WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Прикладні аспекти урахування ризику окремих видів економічної діяльності - Реферат

Прикладні аспекти урахування ризику окремих видів економічної діяльності - Реферат

ефективності їх діяльності - понаднормативні викиди різко збільшують екологічні платежі.
5 Технологічні ризики спричиняються змінами у технологічному середовищі і, як правило, ініціюються НТП. Класичним прикладом такого ризику є кінокамера з миттєвим проявленням плівки фірми "Поляроїд". її виведення на ринок співпало у часі з розвитком відеокамер, які також фіксували рухоме зображення, але більш ефективним з погляду споживачів способом. У результаті кінокамера виявилася непотрібна споживачам.
Зменшити дію маркетингових ризиків, пов'язаних зі впливом макросередовища, можна шляхом диверсифікації виробництва і збуту, ретельним вибором напрямків і видів діяльності таким чином, щоб у максимальному ступені використовувати сприятливі можливості і мінімізувати дію деструктивних факторів.
Основні фактори, які слід ураховувати при аналізі кожного з виділених видів ризику макросередовища господарювання, наведено у табл. 10.1.
Однак, якщо для зниження рівня маркетингових ризиків підприємства фактори макросередовища можна тільки враховувати, але не впливати на них, то на мікро рівні можливостей впливу значно більше.
Розглянемо основні ризики, спричинені факторами мікро-середовища.
1. Конкурентні ризики ,пов'язані з діями конкурентів. Ці ризики особливо значні для високоприбуткових ринків і галузей , що розвиваються. На цьому привабливому "полі" найбільш слабкі і нестійкі до конкурентного тиску товаровиробники змушені
виходити з ринку. Так у конкурентній боротьбі програв і був ліквідований Сумський пивзавод.
2.Постачальницькі ризики, пов'язані з порушенням умов поставок вихідних
сировини і матеріалів. Рівень таких ризиків досить високий для підприємств , які
використовують дефіцитну сировину , або отримують її від обмеженого кола
постачальників. Наприклад,
Таблиця 10.1 Фактори маркетингового макросередовища
Політико-правові Екологічний Економічні Соціально-демографічні Технологічні
Політична система економічне за-конодавство Трудове зако-нодавство Система опо-даткування Ступінь корум-пованості влади Форми лобізму Вплив суспільних організацій Ступінь інте-грованості у світову еконо-мічну систему Митні тарифи Стан довкілля Забезпеченість ресурсами Кліматичні умови Економіко-географічний регіон Рівень інфляції Рівень безробіття Валютний курс Рівень доходів населення Темпи розвит-ку економіки Структура економіки Попит-пропо-зиція Рівень ділової активності Бар'єри Власники Рівень освіти Рівень наро-джуваності і смертності Розподіл насе-лення за віком і статтю Рівень життя Національний склад населення Релігії Суспільні традиції і норми поведінки Захист споживачів Соціальна ста-більність Щільність на-селення Темпи НТП Рівень розвитку науки і техніки Технічна і технологічна орієнтація еко-номіки інноваційна діяльність Механізація і автоматизація виробництва і побуту Захист інтелектуальної власності
рівень постачальницького ризику є достатньо високим для Сумського Ват "Хімпром", яке для виробництва фосфатних добрив використовує імпортні апатити (своїх Україна не має).
3. Торгівельно-збутові ризики , пов'язані з діями торговельних і збутових посередників (змінами умов взаємодії ) . Основну загрозу становить те , що
підприємство ,яке реалізує свою продукцію через посередників ,частково втрачає контроль за подальшою долею товару і у випадку виходу посередників з бізнесу може частково чи повністю втратити ринок.
4. Споживацькі ризики , пов'язані зі змінами смаків і уподобань споживачів. Так , сьогодні все більшу популярність отримують текстильні та ламіновані покриття для підлоги ,а тому очікується спад споживання лінолеуму, що призводить до зростання ризику його виробників, пов'язаного з не реалізацією продукції.
5. контактні ризики, пов'язаний з погіршенням відносин з представниками контактних аудиторій (кредитно-фінансових установ, органів державної і місцевої влади, засобами масової інформації, громадськими організаціями тощо).
Ці-види маркетингових ризиків чинять найбільший вплив на підприємства. Для зниження їх рівня підвищують ступінь обізнаності (поінформованості) про
економічних контрагентів і можливі дії у конкретних ринкових ситуаціях, проводять диверсифікацію постачальників, посередників і споживачів, що розробляють заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності, застосовують елементи паблік рілейшнз і пропаганди для формування сприятливого іміджу в очах контактних аудиторій та економічних контрагентів тощо.
Фактори, які слід ураховувати при аналізі ризиків мікро-середовища господарювання, подано у табл. 10.2.
Далі розглянемо суб'єктивні (внутрішні) ризики, які можуть виникнути у процесі прийняття маркетингових рішень. їх рівень визначається особливостями діяльності служби маркетингу підприємства.
Ризики ринкових досліджень, які розділяються на:
)ризики вибору напрямків досліджень ринку - виникають у випадку помилок при виборі напрямків ринкових досліджень, - у цьому випадку, рішення, прийняті на основі отриманої інформації, з)можуть не відповідати реаліям ринку;
2)ризики збору маркетингової інформації - виникають внаслідок рішень, прийнятих на основі неповної, неточної або суперечливої інформації, яка зібрана у ході ринкових досліджень, або внаслідок недоліків методик збору маркетингової інформації, що застосовуються, чи неправильного їх застосування);
3) ризики аналізу маркетингової інформації - виникають як наслідок вибору неадекватних методів аналізу маркетингової інформації;
Таблиця 10.2 Основні фактори мікросередовища маркетингу
Споживачі Конкуренти Посеред-ники Постачальники Контактні аудиторії
Цільові групи Характеристики споживачів Мотиви пове-дінки Система запитів Купівельна спроможність Ступінь забез-печеності това-рами Характеристики конкурентів Частка ринку Рівень конку-ренції Стійкість у конкуренції Конкурентні стратегії кон-курентів Основні види-продукції Тип Характеристики посередників Умови співро-бітництва Основні види продукції з якими вони працюють Ринки і спожи-вачі, яких вони обслуговують Тип Характеристики постачальників Умови поста-чання Обсяги поставок Основні види продукції і їх характеристика Основні спо-живачі їх про-дукції Внутрішні Місцеві Фінансові Державні уста-нови ЗМІ Групи громадської дії Лідери гро-мадської думки Відносини під-приємства 3 представниками контактних аудиторій
4) ризики інтерпретації результатів аналізу - виникають при неадекватній чи необ'єктивній інтерпретації результатів аналізу.
Ризики прийняття і реалізації неадекватних стратегічних маркетингових рішень:
1) Ризики вибору місії і цілей підприємства - при змінах зовнішнього середовища доведеться переглядати занадто вузьку місію , а занадто широка місія викличе
ускладнення при формулюванні цілей підприємства;
2) Ризики вибору напрямків розвитку - обумовлені можливими помилками і
недоліками при обґрунтуванні напрямків розвиткупідприємства (видів

 
 

Цікаве

Загрузка...