WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМенеджмент → Оцінка ризиків - Реферат

Оцінка ризиків - Реферат

називається число, чке дорівнює сумі добутків значень величини (х) на відповідні ймовірності (Рі):
Невизначеність характеризується розсіянням можливих значень випадкової величини довкола її очікуваного значення.
Для характеристик ризику як міри невизначеності використовуються такі показники:
1) дисперсія
D(x) = M[x -M(x)];
2) середньоквадратичне відхилення
4) коефіцієнт варіації
Наприклад, для інвестиційного проекту, закон розподілу якого пдано в таблиці, ці характеристики становлять:
1) середнє очікуване значення доходу
М(х) = 200 · 0,2 + 800 · 0,5 + 1000 · 0,3 = 740
2) дисперсія
D(x) = (200-740)2 · 0,2 + (800-740)2 ·0,5 + (1000-740)2 · 0,3 = 80400
3) середньоквадратичне відхилення
4) коефіцієнт варіації
найчастіше як міру ризику використовують середньоквадратичне відхилення. Чим більше його занчення, тим більший ризик. Розглянемо інвестиційні проекети А і В, закони розподілу NPV яких задано в таблиці:
Розрахунок середнього очікуваного значення NPV для двох проектів
Проект А Проект В
Можливі значення NPV (ХА) Відповідні ймовірності (РА) Можливі значення NPV (ХВ) Відповідні ймовірності (РВ)
100
500
700
1500 0.2
0.4
0.3
0.1
760 -7200
1000
3000
5000 0.2
0.3
0.3
0.2
760
М (ХА) = 100 · 0,2 + 500 · 0,4 + 700 · 0,3 + 1500 · 0,1 = 760
М (ХВ) = -7200 · 0,2 + 1000 · 0,3 + 300 · 0,3 + 5000 · 0,2 = 760
Тобто, очікуване значення NPV для обох проектів однакове. Втім, величини їх середньоквадратичного відхилення істотно різняться:
D (ХА) = (100-760)2 · 0,2 + (500-760)2 · 0,4 + (700-760)2 · 0,3 + (1500- 760)2 · ·0,1 = 170000
D (ХB) =(-7200 - 760)2 · 0,2 + (1000 -760)2 · 0,3 + (3000 - 760)2 · 0,3 + (5000 - 760)2 ·0,2 = 17790400
?(хВ) значно більше ?(хВ), а отже, ризик проекту В вищий від ризику проекту А.
Якщо порівнюються два проекти з різними очікуваними значеннями NPV, то використовується коефіцієнт варації, який показує частку ризику на одиницю очікуваного значення NPV.
Основною ідеєю аналізу рівня власного ризику проекту є оцінка невизначеності очікуваних грошових потоків від даного проекту. Цей аналіз може бути проведений різними методами - від неформальної інтуїтивної оцінки проекту до складних розрахункових методів та використання статистичного аналізу й математичних моделей.
Практично всі розразункові значення грошових потоків, на яких заснований проектний аналіз, є очікуваними значеннями випадкових величин з певними законами розподілу. Ці розподіли можуть мати більшу чи меншу варіацію, що є відображенням більшої чи меншої невизначеності, тобто ступеня власного ризику проекту.
Характер розподілу ймовірностей грошових потоків та їх кореляції одного з одним зумовлює характер розподілу ймовірностей NPV проекту і, таким чином, рівень власного ризику даного проекту.
Розглянемо три методи оцінки власного ризику:
1) аналіз чутливості (sensitivity analysis);
2) сценарний аналіз (scenario analysis);
3) імітаційне моделювання методом Монте-Карло (Monte Carlo Simulation).
6. Аналіз чутливості - це техніка аналізу проектного ризику, яка показує, як зміниться значення NPV проекту при заданій зміні вхідної змінної за інших рівних умов.
Проведення аналізу чутливості - досить проста операція, яка легко піддається алгоритмізації, що зводиться до таких кроків:
1-й крок. Визначення ключових змінних, які справляють вплив на значення NPV.
2-й крок. Встановлення аналітичної залежності NPV від ключових змінних.
3-й крок. Розрахунок базовох ситуації - встановлення очікуваного значення NPV при очікуваних значеннях ключових змінних.
