WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Економічне зростання в моделях зростання - Реферат

Економічне зростання в моделях зростання - Реферат

визначають економічне зростання, а й, навпаки, у
країнах із високим і стійким зростанням підвищується
схильність населення до заощаджень.
5.Навряд чи варто доводити,що модель,яка враховує дію більшої
кількості чинників,повніше відображає реальну картину еко-
номічного зростання.Саме такою є модель економічного зрос-
тання Солоу.
За розробку цієї моделі Р.Солоу була присуджена Нобелів-
вська премія (1987).
ОСНОВНІ ОЗНАКИ МОДЕЛІ:
1. За основу зростання в моделі Р.Солоу береться зростання
продуктивності праці (у=Y/L). а не зростання продукту (Y).
2. Модель враховує вплив трьох чинників:
капіталоозброєності (k=К/L);
зростання населення ( L);
технологічного прогресу (Т.П.).
3. За моделлю Р.Солоу існує стійкий рівень капітало-
озброєності (k ), який визначає економічну динаміку. Цей
стійкий рівень капіталоозброєності (k ) можна виєначити за
формулою:
s k
--- = -----
? f(k )
s - норма заощаджень;
? - норма амортизації;
k*- стійкий рівень капіталоозброєності;
f(k*)- продуктивність праці за стійкого рівня капітало-
озброєності.
4. Джерелами економічного зростання за Солоу є:
а) Зростання капіталоозброєності (k), яке залежить від
зростання норми заощаджень (s).
Але зростання норми заощаджень не може бути постійним,
оскільки заощадження (s) обмежують споживання (С).
Солоу сформулював "золоте правило", яке виконується за
умови, що граничний продукт капіталу (МРК) дорівнює його ви-
буттю (амортизації ):
МРК =?
"Золоте правило": При визначенні норми заощаджень кри-
терієм повинна бути максимізація добробуту суспільства, тобто
якнайбільше споживання (С).
б) Зростання населення (t - темп зростання населення)
впливає на економічне зростання через динаміку капітало-
озброєності:
І
?К = --- - (? + t )k
L
де ІL - інвестиції на одного працюючого;
? - норма амортизації;
t - темп зростання населення;
k - капіталоозброєність.
в) Технологічний прогрес, який, за моделлю, на відміну
від попередніх чинників є джерелом постійного зростання як
продуктивності праці (у), так і загального продукту (Y).
Якщо ефективність виробництва (Е) під впливом тех-
нологічного прогресу змінюється з темпом (g), то продук-
тивність праці змінюється з тим же темпом, а загальний обсяг
виробництва зростає з темпом t + g:
Y = (tL + g) y0L
y - базова продуктивність праці.
Модель економічного зростання Р.Солоу зображена на графіку:
I,t,g
(d+t+g)
I/L=sf(k)
* K
K
k - капіталоозброєність одиниці праці з постійною ефек-
тивністю;
k*- стійкий стан капіталоозброєності, за якого k = І,
тобто величина капіталу, що вибуває (?k), дорівнює капіталу,
що інвестується (І = s f(k);
? - норма амортизації;
t - темп зростання населення;
g - темп зростання ефективності виробництва під впливом
технологічного прогресу.
Провідною ідеєю моделі Солоу є те, що лише технічний
прогрес може зумовити і, відповідно, лише ним можна пояснити
постійне зростання рівня життя. Адже саме він забезпечує
постійне зростання продуктивності й загального обсягу вироб-
ництва.
Урахування чинника технологічного прогресу вносить деякі
зміни у формулювання"золотого правила": для максимізації спо-
живання необхідно, щоб витримувалася рівність МРК =?+n+g, або
інакше,
МРК - ? = n + g
Економічний зміст формули такий: для формування запа-
су капіталу і капіталоозброєності, відповідно до вимог "золо-
того правила", необхідно, щоб чистий граничний продукт капі-
талу МРК - дорівнював темпові приросту загального обсягу ви-
робництва n+g.
Підсумуємо все, про що йшлося вище , за допомогою
таблиці:
Чинник впливу На що Як впливає
впливає
Заощадження k, у s і k у
Співвідношення інвестицій k, у При kі k у
Зростання населення k=K L При ( +n)і k у
Y При n >n ,k При k = const у
Технічний прогрес Y При Е на g у на g
у При Е на g L на n
Y на(g+n)
Застосування моделі Солоу до ситуації, що складається в
Україні, дає можливість зробити певні прогнози щодо пер-
спектив економічного зростання.
Суттєве зменшення реальних доходів значної частини насе-
лення ще довго обмежуватиме можливості заощаджень як джерела
економічного зростання. Варто нагадати, що реальні доходи в
1992р. порівняно з 1991р. становили 55,7%, у 1993 - 36,5%, а
в 1994р. - 24,5%. Певні надії можна покладати на інвестиції,
що їх починають робити певні верстви населення, та на інозем-
них інвесторів, котрі разом спроможні просунути капітало-
озброєність до стійкого рівня.
Зростання населення також не зможе у найближчій пер-
спективі виконати роль джерела зростання, оскільки Україна
переживає демографічну кризу, що виявляється у зменшенні на-
роджуваності та частки людей працездатного віку.
Найбільші надії можна покладати на технологічний прог-
рес, який, однак, неможливий без структурної перебудови еко-
номіки, підвищення професійного рівня працюючих та якості
управління.
Основні положення і висновки.
1. Найпростішою моделлю зростання є виробнича функція виду
Y = A Kb L1-b. Вона відображає залежність зростання продук-
ту від збільшення дії певних факторів та показує, що
зростання кожного фактора має для зростання продукту різ-
не значення.
2. Крім головних (фізичних) факторів зростання - праці, землі
та капіталу, - існує низка нефізичних факторіф.
Серед них застосовуванітехнології,рівеньосвіти,відкритість
економіки, макроекономічна стабільність тощо.
3. Серед специфічних чинників післявоєнного зростання те-
оретики відзначають "динаміку надолуження" та перехід
значної кількості країн до системи змішаної економіки з
усіма властивими їй перевагами.
4. У теорії виробилися два підходи до пояснення механізму
економічного зростання:маржиналістський, або неокласичний,
і структуралістський. Маржиналістський підхід грунтується
на гіпотезі паралельної і спрямованої в одному напрямі дії
факторів. Структуралісти акцентують увагу на тому,як
впливає зміна структури економіки на економічне зростання.

 
 

Цікаве

Загрузка...