WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Неокейнсіанські макроекономічні моделі - Курсова робота

Неокейнсіанські макроекономічні моделі - Курсова робота

(4)
де q - курс національної валюти,
n - еластичність реального обмінного курсу,
m" - гранична схильність до імпорту.
AD = Y (5)
Власне модель Манделла-Флемінга складається з трьох
рівнянь. Два з них є рівняннями кривих IS i LM з тими допов-
неннями, що пов"язані з уведенням нових змінних NX та q.
Третє рівняння відображає зв"язок між ставкою процента всере-
дині країни та на світовому ринку.
Запишемо і пояснимо ці рівняння:
Y = Cr + Ir + Gr + c"(1-t)Y - bi - mY - nq (1 )
1
Y = ------------ (Cr + Ir + Gr - bi - nq)
1-(c"(1-t)-m)
Y = ?(E-bi-nq)
Рівняння Y = ?(E-bi-nq) описує ринок товарів, що, крім
звичних вже для нас C,I,G залежить від NX -чистого експорту.
З рівняння випливає, що величина сукупних витрат, а отже, і
сукупного попиту та споживання обернено залежна від величини
реального курсу q: чим він вищий, тим Y менший. Фактично ми
отримали видозмінене рівняння IS.
Що таке реальний валютний курс? Найлегше це пояснити за
допомогою формули:
Р
q = e ---- , де е - номінальний валютний курс;
Р* Р - рівень цін вітчизняного ринку;
Р* - рівень цін світового ринку.
Застосуємо до цієї формули пояснюючий числовий приклад.
Нехай номінальний курс карбованця становить 0,007 долара
і нам відомо, що приблизно тотожна за якістю плитка молочного
шоколаду коштує на світовому ринку 0,5 долара, а в Україні 60
тис. крб. Реальний курс можна розрахувати так:
60 тис.крб
q = 0,007 дол./тис.крб ----------- = 0,85
0,5 дол.
Реальний курс q в даному разі означає, що одна плитка
шоколаду в Україні коштує 0,85 плитки на світовому ринку.
Отже, реальний курс - це пропорція обміну з урахуванням фак-
тичного рівня цін.
Крім того, що в першому рівнянні моделі Ман-
делла-Флемінга відображений зв"язок між Y та q, воно ще
містить залежність між Y та граничною схильністю до імпорту
m: чим вона вища, тим Y більший.
Друге рівняння моделі має такий вигляд:
M
---- = L(Y,i)
P
L=kY-hi, де k - коефіцієнт еластичності попиту на гроші
від розміру реального випуску;
h - коефіцієнт еластичності попиту на гроші
від норми процента.
Рівняння описує рівновагу грошового ринку, причому цей
стан формується під впливом реального випуску Y і так само,
як і в моделі IS-LM, без участі зміни рівня цін. Фактично ми
маємо тут справу з рівнянням лінії LM.
Третє рівняння має такий вигляд:
i = i* , де і* - світова процентна ставка, яка для
цієї моделі є екзогенною, тобто за-
даною величиною.
Рівняння (3) передбачає, що вітчизняна ставка процента
тяжіє до світової, коливається навколо неї, але, оскільки
йдеться про малу відкриту економіку, не впливає на рівень
світової ставки.
Щоб пояснити економічну рівновагу з урахуванням трьох
розглянутих рівнянь моделі Манделла-Флемінга, зобразимо їх на
двох графіках з різними координатними осями (графік 1).
Пояснення до графіка:
1. Графік є зображенням трьох рівнянь
з трьома невідомими (Y,i,q) у коорди- i IS1
натах Y та і. IS
IS2 LM
2. Новим для графіка в порівнянні з i1*
уже відомим нам графіком IS-LM є до-
даткове розміщення на ньому лінії віт- A i=i*
чизняної ставки процента, що збігаєть-
ся зі світовою: і=і*.
i2*
3. Три лінії перетинаються в точці А,
яка демонструє стан рівноваги товарно- Y
го і зовнішнього ринку. Графік 1.
4. Лінії і1* та і2* показують можливі ситуації, коли світова
ставка процента виявляється вищою чи нижчою, ніж вітчизняна.
Відновлення рівноваги відбувається за рахунок зсувів лінії IS
ліворуч або праворуч.
Який економічний зміст зсуву лінії IS на графіку з ко-
ординатними осями Y та і?
Коли світова ставка процента нижча, ніж вітчизняна, то
іноземні інвестори виявляють зацікавленість у вкладенні
інвестицій в економіку країни, попит на вітчизняну валюту
зростає, а курс її підвищується. З двох кривих IS та LM лише
крива IS залежить від ставки процента і курсу валюти одночас-
но (див. рівняння IS). Тому саме вона зсувається на графіку.
Коли курс національної валюти зростає, лінія IS зсу-
вається ліворуч. Якщо ж світова ставка процента, навпаки,
виявляється вищою, ніж національна, то інвестори намагаються
вивезти капітали з країни, курс валюти зменшується, а лінія
IS зсувається праворуч.
2.2. Модель Манделла-Флемінга може бути зображена і в
координатах Y та q. Тоді приймається, що постійною і рівною
світовій є ставка процента (графік 2).
Пояснення до графіка:
q 1. Графік показує рівновагу товарно-
LM го і грошового ринків за умови, що
ставка процента незмінна і дорівнює
світовій.
2. Лінія LM побудована як вертикаль-
на, оскільки, за формулою кривої LM,
IS M/P=kY-hi, то курс валюти її не виз-
начає.
Y
Графік 2. 3. Крива IS нахилена вниз зліва нап-
раво, оскільки при збільшенні курсу
валюти чистий експорт, а з ним і всі сукупні витрати змен-
шуються, а при зменшенні, навпаки, збільшуються. Тобто між Y
та q існує обернена залежність.
Модель Манделла-Флемінга в координатах Y та q викорис-
товується для пояснення впливу бюджетно-податкової, грошової
та зовнішньоторгової політики на рівновагу малої відкритої
економіки через дію на курс валюти. Курс національної валюти
q своєрідно реагує на заходи в межах кожної з цих політик.
Характер реакції залежить від того, який обмінний курс зас-
тосовується, - "плаваючий" чи фіксований. Нагадаємо, що при
"плаваючому" (гнучкому) валютному курсі пропорції обміну ва-
лют визначаються взаємодією попиту та пропозиції. При фіксо-
ваному курсі національні банки країн беруть зобов"язання про-
тидіяти змінам у пропорціях обміну валют.
Подальший аналіз моделі Маделла-Флемінга ми розділимо на
дві частини: спочатку будуть розглянуті впливи бюд-
жетно-податкової, грошової та зовнішньоторговельної політики
на рівновагу у відкритій економіці при "плаваючому" валютному
курсі, далі при фіксованому.
Стимулююча бюджетно-податкова політика при "плаваючому"
курсі. Нехай держава стимулює економіку шляхом збільшення
державних витрат та зменшенняподатків. Як це відобразиться
на кривих

 
 

Цікаве

Загрузка...