WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Прикладні аспекти урахування ризику окремих видів економічної діяльності - Реферат

Прикладні аспекти урахування ризику окремих видів економічної діяльності - Реферат

ризику (можливі прояви ризику див. вище), викликаного суб'єктивними факторами на етапах проведення ринкових досліджень, прийняття стратегічних рішень, розробки і реалізації заходів комплексу маркетингу.
За результатами оцінки приймають рішень про внесення коректив у процес підготовки і прийняття відповідних маркетингових рішень з метою зниження ступеня їх ризику і підвищення шансів на успіх.
Для цього може бути застосована наступна таблиця рішень (табл. 10.3). Вона побудована для випадку, коли ступінь ризику оцінюється коефіцієнтами впевненості. Аналогічна таблиця може бути побудована для ймовірностей.
Таблиця 10.3
Таблиця рішень про інтерпретацію результатів оцінки ризику (варіант)
Значення оцінки Рішення про інтерпретацію результатів оцінки ризику
О0 О0 > -0,8 Значні шанси отримання негативного результату
-0,3 > О0 > -0,6 Незначні шанси отримання негативного результату
-0,3 < О0 < +0,3 Ситуація невизначеності
+0,3 < О0 < +0,6 Незначні шанси отримання позитивного результату
+0,6 < О0 +0,8 Майже напевне позитивний результат
Вартісна оцінка ризику розраховується як добуток можливих втрат при реалізації ситуації ризику на інтегральний коефіцієнт упевненості, чи інтегральну ймовірність (залежно від вибраної системи оцінки).
Приклад 10.1.
Необхідно виконати аналіз ризику проекту, що передбачає розробку і виведення нового товару (модифікацію існуючого виробу) на ринок. Загальний ризик проекту розглядається як рівнодіюча комплексу елементарних ризиків на етапах його реалізації.
Розглянемо послідовність оцінки одного з елементарних ризиків - ризику розробки неадекватної стратегії маркетингу за просуванням товару на ринку [10].
Модель ризику може виглядати наступним чином.
Сутність ризику - невідповідність фактичної структури, розмірів і поведінки цільового ринку прогнозованим, і відповідно, неадекватна маркетингова стратегія виходу на ринок.
Можливі наслідки - товар не знаходить споживача; невідповідність характеристик товару потребам споживачів; перевищення наміченого бюджету маркетингових заходів.
Фактори ризику - неточний вибір принципів і факторів сегментації ринку, недооцінка конкурентів, неправильне позиціонування товару (набір факторів у приведеному прикладі обмежений).
Отримана структура представлена у вигляді табл. 10.4. Оцінки факторів ризику, що розглядаються як свідчення на користь або проти розвитку ситуації ризику, отримані на основі аналізу минулої діяльності.
Імовірність негативного завершення робіт етапу Р(Н/С) при наявності свідоцтв (апостеріорна ймовірність) визначена послідовним комбінуванням імовірностей свідчень (факторів ризику) за формулою Байєса (див. п. 4.7, формулу 4. 23), зокрема:
Таблиця 10.4 Оцінка суб'єктивних факторів ризику, ймовірність
Сутність ризику Р(Н) Фактор ризику Р(С/Н) Р(С/неН) Р(Н/С)
Неадекватна маркетингова стратегія виходу на ринок 0,300 неточний вибір
принципів і факторів сегментації
ринку 0,090 0,150 0,254
недооцінка конкурентів 0,210 0,180
неправильне пози-ціювання товару 0,240 0,210
o Імовірності Р(С/Н) ,що при даному негативному результаті Н діє фактор
ризику С;
o Імовірності Р(С/неН ), що при позитивному результаті не спостерігається дія
фактора ризику О,
o апріорної імовірності Р(Н) результату Я.
Аналізуючи отримані результати слід зазначити, що апріорна оцінка ризику негативного завершення робіт розглянутого етапу (0,3 або ЗО %) після урахування впливу виділених факторів ризику була уточнена - оцінка імовірності невдачі зменшилася до 0,254 або 25,4%. Очікуване значення втрат на даному етапі складе
Е - 0, 254 ? У,
де У- середній (при оптимістичній оцінці) або максимальний (при песимістичній оцінці) розмір утрат.
Аналогічним чином розраховують інші суб'єктивні маркетингові ризики.
У практичній діяльності при оцінці конкретних маркетингових заходів необхідно враховувати як їх суб'єктивні, так і об'єктивні ризики.
У підсумку необхідно зазначити:
o наведена класифікація маркетингових ризиків надає можливість
систематизувати їх оцінку і виключити як недооцінку , так і подвійне урахування , що підвищує ступінь обґрунтованості маркетингових заходів;
o визначення факторів ризику для кожного з виділених видів дозволяє провадити
їх багатофакторний аналіз , визначаючи при цьому вплив кожного з факторів, підвищує точність і ефективність управління маркетинговими ризиками ,надає змогу цілеспрямовано розробляти заходи , спрямовані на запобігання , зменшення чи
компенсацію ризику;
o для кожного з визначених видів ризику поставлено відповідно методики їх
оцінки, запропоновано критерії прийняття управлінських рішень на основі оцінки ризику.
2. Екологічні ризики продуктових інновацій та їх оцінка
В останні десятиріччя в світовій економіці відбулися докорінні зміни в співвідношенні факторів економічного зростання, - на перше місце виходять інноваційні і їх частка зростає. Так, за даними Лондонського економічного інституту у економічно розвинених країнах частка інноваційних факторів у прирості ВВП складає 70% і більше. Інноваційні процеси, їх втілення у нових продуктах і технологіях, методах організації виробництва і збуту служать основою підвищення конкурентоспроможності як окремих підприємств, так і економік країн у цілому, створюють базу для прискорення їхнього економічного розвитку.
Однак, інновації і інноваційна діяльність пов'язані зі значним ризиком, оскільки зміст інновацій складають зміни, які розглядаються як джерело доходу, а процеси і результати змін містять істотну частку елементів невизначеності і спричиненого нею ризику. При цьому раціональна поведінка полягає в тому, щоб не ігнорувати ризик, а належним чином враховувати для обґрунтування заходів, спрямованих на його попередження, зниження чи компенсацію.
Аналіз проявів різних видів ризику інноваційної діяльності свідчить ,що в останні роки різко зросла частка екологічних ризиків, втрати від проявів яких в навколишньому природному середовищі (НПС) є особливо значними і ігнорування
цього факту загрожує самому існуванню людської цивілізації, крайньою мірою,
у її нинішньому вигляді.
Екологічний ризик інновацій - це загроза втрати ресурсів (зниження доходів чи збільшення витрат) суб'єктів інноваційного процесу внаслідок його екодеструктивного впливу.
Виконана з урахуванням цього класифікація екологічних ризиків за природою виникнення і основними ознаками прояву має наступний вигляд (табл. 10.5).
За результатами досліджень ряду економістів вплив технологічного фактору на кризову екологічну ситуацію є вирішальним (серед інших: чисельність населення, його екологічна культура, рівень добробуту). Перш за все, об'єктами екологічного ризику стають екологічно-чутливі галузі - сільське господарство, туризм, риболовні промисли тощо. Але ісуб'єктами і об'єктами екологічних ризиків можуть стати самі підприємства-забруднювачі.

 
 

Цікаве

Загрузка...