WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Економічне зростання в моделях зростання - Реферат

Економічне зростання в моделях зростання - Реферат

частковою відмовою від експансіоністської
політики держави,скороченням дефіцитів бюджетів та обмеження
грошової маси.
Вважається,що коли розвинуті країни застосовують одна-
кові технології,то можна очікувати приблизно однакових темпів
їх зростання.Коли ж ідеться про країни,що розвиваються,то
навіть якби вони всі застосували однакові високі технології,
темпи зростання в них були б різними через різне сприйняття
цих технологій.
Досвід країн,що розвиваються,засвідчив,що найбільш знач-
ний вплив на темпи зростання мають: стан людських расур-
сів,зокрема рівень освіти,відкритість економіки та макро-
економічна стабільність.Для менш розвинутих економік най-
суттєвішим чинником зростання є збільшення витрат праці та
капіталу,тоді як для розвинутих економік таким чинником є
ефективність використання ресурсів.
У теорії для пояснення впливу чинників економічного
зростання сформувалися два підxоди: маржиналістський та
структуралістський.
Маржиналістським називають підхід неокласичної школи,
який грунтується на ідеї граничної продуктивності різних чин-
ників виробництва. Ця ідея дає змогу визначити граничний вне-
сок капіталу,праці,землі у продукт національного виробництва.
Якщо, за умови незмінності інших чинників,один з вищеназваних
чинників збільшити на 1%,то збільшення(зменшення)ВНП на пев-
ний відсоток і визначатиме внесок цього змінюваного чинника у
зростання.
Структуралістський підхід до аналізу чинників економі-
чного зростання відображає безпосередній зв'язок між струк-
турою економіки та темпами економічного зростання.Зв'язок
структури і зростання обопільний:якщо економічне зростання
спричиняє збільшення рівня доходів, то це викликає зміну
структури попиту;остання може зумовити зміну структури вироб-
ництва,пов'язану з виникненням нових високотехнологічних га-
лузей,наслідком чого стає нове економічне зростання.Цю логіку
зв'язків Інгмар Свеннісон визначив як "здорове коло".
У символах його можна записати так:
Inc tPr - економічне зростання;
Іnc - зростання рівня доходів;
C - зміна структури споживання;
tPr C Pr - зміна структури виробництва.
Pr
" Здорове коло" - явище некризової економіки. У період
кризи, коли виникають перепони для структурних змін, воно пе-
ретворюється на "порочне коло".
Вплив інвестицій,але в майбутньому на економічне зростан-
ня виражається коефіцієнтом, який називають акселератор.
Акселератор - це числовий коефіцієнт, що показує відно-
шення приросту інвестицій до приросту національного доходу
(ЧНП), який викликав цей приріст інвестицій. Коефіцієнт аксе-
лератора визначається за формулою:
?І ?І
а = ------------- , або а = ---- ,
Yn-1 - Yn-2 ?Y
де а - акселератор, ?І - приріст інвестицій, ?Y - приріст
національного доходу в попередній період, що й викликав
приріст інвестицій.
Акселератор є кількісним виразом принципу акселерації,
згідно якого кожний приріст або зменшення національного дохо-
ду (ЧНП) та сукупного попиту вимагає відносно більшої зміни
"індуційованих" інвестицій. ("Індуційовані" інвестиції -
інвестиції індуційовані (викликані) зростанням національного
доходу. На відміну від них, є інвестиції, що не залежать від
приросту національного доходу, так звані "автономні" інвес-
тиції.)
Причини такого співвідношення динаміки національного до-
ходу (ЧНП) і динаміки інвестицій ховаються у довгостроковості
віддачі від попередніх інвестицій, які вкладені у засоби
праці, будівництво тощо, в результаті чого незадоволений у
цей період попит веде до розширення виробництва. Крім того,
довготривалість використання устаткування веде до такого
співвідношення нових і відновлених інвестицій, коли перші
зростають вищими темпами.
Принцип акселерації показує, що виробництво інвес-
тиційних товарів (засобів праці) зростає швидше, ніж вироб-
ництво споживчих товарів.
Математично акселератор протилежний мультиплікатору, що
відображається таким рівнянням:
І І
а = --- , або К = ---- ,
К а
де К - коефіцієнт мультиплікатора. Тобто а = МРS.
Таким чином, якщо мультиплікатор показує величину приросту
національного доходу на одиницю приросту інвестицій (інвес-
тиції - величина незалежна, постійна, національний доход -
залежна, змінна), тобто, яким буде приріст національного дохо-
ду при даному прирості інвестицій, то акселератор, навпаки,
дає змогу визначити майбутній приріст інвестицій на одиницю
приросту національного доходу (національний доход - величина
постійна, незалежна,інвестиції - залежна, змінна).
Принцип акселерації застосовують, як відомо, для по-
яснення природи економічної циклічності, зокрема, шляхом
поєднання в макроекономічних моделях коефіцієнтів муль-
типлікатора і акселератора. Подібна модель відображає за-
лежність приросту національного доходу (ЧНП) від приросту
автономних (незалежних) інвестицій.
Загальний вигляд такого ряду моделі представлений рівнян-
ням національного доходу англійського економіста Дж.Хікса:
Y = Аn + (1-S) Yn-1 + а(Yn-1 - Yn-2 ),
де Аn - інвестиції за даний період, (1-S) - гранична
схильність до споживання (S - заощадження), а - акселератор,
Y - національний доход, Yn-1 і Yn-2 - національний доход,
відповідно, минулого і позаминулого року.
В залежності від співвідношення мультиплікатора (пред-
ставленого граничною схильністю до споживання) і акселератора
динаміки національного доходу може прийняти або рівномірний,
або циклічний характер. Циклічні коливання виникають при та-
кому співвідношенні:
[(1-S) + а]2 4а відображає
рівномірне економічне зростання і можливе лише при великому
коефіцієнті мультиплікатора.
За сучасного рівня загального мультиплікатора, який,як
відомо, близький до 2, гранична схильність до споживання
(МРС) відображається коефіцієнтом величиною 0,5, що виводи-
ться із формули мультиплікатора:
1 1 1
К = --------- . Тоді МРС = 1 - ---- . Тобто МРС = --- .
1 - МРС k 2
При такому значенні загального мультиплікатора за будь-
якого значення

 
 

Цікаве

Загрузка...