WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Неокейнсіанські макроекономічні моделі - Курсова робота

Неокейнсіанські макроекономічні моделі - Курсова робота

політики? Оскільки ця політика стосується загальних
витрат,то її зміна повинна вплинути на розміщення лінії IS.Не-
хай відбулося зниження податків.Зрозуміло,що воно спричиняє
збільшення запланованих витрат. Підприємства зменшують свої
запаси і збільшують раальну пропозицію.Випуск і доходи зрос-
тають. Зростання випуску збільшує попит на гроші для
здійснення угод, і це спричиняє зрушення лінії попиту на
гроші на грфіку грошового ринку праворуч.
Викладене вище може бути записане в символах у такий
спосіб:
Зміни на то- (Inv - запаси
варному ринку: T AD Inv Y підприємств);
Зміни на гро- D
шовому ринку: Y (M/P) L(i) i
На графіку IS-LM вплив зменшення податків матиме такий
вигляд(графік 3).
1.На графіку відображена зміна рівн
ваги під впливом бюджетно-податкової
i IS1 IS2 LM політики.
2.Зменшення податків одночасно впли-
ває на товарний і грошовий ринки:на
i2 товарному ринку відбувається зростан-
ня сукупного випуску, на грошовому
ринку зростає попит на запаси коштів
i1 і збільшується ставка процента.
3.Ситуація одночасного зростання Y
та i в умовах збільшення AD передба-
Y1 Y2 Y чає зсув лінії IS праворуч.
Графік 3
Розглянемо на графіку IS-LM вплив грошово-кредитної
політики.Зміни в грошово-кредитній політиці стосуються лінії
LM.Нагадаємо,що,згідно з теорією надання переваг ліквідності,
зростання реальних грошових запасів зменшує ставку процента i.
Нехай відбулося збільшення грошової пропозиції.За цих умов
процентна ставка має зменшитись.Інвестування стане більш при-
вабливим.У результаті зростання інвестиційних витрат лінія LM
зміститься праворуч.
Зобразимо логіку змін на товарному та грошовому ринках у
cимволах:
На графіку IS-LM це матиме такий вигляд(графік 4).
i LM1 Модель IS-LM дає можливість по-
LM2 яснити також зв'язки,що існують
між бюджетно-податковою та гро-
шовою політикою.
i1 Нехай уряд висунув завдання зменшити
i2 дефіцит бюджету шляхом збільшення по-
датків,але при цьому ставиться
завдання не допустити зменьшення
Y1 Y2 y ставки процента,щоб запобігти"ви-
Графік 4 тісненню"(зменшенню) інвестицій.
Як можна забезпечити одночасну реалізацію цих двох зав-
дань? Звернемося до графіка IS-LM. Попередньо зауважимо, що
збільшення податків Т має спричинити зменшення запланованих
витрат,а це,за відомою вже нам логікою,призведе до скорочення
випуску:
T AD Inv Y
Зменшення випуску зумовить скорочення попиту на реальні
грошові запаси:
Y (M/P)D
Скорочення попиту виклече зменшення ставки процента:
(M/P)D i
Але уряд,за нашою умовою,висуває завдання не допустити
падіння ставки процента.Отже,належить здійснити певні запобі-
жні заходи,що стосується ринку грошей.Таким заходом може ста-
ти скорочення пропозиції грошей(система графіків 3).
Y=AD
AD
A AD1
AD2
B
s s
(M2/P) (M1/P)
Y2 Y1 Y
i LM2 i
B A LM1 i1 A
i1
IS1 B L1(i)
i2 C IS2 i2 C L2(i)
Y2 Y1 Y M/P
1.Точка А - рівновага до моменту підвищення податків.
2.Після підвищення податків: скорочується випуск від Y1 до Y2;
на грошовому ринку скорочуєтья попит на запаси грошових засо-
бів.Це відображається зсувом лінії попиту на гроші на грошо-
вому ринку ліворуч і зсувом лінії IS на графіку IS-LM також
ліворуч.Встановлюється нова рівновага у точці С.
3.Рівновазі у точці С відповідає знижена ставка процента i2.
Але ж уряд поставив за мету не допустити її зменшення.Тому
для того,щоб повернути ставку прцента від i2 до i1,здійснюється
зменшення пропозиції грошей,що на грошовому ринку релізується
у зсуві лінії (M/P)S ліворуч. На графіку ж IS-LM це відоб-
ражається зсувом ліворуч лінії LM.Досягається новий стан рів-
новаги у точці B.
1.4. Ріст державних витрат і зниження податків приводить до ефекту витіснення, який значно знижує результативність стимулюючої фіскальної політики.
I i MS
LM
i1 B i1
A
i0 i0 MD
IS IS
MD
Y0 Y Y2 Y
MS = const M/P
G (чи Т ) Y C Y MD i I NE Y
Ефект витіснення
Якщо держвитрати G збільшаться, то сукупні витрати і дохід зростає, що призводить до збільшення споживчих витрат С. Збільшення споживання, в свою чергу, збільшує сукупні витрати і дохід Y при чому з ефектом мультиплікатора. Збільшення Y сприяє росту попиту на гроші MD, так як в економіці здійснюється велика кількість угод. Підвищення попиту на гроші при їх фіксованій пропозиції викликає ріст процентної ставки і. Підвищення процентних ставок знижує рівень інвестицій і чистого експорту NE. Падіння чистого експорту зв"язано також з ростом сукупного доходу Y, який супроводжується збільшенням імпорту. В результаті ріст зайнятості і випуску, визваний стимулюючою фіскальною політикою, елімінується (виключається) за рахунок витіснення приватних інвестицій і чистого експорту.
Якщо б не було витіснення інвестицій і чистого експорту, то збільшення Y із-за збільшення держвитрат (чи зниження податків) було б рівне (Y0Y2). Проте внаслідок ефекту витіснення дійсне збільшення Y складає тільки (Y0Y).
Ефект витіснення буває відноснонезначним в двох випадках:
1) якщо інвестиції і чистий експорт малочутливі до підвищення процентних ставок на грошовому ринку, тобто якщо коефіцієнти чутливості b і n відносно малі. В цьому випадку навіть значне збільшення і викликає лише невелике витіснення І та NE, і тому загальний приріст Y буде суттєвим. Графічно ця ситуація ілюструється більш крутою кривою IS (див.мал.1). Нахил кривої LM має в даному випадку другорядне значення.
2) якщо попит на гроші високочутливий до підвищення процентних ставок і достатньо незначного збільшення і, щоб урівноважити грошовий ринок. Поскільки підвищення і несуттєво, то і ефект витіснення буде відносно малий (навіть при відносно високих коефіцієнтів чутливості І та NE до динаміки і). Графічно ця ситуація ілюструється більш похилою кривою LM (див.мал.2). Нахил кривої IS має в даному випадку другорядне значення.
і і

 
 

Цікаве

Загрузка...