WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки - Реферат

Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки - Реферат

відображені зміни у пропозиції праці.
W S2 1.На графіку відображено скорочення
S1 пропозиції праці і відповідне ско-
pочення зайнятості.
2.Стрілками показано зміщення про-
W1 D позиції і її повернення у поперед-
ній стан.
L2 L1 L
Структурне безробіття,на відміну від фрик-
ційного,стосується зрушень лінії попиту на працю.
Розглянемо явище структурного безробіття на умовному
прикладі,що дасть змогу побудувати графічну модель.
Нехай ринок країни складається лише з ринку вчительських
послуг.Певного року,коли попит і пропозиція врівноважились,на
ринку були представлені 8 вчителів фізики і 2 - економіки.На-
ступного року структура попиту змінилась:ринок потребував 4
викладачів фізики і 6 - економіки.
На перший погляд,сукупний попит має залишатись незмінним
адже 8+2=4+6.Але насправді попит зменшується і виникає без-
робіття,тому що вчителі фізики не можуть одразу стати вчите-
лями економіки.Таким чином,другого року роботу матимуть лише
4 вчителі фізики і все ті ж 2 вчителі економіки.
W
Ринок послуг вчителів фізики.
2 4 6 8 L
W D D
A
B Ринок послуг вчителів економіки.
D
2 4 6 8 10 L
Нижній графік є результатом поєднання двох верхніх гра-
фіків у тому розумінні,що проекція
W D точки Е на горизонтальну вісь пока-
зує суму значень по горизонтальній
D D D осі точок В та С.
E
Загальний ринок праці.
2 4 6 8 10 L
працюючі безробітні
Деякі країни,зокрема Швеція, мають великий досвід у по-
доланні структурного безробіття.Вінзасвідчує,що як запобіжні
та протидіючі безробіттю засоби ефективно спрацьовують:
а)гнучка система освіти,здатна орієнтуватись на змінюваний
попит;
б)територіальна мобільність робочої сили;
в)бюджетно-податкова політика,спрямована на створення нових
робочих місць;
г)доступність інформації про стан ринку праці;
д)широка мережа закладів,де ведеться перекваліфікація праців-
ників відповідно до нового типу.
Циклічне безробіття прийнято розглядати як безпосередній
наслідок недостатнього попиту.
Фактично модель циклічного безробіття вже була роз-
глянута тоді, коли аналізувався кейнсіанській погляд на без-
робіття.Розміщення лінії сукупного попиту (AD) нижче того
рівня,який забезпечує повну зайнятість, пояснювало феномен
циклічного безробіття.
Періоди збільшення споживчих витрат збігаються із зме-
ненням рівня безробіття,а у період скорочення витрат рівень
безробіття збільшувався.
Особливих рис набуває безробіття у постсоціалістичних
країнах.Це невідповідність визнаного(офіційного) і реально
існуючого безробіття та у хронічному незаповненні вакантних
робочих місць.
Особливість українського безробіття початку 90-х років
можна пояснити і специфікою його окремих видів. Незважаючи на
кризовий стан економіки, циклічне безробіття ще не набуло
розмаху завдяки його штучному стримуванню шляхом дотування
підприємств державного сектора. Так само гальмується
повільністю ринкових перетворень і структурне безробіття, го-
ловний поштовх якому дала лише реорганізація військово-
промислового комплексу. Фрикційне безробіття спричинене пере-
дусім низькою зарплатою у державному секторі.
Намагаючись прогнозувати подальшу ситуацію з безробіттям
в Україні, необхідно враховувати чинники, що діятимуть як у
бік збільшення, так і в бік зменшення його рівня. Зростання,
зокрема, спричинятимуть:
1) потреба структурної реорганізації неефективної економіки;
2) зняття штучних обмежень щодо росту циклічного безробіття;
3) дефіцитність інвестицій для створення нових робочих місць;
4) відсутність досвіду роботи служб зайнятості, дисципліни і
відповідальності виконавчої влади.
До чинників, які діятимуть у бік скорочення безробіття,
можна віднести:
1) безмежність незадоволеного попиту і можливість створення
нових робочих місць у багатьох сферах, особливо у сфері пос-
луг;
2) дотеперішня нерозвиненість приватного сектора і наявність
тіньової економіки, які в разі зняття адміністративних пут
зможуть залучити значну частину непрацюючих;
3) традиційно низький рівень зарплати і слабкість профспілок,
які не можуть домогтися підвищення загального рівня зарплати
і пов'язане з цим обмеження попиту на працю.
Основні положення і висновки.
1. Безробіття, що формується різними потоками на ринку праці,
складається з двох частин: природного (нормального) рівня
та рівня, що перевищує природний. Величина природного
рівня є змінюваною і формується низкою зовнішніх чинни-
ків.
2. Встановлення безробіття на рівні, що перевищує природний,
спричиняє відхилення фактичного ВНП від потенційного (при-
родного) ВНП, що міг би бути створений. Зв'язок між від-
хиленням рівня безробіття від природного та втратою ВНП
відображений у законі Оукена.
3. Існує два принципово відмінних трактування безробіття:
неокласичне та кейнсіанське. Неокласичне, що є своє-
рідною конкретизацією класичного, пояснює безробіття
жорсткістю зарплати, негнучкістю цін і хибністю кономічних
передбачень. Кейнсіанське трактування грунтується на ідеї
недостатності сукупного попиту.
4. Природа кожного з видів беробіття (фрикційного,структурного
та циклічного) може бути відображена в моделі. Модель
фрикційного безробіття грунтується на відхиленні лінії про-
позиції праці, структурного - передбачає зсув лінії попиту
на працю. Модель циклічного безробіття - різнонаправлені
зсуви ліній, що відображають сукупний попит і рівень безро-
біття.

 
 

Цікаве

Загрузка...