WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Неокейнсіанські макроекономічні моделі - Курсова робота

Неокейнсіанські макроекономічні моделі - Курсова робота

в
обігу,що цілком зрозуміло,а й загального рівня цін.Для по-
яснення вдамося до образної моделі.Уявімо,що за незмінної ма-
си грошей,які перебувають в обігу, з якоїсь невідомої причини
власники всіх крамниць країни знизили ціни у 10 разів.Про-
позиція грошей зросла б у 10 разів.
Попит(M/P)D ,згідно з теорією надання переваг ліквіднос-
ті,залежить від ставки процента i.Тут ставка процента роз-
глядається як альтернативні витрати володіння готівкою.
Зберігаючи готівку,замість того,щоб віддати гроші до банку або
витратити їх на придбання облігацій,власник втрачає той доход,
який він міг отримати як процент за банківськими депозитами
або як власник облігацій.Ціна володіння готівкою впливає на
величину попиту на запаси грошей:коли процент зростає,то по-
пит на готівку зменшується,і навпаки.
Формула попиту на гроші має такий вигляд:
M D
--- = L(i).
P
Коливання i спричиняє зміни структури розподілу грошей
на готівку,з одного боку,облігації та банківські депозити -
з другого.Якщо i зростає,то домогосподарства намагаються пе-
ретворити гроші на депозити та облігації,коли, - навпаки,i па-
дає,то вони збільшують попит на готівку.Формалізуючи,ці
зв'язки можна записати таким чином:
i B , де В - облігації та депозити,
i L , де L - ліквідність,готівкові гроші.
Нарешті,теорія надання переваг ліквідності виходить з
того,що зменшення пропозиції грошей (M/P)S збільшує ставку
процента i,та навпаки(графік1).
(M2/P) 1.На графіку пропозиція грошей зо-
i (M1/P) бражена як величина,незалежна від
ставки процента,а попит - як залеж-
i2 на.
2.Рівноважна ставка процента - це
L(i) такий її рівень,при якому попит на
i1 реальні грошові відповідає пропози-
ції.
3.Зменшення пропозиції грошей з М1
M/P до М2 (за незмінних цін,що відпові-
Реальні грошові запаси дає умові моделі) спричиняє підви-
щення ставки процента від i1 до i2.
1.2.2. Виведемо рівняння кривої LM.Як уже зазначалося,лінія
LM - це сукупність різних комбінацій доходу Y і ставки процента i,
яка задовільняє вимогу рівноваги грошового ринку.
Умова рівноваги на цьому ринку записується так:
М
--- = L(Y,i), де М - маса грошей
Р P - загальний рівень цін
L = kY - hi, де k - коефіцієнт еластичності попиту на
гроші за розміром реального продукту;
h - коефіцієнт еластичності попиту на
гроші за величиною ставки процента.
М
--- = kY - hi,
Р
звідки визначаємо i та отримуємо рівняння кривої LM:
k 1
i =--- Y- --- (M/P)
h h
Отже, лінія LM - це графічне зображення виведеного
рівняння для різних значень Y та i при фіксованому значенні
M/P.
Що можна сказати про лінію LM,виходячи з рівняння:
1.Крива має позитивний нахил,оскільки k/h > 0.
2.Нахил кривої визначається показником k/h: чим він бі
льший,тим ставка прцента i більше реагує на зміни Y
А k/h є тим більшим,чим менше значення h.
3.Оскільки коефіцієнт при показникові реальних грошових
запасів M/P від'ємний, зменшення запасів зсуває лінію
вліво-вгору,а збільшення - вправо-вниз.
Тепер побудуємо лінію LM,зобразивши її як таку,що де-
монструє рівновагу двох ринків - товарного та грошового
(система графіків 2):
AD Y=AD
B AD1
A AD0
Y0 Y1 Y
1) товарний ринок
S
i LM i (M/P)
i1 B i1 B
A L1(i)
i0 i1
A L0(i)
Y0 Y1 Y M/P
3)графік LM 2)грошовий ринок
1) На графіку товарного ринку зображено збільшення витрат від
ADо до AD1. Відповідно відбувається збільшення випуску від Y0
до Y1.
2) Збільшення випуску впливає на попит на гроші.Адже чим
більший випуск, тим більше зростає кількість угод, що вима-
гають грошей для їх здійснення. На графіку грошового ринку це
відображається зсувом лінії попиту на гроші праворуч.
3) На графіку кривої LM, що являє собою своєрідний результат
поєднання графіків товарного та грошового ринків, відображено
зв'язок між змінною доходу і ставкою процента. Точка А на ній
є комбінацією меншого випуску Yo та меншого процента Іо, а
точка В - більшого випуску Y1 і більшого процента і1.
1.2.3. "Пастка ліквідності" ( h = нескінченності ) - це крайній випадок, коли еластичність попиту на гроші по проценту є безкінченною. В цьому випадку крива LM стає горизонтальною, а мультиплікатор фіскальної політики повинен бути аналогічний мультиплікатору моделі Кейнса. Поскільки нахил кривої LM рівний k/h, очевидно, що якщо h невизначено великий, то нахил кривої LM повинен бути дуже пологим і майже горизонтальним. При "ліквідній пастці" грошово-кредитна політика не повинна впливати на процентну ставку чи на дохід. Економісти - прибічники Кейнса, раніше рахували, що еластичність попиту на гроші по проценту дуже висока і тому робили висновок, що грошово-кредитна політика не повинна суттєво впливати на економіку.
Класичний випадок (h =0). В класичному випадку крива LM майже вертикальна. Це крайній випадок, протилежний випадку "ліквідної пастки". Грошово-кредитна політика повинна бути ефективною, поскільки вона зможе змістити криву LM, в той час як фіскальна політика э неефективною.
Тепер ми можемо поєднати на одному графіку криві ІS та
LM, що дасть змогу інакше, ніж це було досі (мається на увазі
"кейнсіанський хрест"),визначити рівноважний обсяг Y(графік2).
Пояснення до графіка:
1. Лінії IS та LM на одному графіку i
демонструють умову двох ринків.
Адже лінія IS - це комбінації Y та i, IS1 IS2 LM1 LM2
що забезпечують рівновагу на товар-
ному ринку. Лінія LM демонструє ком- i21
бінації Y та i,що забезпечують рівно- E
вагу на грошовому ринку.В точці Е,що i0
є перетином IS та LM ,реальні витрати
дорівнюють запланованим(рівновага то- i12
варного ринку),і одночасно попит на
реальні грошові запаси дорівнює їх
пропозиції(рівновага грошового ринку). Y0 Y1 Y
2.Зміна рівноваги в бік збільшення Y
(від Y0 до Y1 може відбутися як внаслі- Графік 2
док зрушення лінії IS праворуч (у цьому разі ставка процента
зростає від i0 до i2),так і внаслідок зсуву лінії LM праворуч,
(що спричиняє зменшення ставки процента від i0 до i1 ).
1.3. Як відобразиться на графікуIS-LM вплив бюджетно-по-
даткової

 
 

Цікаве

Загрузка...