4-й крок. Зміна однієї з вхідних змінних на потрібну аналітикові величину (в %). При цьому всі інші вхідні змінні мають фіксоване значення.
5-й крок. Розрахунок нового значення NPV та його зміни в процентах.
4-й і 5-й кроки проводяться послідовно для всіх вхідних змінних, вносяться до таблиці й зображуються графічно, тобто, аналітик одержує серію відповідей на питання "а що, коли?".
6-й крок. Розрахунок критичних значень змінних проекту та визначення найбільш чутливих із них..
7-й крок. Аналіз одержаних результатів і формування чутливості NPV до зміни різних вхідних параметрів.
Критичне значення показника - це значення, при якому чиста теперішня вартість дорівнює нулю (NPV = 0).
Приклад.
Розгялдається проект освоєння технологічної лінії переробки молока та випуску сиру. Первинні інвестиції дорівнюють 50 000 грн, період життя проекту 5 років. Проект передбачає випуск нової продукції обсягом 5 тис. кг за ціною 10 грн. Витрати на оплату праці на одницю продукції складають 4 грн, а на матеріали 4 грн; вартість капіталу 10%. Зробимо аналіз чутливості проекту.
Розрахуємо чисту теперішню вартість проекту.
= - 50000 + 5000 · (10-4-3) · 3,791 = 6861 грн.
(3,791 - це величина ануїтету надходжень від проекту при ставці дисконту 10% за 5 років).
Оскільки NPV позитивна, проект є доцільним.
Розрахунок еластичності NPV за змінними проекту та критичних значень показників проекту наведено у таблиці.
Аналіз чутливості проекту і важливості змінних
Показ-ники Базове знання показника Базва NPV Зміна показника Нова величина NPV % зміни NPV еластичність NPV рейтинг показника, важливості можливість прогнозування показника критичне значення показників NPV = 0
віднос-на нове значення
Ставка дисконту 10 6,861 ? 10 % 11% 5440 20,7 0,207 5 середня висока 19 %
Обсяг продажів 5000 6,861 ? 10 % 4500 1180 82,8 0,288 3 середня низька 4396
Ціна 10 6,861 ? 10 % 9 -1200 276 0,76 1 залежно від про-дукту 9,6
Затрати на працю 4 6,861 ? 10 % 4,4 -717 110,5 1,105 2 середня низька 4,3
Затрати на матеріали 3 6,861 ? 10 % 3,3 1178 82,8 0,828 3 висока 3,4
Період життя 5 6,861 ? 10 % 4,5 1865 72 0,72 4 низька 7,5
Критичне значення обсягу продажівдорівнює
-50000 + Q(10-7)?3,791 Q = 4396 одиниць.
Якщо порівнюються два проекти, то проект з більш чутливою NPV розглядається як ризикованіший, оскільки малі зміни вхідної змінної спричиняють великий розкид значень NPV довкола очікуваного, тобто більшу невизначеність, а отже, і більший ризик.
Аналіз чутливості досить простий у практичному застосуванні, однак має істотні недоліки. Наприклад, NPV інвестиційних проектів по розробці вугільних родовищ практично завжди чутлива до змін змінних витрат та ціни продажів. Однак, якщо фірмою укладено контракт на постановку фіксованого обсягу вугілля за ціною, яка враховує інфляцію, даний проект може бути цілком безпечним незважаючи на високу чутливість NPV.
Це говорить про те, що власний ризик проекту залежить не тіотки від чутливості NPV до зміни значень вхідних змінних, а й від інтервалу ймовірних значень цих змінних, який визначається їх імовірнісним розподілом.
Аналіз чутливості розглядає зміну окремих змінних проекту, виявляючи величину їх критичних значень. В аналізі чутливості розглядається окремий вплив кожної змінної на результуючу величину. Втім, на практиці всі змінні впливають на результати проекту одночасно, погіршуючи або поліпшуючи результуючу величину чистої поточної вартості проекту. Тому наступним кроком при аналізі ризиків є аналіз сценаріїв, який на основі прогнозу ймовірності настання базового, песимістичного чи оптимістичного сценаріїв покаже можливість реалізації даного проекту.

 
 

Цікаве

Загрузка...