління, то його можна розділити на більшу кількість конкретних управлінських робіт. Серед деталізованих функцій управління виділяються: розробка, удосконалення конструкцій виробу та технологічна підготовка ви-робництва; організація забезпечення виробництва інструментом, оснасткою і пристосуваннями; організація ремонтного і енергетичного обслуговування; стандартизація продукції і технологічних процесів; удосконалення організації праці, виробництва і управління; контроль якості продукції; організація бухгалтерського обліку, фінансів і статистики; перспективне і техніко-економічне планування; оперативне планування і управління виробництвом; організація і планування матеріально-технічного забезпечення, кооперації і комплектації; комплектування кадрами, організація їх підготовки і підвищення кваліфікації; організація діловодства і кореспонденції, адміністративно-господарського обслуговування на підприємстві.
Мета цієї роботи - висвітити зміст основних функцій управління.
Основними завданнями даної роботи є: охаректиризувати основні функції управління, розкрити їх суть.
Курсова робота має слідуючу структуру: вступ, 4 основних розділи, висновки та список використаної літератури.
В першому розділі роботи розкривається суть функццї планування, наводяться приклади видів планування. Основна увага приділяється стратегічному плануванню.
Другий розділ розкриває зміст роботи, розкриває зміст функції організації в управлінні.
Втретьому розділі досліджено суть функції мотивації та основні теорії мотивації.
В четвертому розділі охарактеризовано функцію контролю.
При виконанні курсової роботи було використано таких авторів: М. Мескон, Т. Р. Уинслоу; А. Чернявского, В. Туленкова.
1. Характеристика функції планування.
1.1. Суть планування і його види.
Функція планування припускає рішення двох глобальних питань: якими повинні бути цілі організації і що повинні робити члени організації, щоб їх досягти. За допомогою планування можна перевести фірму, як систему, із вихідного, базового, рівня на заданий рівень розвитку шляхом маневрування і зосередження сил і засобів на пріоритетних напрямках своєї діяльності, а також визначати перспективи розвитку і майбутній стан фірми. Планування як цілеспрямована спеціалізована управлінська діяльність здійснюється на принципах об'єктивності, реалістичності, системності, комплексності, оптимальності; єдності інтересів фірми, її персоналу і споживачів; збалансованості;
обгрунтованості планів, програм, проектів, моделей розвитку; пізнавальності шляхів соціально-економічного розвитку.
Передумовою

 
 

Цікаве

Загрузка...