WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Економічне зростання в моделях зростання - Реферат

Економічне зростання в моделях зростання - Реферат

гос-
подарства не витрачають на споживання, є заощадженням:
S = Y - С. Співставивши два останніх рівняння, доходимо фор-
мального висновку про рівність заощаджень та інвестицій: S=І.
Але така рівність досягається тоді, коли економіка пере-
буває у стані рівноваги. Для досягнення такого стану не-
обхідно, щоб фірми, які інвестують, захотіли вкладати стільки
коштів, скільки їх заощаджують домогосподарства.
Нехай ми маємо, що заощадження є функцією доходів
( S= s Y), аінвестиції підприємств нейтральні щодо сукуп-
ного доходу (випуску). Графічно це матиме такий вигляд:
Пояснення до графіка:
IS
1. На графіку показано дві лінії: S=s Y
заощаджень та інвестицій. Заощаджен-
ня є функцією сукупних доходів, то- і
му вони зображені як лінія, що під
певним кутом піднімається вгору. На-
хил лінії (кут) визначається гранич-
ною схильністю до заощаджень. Лінія
інвестицій зображена як незалежна від
величини доходу.
2. існує лише одне значення продукту Y 1 Ye Y2 Y
(доходу) Yе, при якому досягається від-
повідність заощаджень та запланованих
інвестицій.
3. В умовах, коли випуск перевищує рівноважний (Y2 ),за-
ощадження є більшими від інвестицій ( S>І). Якщо ж випуск
менший від рівноважного (Y1), навпаки, інвестиції є більшими
від заощаджень (І>S).
Що відбувається тоді, коли випуск перевищує або не дося-
гає рівноважного рівня?
Нехай, наприклад, випуск перевищує рівноважний. У цій си-
туації домашні господарства захочуть заощаджувати більше, ніж
досі. Заощадження перевищать заплановані фірмами інвестиції,
запаси продукції почнуть збільшуватись, і фірми скоротять ви-
робництво. Скорочення виробництва скоротить доходи, що неми-
нуче призведе до скорочення заощаджень. Цю логіку повернення
до рівноважного рівня можна записати в такий спосіб:
Якщо S>І, то Іnv Pr Y Іnc S ,
де Іnv - запаси;
Pr - виробництво;
Іnc - доходи.
Якщо ж уявити, що випуск не досягає рівня рівноваги, то
заплановані фірмами інвестиції будуть більшими, ніж за-
ощадження. У цьому разі споживання і попит на інвестиції ра-
зом перевищать обсяг продукту. Це змушуватиме фірми скорочу-
вати запаси і збільшувати випуск. Ця логіка може бути фор-
малізована так:
Якщо SY Іnv Pr Y .
Таким чином, припущення, покладене в основу моделі Хар-
рода-Домара, про те, що заощадження є тотожними інвестиціями,
має під собою грунт, якщо виходити з того, що економіка тяжіє
до рівноваги.
Виконаний аналіз дає змогу зробити висновок, що модель
Харрода-Домара застосовується для пояснення і відображення
зв'язку між рівнем заощаджень, капіталовкладеннями (інвес-
тиціями) та економічним зростанням.
Логіка моделі Харрода-Домара грунтується на тому, що за-
ощадження перетворюються на інвестиції, які, завдяки ство-
ренню додаткової здатності виробляти, забезпечують більший
доход у майбутньому періоді. Більший сукупний доход, у свою
чергу, гарантує більший обсяг заощаджень, інвестицій, кап-
італу і, отже більший доход у наступному періоді. Різниця між
обсягом продукту, виробленого в наступному та попередньому
періодах, і показує економічне зростання. Запишемо це у такий
спосіб:
S І1 Y2 Іnc2 S2 І2 Y2
І період ІІ період
Модель Харрода-Домара виходить із пропорційного збільшен-
ня капіталу і продукту, що, однак, відбувається аж ніяк не
завжди. Якщо капіталові притаманна тенденція до спадної
віддачі, то рівність
К ?К
--- = ---- не витримується.
Y ?Y
Іншими словами, середні і граничне значення співвідношення
капіталу і продукту є різними. Ця відмінність графічно може
бути проілюстрована в такий спосіб:
y y y
E E E
KE K KE K KE K
Пояснення до системи графіків:
1. Графіки 1 та 2 демонструють зв'язок між запасом капіталу і
продуктом залежно від обсягу капіталу.
2. На графіку 1 відображена ситуація, коли зростання запасу
капіталу спричиняє пропорційне зростання продукту.
3. На графіку 2 відображена більш реальна ситуація, а саме:
після досягнення певного запасу капіталу починається змен-
шення його віддачі у вигляді приросту продукту (тобто продукт
зростає, але в меншому обсязі).
4. На графіку 3 показано, що є лише одна точка Е, в якій вит-
римується рівність К ?К
--- = ---- , і їй відповідає запас капі-
Y ?Y
талу К . При всіх інших значеннях запасу капіталу К ?К
--- = ----
Y ?Y
Наведені графіки використано для того, щоб про-
ілюструвати як у аналізованій моделі визначається зв'язок між
запасом капіталу та обсягом продукту.
Якщо поштовх до зростання, за логікою моделі, іде від
заощаджень, то цілком природним є бажання прискорити зрос-
танння за рахунок збільшення заощаджень. Це примушує шукати
відповіді на запитання: як стимулювати заощадження?
Помічено, що різні прошарки суспільства заощаджують
по-різному: власники - більшою мірою, одержувачі зарплати -
меншою. Однак звідси, як виявилося, зовсім не випливає, що
для стимулювання зростання слід здійснити в суспільстві пере-
розподіл доходів на користь груп із високою схильністю до
заощаджень. Саме представники таких груп в умовах відкритої
економіки можуть, за вигідних для них умов, більш охоче вкла-
дати кошти за кордон, ніж у вітчизняну економіку. На прис-
корене зростання в цьому випадку можна розраховувати лише
після повернення в країну доходів, одержаних на закордонні
інвестиції. Вважається, що схильність до заощаджень дер-
жавного сектора є вищою. Крім того, з державного сектора ро-
биться менше інвестицій за кордон. Чи варто на підставі цього
рекомендувати розширювати державний сектор? Аж ніяк, оскільки
ефективність державного сектора (його здатність виробляти
продукт) у багатьох випадках є нижчою, ніж приватного.
Певним чином на величину заощаджень впливає і демо-
графічний чинник. Чим вищою є частка населення працездатного
віку, тим вищий рівень заощаджень.
Помічено, що не лише заощадження, перетворюючись на
інвестиції,

 
 

Цікаве

Загрузка...