WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту - Курсова робота

Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту - Курсова робота

перших відносяться: об'єм продаж, прибуток і його динаміка, раціональність розміщення підприємств з позиції податкової політики, ефективність валютних операцій. Цілі підпорядкованого характера стосуються стосовно таких показників, як об'єм власного капітала, структура активів, рівень дебіторської і кредиторської заборгованості.
Цілі фірми щодо відношення персонала також мають свої особливості. Загальнокультурні відмінності між країнами, відмвнності традицій і шкіл менеджмента, мовні і інші проблеми виникають в діяльності фірми зв кордоном.
На малюнку 2 представлена матриця SWOT-аналізу проведеного на підприємстві на, якому я проходжу практику. Тут представлені сильні та слабкі сторони зовнішного і внутрішнього середовища підриємства, а також заходи, які допоможуть підприємству в скрутних ситуаціях.
Зовніншнє Середовище
Можливості:
1.Розвиток економіки країни.
2.Входження у нові ринки.
3.Розширення вир-ва для задо-
волення потреб споживачів.
4.Соціально-політична стабіль-
ність.
5.Стабільність держави. Загрози:
1.Інфляція.
2."Ворожі дії" з боку держави
3.Негативні демографічні дії.
1. Скорочення доходів спо-
живачів через невиплату
по з/п.
5.Негативна екологічна ситу-
ація.
середовище Сильні сторони:
1.Конкурентні пере-ваги (унікальність).
2.Вища за середню обізнаність про стан ринку.
3.Добре вивчений ринок, потреби по-купців. Необхідно використовувати унікальність продукції для вхо-
дження на нові ринки; за рахунок хорошого знання ринку споживачів розширюва-
ти вир-во продукції; за рахунок соціально-політичної стабіль-
ності і обізнаності ринку здійс-
нювати удосконалення якості продукції і здійснити зростання випуску продукції За рахунок інфляції, щоб заз-
нати менше збитків підприє-
мство веде політику гри на курсах валют. Зменшення випуску продукції з метою того, щоб продукція не лежала на складах; випуск продукції,яка необхідна спо-
живачу на даний момент. Ви-
кидання менше відходів, купипивши очисне обладнаня
Внутрішнє Слабкі сторони:
1.Брак деяких клю-
чових навичок.
2.Слабкість у сферах
що мають великий потенціал, недостат-
ня увага досліджен-
ням і розробкам.
3.Вир-во з високими
витратами, старіння потужностей.
4.Відсутність особ-
ливих навичок у га-
лузі менеджменту.
За рахунок стабільності держа-
ви і проведення нею вдалої політики знайти потенційних інвесторів для переоснащення обладнання або отримати кре-
дит від держави на ці цілі. За рахунок збільшення вир-ва, а отже отримання більших при-
бутків виділяти більше коштів на дослідження і розробки. Під-
приємство буде краще працю-
вати, якщо воно візьме на робо-
ту хороших менеджерів, які по-
кращать діяльність фірми. Скротити випуск продукції, і виробляти продукцію тільки тим споживачам, які будуть платити зразу за продукцію, щоб не отримати додаткових збитків від інфляції. Активно вести політику гри на курсах валют з підтримкою спеціалі-
стів в цій галузі. Зменшити брак продукції за допомогою застосування штрафних санк-
цій до робочих.
Малюнок 2. Матриця SWOT-аналізу.
2.2. Вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища.
Вивчення внутрішнього середовища являє собою аналіз таких ресурсів підприємства:
1. Фінасові ресурси.
2. Трудові ресурси.
3. Виробничі ресурси.
Аналіз фінансових ресурсів. Фінансові ресурси характерезуються: сьогоднішніми та майбутніми поступанням коштів; змогою їх переміщення; доступністю капітала; ціллями в відношенні прибутку і дивідендів.
По суті, під поступанням коштів, мається на увазі оцінка грошових на дійсно довгий період. Зрозуміло, що при цьому дуже важлива не точність прогнозу, а його надійність: необхідно представляти порядок коштів, які поступлять на підприємство на перспективу і ступінь їх стабільності. Це може дати змогу ддля оцінки, з одної сторони, результативності діючої стратегії фірми і актуальності її зміни, з іншої сторони - змогу розширити діяльність, освоєння нових видів продукції і нових іноземних ринків.
Інших показник - змога переміщення коштів - в більшій мірі відноситься до характеристики місцевих умов в кожній із засвоєнній країні, але повинен бути розглянений уже на цьому кроці, оскільки він значно впливає на реальні рескрси фірми. Маються на увазі такі аспекти, як свобода капітальних і інших ресурсів в країнах, в яких вони розміщенні; ліквідність ресурсів та інші.
Запозичений капітал є другим джерелом фінансових ресурсів для діяльності і розвитку фірми. Тут необхідно розглядати окремо можливістть залучення коштів в цілому і в районі засвоєння країни.
Отже, можна сказати, що доступність капітала диференціюється по його видам. Так, щоб отримати банківський кредит необхідно предявити умови і гарантії його повернення, в тому числі зі сторони третіх осіб, або передачею майна під заставу. Залучення інвесторів не потребує ні гарантії, ні застави - необхідно лише, як правило, економічне трактування, яке носить в даному випадку інший характер, чім при видачі кредиту: об'єктом доказу є не конкретне міроприємство, а діяльність фірми в цілому.
Можливість залучення місцевих коштів важлива по тій причині, що в країні можут існувати обмеження по участі іноземців в статутному капіталі, тоді необхідно, щоб партнерами по бізнесу стали або держава, або місцевий бізнес.
Аналіз трудових ресурсів. Із числа показників, які необхідно розглянути при цьому аналізі, відмітимо: загальна чисельність персонала, рівень використання персонала, можливість переміщення робітників з одного підприємства на інше, можливість залучення додаткових ресурсів.
Перший показник дає можливість оцінити чисельність і кваліфікацію структури наявного персонала потенційному розвитку фірми. Тут необхідно співвставити аналіз трудових показників по даній фірмі і її конкурентах. Рівень використання персонала в цьому ж розрізі характерезує внутрішні резерви фірми - як для розширення, так і для економії. Інше джерело резервів для розширення діяльності - перезподіл робітників по підприєсмтву. Таку дію необхідно проводити в любому випадку, якщо виявленазначна нерівномврність і використанні персонала; але осбливо важливо мату таку можливість для щвидкої екснансії на новому ринку. Останній показник - можливість залучення нових робітників характерезує в основному країну, в якій працює фірма, яле при цьому являється одним із важливіших факторів розвитку фірми, тобто джерелом розширення її діяльності в даній країні.
Аналіз виробничих ресурсів. Аналіз використання виробничих ресурсів необхідно робити з точки зору вирівнення загрузки, і що важливо в даному випадку для оцінки доцільності розширення виробництва. Якщо підприємство загружено на достатньому рівні, чи перезагрузені, це дає можливість ставити питання про створення нових виробничих ресурсів - при умові відповідних заключень маркетингових досліджень. Якщо ж підприємство загружено не в достатній мірі, то можливі різні варіанти дій фірми: стимулювати збут, зміна асортимента, розширення географії збуту, перенесення виробництва в інші регіони з ціллю зниження затрат.
Аналіз ринка.. Окремо неодхідно розглядати маркетингові характеристики спільного використання всіх ресурсів фірми.

 
 

Цікаве

Загрузка...