WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Фіскальна політика держави (бюджетна податкова політика) - Реферат

Фіскальна політика держави (бюджетна податкова політика) - Реферат

страхові
і соціальні фонди тощо. Так держава через регулювання подат-
ками може впливати на ефективність і стабільність економі-
чного розвитку.
Особливе значення мають прямі податки, які утворюють
більшу частину державного бюджету. Світовий досвід перекон-
ливо свідчить, що найвищими темпами розвивається економіка
(10 - 15% на рік) при мінімальному оподаткуванні прибутку
(ставка 10 - 12%). При ставці податку нижче від 10% наг-
ромадження капіталу відбувається швидше, ніж створюються умо-
ви для його ефективного використання. Тому податкові пільги
не повинні бути значними і тривалими.
Водночас рівень податків на прибуток і доходи визначає
майбутній обсяг державних витрат, які спрямовуються на розв'я-
зання гострих соціальних проблем, регулювання "ефективного по-
питу". Тому при встановленні податкових ставок держава врахо-
вує дві обставини: з одного боку, надмірний податковий тиск
на підприємства створює структуру цін, веде до згортання ви-
робництва, а з іншого - зменшення податкових ставок сприяє
пожвавленню виробництва і економічному зростанню, а в кінце-
вому рахунку веде до зростання доходів підприємств, насе-
лення, держави і нації в цілому.
Держава так повинна будувати свою систему оподаткування,
щоб охопити податками різні види доходів і ефективно впливати
на їх формування. При цьому слід застосувати принцип: одна-
кові доходи обкладаються однаковими податками. Це дає змогу
реалізувати один із аспектів соціальної справедливості: хто
більше одержує доходів, той більше віддає на фінансування
суспільних потреб. Тому держава застосовує такий принцип опо-
даткування, як прогресивний податок.
Прогресивним називають податок, який зростає швидше від
оподаткованого доходу. Прогресивним оподаткуванням обкла-
даються доходи громадян і прибутки фірм, майнова власність
при спадщині чи дарінні. Регресивний податок, який зростає
повільніше від оподаткованого доходу, - це податкові відраху-
вання соціального страхування на випадок безробіття і акцизні
збори. Регресія полягає у тому, що заможнішому сплатити ці
податки легше, адже вони охоплюють меншу частку в його до-
ході. Пропорційний податок передбачає незмінність податкових
ставок незалежно від доходу. Основним податком у державний
бюджет є прогресивний податок.
Бюджет - це грошове вираження збалансованого кошторису
доходів та видатків за певний період.
Фактичний бюджет відображає реальні видатки, надходження
і дефіцити за певний період.
Структурний бюджет відображає, якими мають бути урядові
видатки, надходження і дефіцити, якщо економіка функціонує за
потенційного обсягу виробництва (визначаються дією дис-
креційних програм, що запроваджені законодавчо).
Циклічний бюджет показує вплив ділового циклу на бюджет
та вимірює зміни видатків, надходжень і дефіцитів, які вини-
кають через те, що економіка не працює за потенційного обсягу
виробництва, а перебуває у стані піднесення або спаду (виз-
начається дією автоматичних стабілізаторів). Циклічний бюджет
є різницею між фактичним і структурним бюджетами.
Державний бюджет
Баланс доходів і витратдержави0
ДОХОДИ:
* Податок на прибуток корпорацій.
* Податок з продажу.
* Місцеві податки.
* Доходи від зовнішньоекономічної діяльності.
* Рентні платежі.
* Неподаткові доходи.
* Прибутковий податок.
* Інші статті доходів.
ВИТРАТИ :
" Фінансування економіки.
" Соціально-культурні програми і НТ програми.
" Оборона.
" Управління.
" Цільові програми.
" Кредити і допомога іншим державам.
ВИПЛАТИ З ДЕРЖБЮДЖЕТУ:
Асигнування - видача грошових засобів із держбюджету на утримання підприємств і установ.
Субсидії - вид державної грошової допомоги, яка надається організаціям і установам.
Субвенції - вид державної грошової допомоги місцевим органам влади або окремим галузевим господарським органам для розвитку.
Дотації - вид державної грошової допомоги організаціям, підприємствам для покриття збитків з метою підтримки.
ФІНІНСОВІ ПІЛЬГИ
СТАН ДЕРЖБЮДЖЕТУ:
Нормальний, коли витратна частина держбюджету дорівнює доходній.
Дефіцитний, коли витрати перевищують доходи.
Дефіцит держбюджету не є небезпечний для економіки в цілому, якщо він знаходиться на рівні 2-3% ВНП. У противному випадку він негативно відбивається на функціонуванні грошової, кредитної систем і всієї економіки вцілому.
ДЕФІЦИТНИЙ БЮДЖЕТ
Державне бюджетне обмеження:
B = B + rB + T - Tr - (G + I)
Де B - чисті фінансові активи в n-му році;
B - чисті фінансові активи держави в (n-1)-му році;
r - проценти по чистим фінансовим активам В попе-
реднього року;
T - податки в n-му році;
Tr - трансферти в n-му році;
G - державні споживчі витрати в n-му році;
I - державні інвестиційні витрати в n-му році.
= +
Бюджетне обмеження можна записати в термінах чистого державного боргу (D), де D = -В
D = D + rD + G + I - T
або
D - D = rD + G + I - T
де D - D - бюджетний дефіцит (DEF)
5. ФІСКАЛЬНІ ДЕФІЦИТИ
Бюджетний дефіцит (DEF) - це перевищення видатків бюджету над його доходами.
Види державного дефіциту:
" Циклічний дефіцит бюджету - це дефіцит, який є результатом циклічного падіння виробництва (скорочення національного доходу та обсягу виробництва) внаслідок кон"юнктурних коливань.
" Структурний дефіцит бюджету - це дефіцит, який є результатом дискреційної політики (встановленя ставок оподаткування, виплати на соціальне забезпечення, розмір оборонних видатків).
Основні фактори зростання дефіциту бюджету:
" Збільшення оборонних видатків.
" Зростання виплат пол державному боргу.
" Збільшення трансфертних платежів.
" Зниження податків.
6. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
Всі гроші, зібрані з допомогою податків, поступають державі на спеціальні банківські рахунки, які вона має в Центральному банку країни. Ці гроші є підвалинами для державного бюджету.
Державний бюджет - це узаконений зведений план зборів доходів держави і використання одержаних грошових засобів на покриття всіх видів її витрат.
Державні бюджети затверджують вищі законодавчі органи країн, а уряди лише відповідають за використання бюджету.
Фіскальна політика признає використання незбалансованих бюджетів для цілей стабілізації економіки. А це може призвести до зростання державного боргу.
Складають бюджет і його виконують спеціалісти по фінансах.
Фінанси - загальна назва системи методів, які використовуються для управління доходами і витратами органів державної влади і господарських організацій.
Бюджет, як державний економічний механізм, ускладнюється тоді, коли державі гостро не вистачає грошей на розв"язання важливих завдань, тобто, коли державний бюджет складений з дефіцитом.
Дефіцит державного бюджету складається при такій фінансовій ситуації, яка виникає тоді, коли державі необхідно зробити витрати на більшу суму, ніж можлива величина його доходів. Бюджетний дефіцит - перевищення витрат уряду над його доходами. А

 
 

Цікаве

Загрузка...