WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Неокейнсіанські макроекономічні моделі - Курсова робота

Неокейнсіанські макроекономічні моделі - Курсова робота

Тема . Неокейнсіанські макроекономічні моделі.
1.Модель IS - LM (товарний та грошовий ринки).
1.1. Крива IS.
1.2. Крива LM.
1.2.1. Теорія надання переваг ліквідності.
1.2.2. Побудова і доведення кривої LM.
1.2.3. Вплив коефіцієнтів на характеристику кривої LM.
1.3. Логічно-структурні схеми на моделі IS-LM.
1.4. Ефект витіснення.
2.Модель Манделла - Флемінга (рівновага товарного,
грошового і зовнішнього ринків).
2.1. Доведення і відображення моделі Манделла-Флемінга в
координатах і, Y .
2.2. Модель Манделла-Флемінга в координатах q та Y при
плаваючому курсі.
2.3. Модель Манделла-Флемінга в координатах q та Y при
фіксованому курсі.
3. Різноманітні пояснюючі моделі макроекономічної рівноваги.
4. Стан та чинники макрорівноваги в економіці сучасної
України.
1. Як зауважує видатний економіст Пол Самуелсон з приводу кни-
ги Кейнса "Загальна теорія зайнятості,процента і грошей ","са-
ма кейнсіанська система викладена в ній незрозуміло...Спалахи
осяяння та інтуіції поєднуються з нудною алгеброю".Саме тому
у кейнсіанської теорії було багато інтерпретаторів,які пропо-
нували своє розуміння і водночас доповнювали та розвивали
погляди Дж.М.Кейнса.
Чим коpисною для pозуміння загальної pівноваги є модель
IS-LM? Перш за все вона дає можливість врахувати більше змін-
них,тобто повніше відображає реальні зв'язки між явищами.
Розглядаючи елементи сукупних витрат, ми прийняли,що рівень
інвестицій є фіксованим. Але таке припущення надто спрощує
дійсність. Адже інвенстиції залежать,принаймні,від ставки
процента.Функцію інвестицій можна визначити так:
I=I (i), де i - ціна позички або норма процента.
Грошовий ринок впливає на ринок товарів через зміну нор-
ми процента, а сам він "відчуває" на собі впливи товарного
ринку завдяки зміні обсягів доходів (витрат).
У найбільш загальний спосіб модель IS-LM можна визначити
як пояснюючу модель взаємозв'язку товарного та грошового
ринків./Як розуміти назву моделі IS-LM ? Двома частинами мо-
делі є криві IS та LM. Назва кривої IS походить від перших
літер англійських слів investment (інвестиції) та save (за-
ощадження). Відповідно LM - від перших літер слів
liquidity (ліквідність) та money (гроші).У моделі Хікса,од-
нак, не враховано ринок праці, хоча багато дослідників вважа-
ли, що таке ігнорування ринку праці збіднює інтерпретацію
кейнсіанської теорії.Пізніше Елвін Хансен розширив власне мо-
дель IS-LM,додавши до неї рівняння і графік рівноваги на рин-
ку праці.Тому часто модель IS-LM називають моделлю Хікса-
Хансена.Ми розглянемо модель IS-LM ,без врахування ринку
праці/.
1.1. Крива IS. Врахування впливу ставки процента i, яка фор-
мується на ринку інвестицій, на величину загальних доходів Y
дає можливість побудувати криву IS. Вона показує всі ком-
бінації ставки процента i та випуску Y, при яких товарний ри-
нок перебуває у стані рівноваги.
Виведемо рівняння кривої:
AD = C+I+G
C = Cr + c"(1-t)Y
I = Ir - bi ,де b - коефіцієнт еластичності інвестицій за
процентною ставкою.
G = Gr
AD = Y
Із вищенаведених рівнянь випливає:
Y= Cr+Ir+Gr+c"(1-t)Y-bi
Якщо позначити Cr+Ir+Gr як E, то матимемо:
Y= E+c"(1-t)Y-bi
Y-c"(1-t)Y (E-bi)
--------- = ---------
Y Y
E-bi 1
1-c"(1-t) = ----- звідси Y = ---------- (E-bi)
Y 1-c"(1-t)
1
Якщо --------- позначити як ?, то матимемо такий варі-
1-c"(1-t)
ант формули кривої IS:
Y= ?(E-bi)
Що можна сказати про криву IS, виходячи з вищенаведеної
формули?
1.Ця лінія є спадною, оскільки коефіцієнт b має від'ємне зна-
чення.
2.Чим більшим є ?, тим більше лінія нахилена до горизонтальної
осі; при великих значеннях незначні зміни ставки процента i
призводять до значних змін обсягу випуску Y, і навпаки.
3.Коефіцієнт тим більший, чим більшою є гранична схильність
до споживання і меншою частка податків у доходах.
4.Збільшення або зменшення E зсуває лінію IS праворуч або
ліворуч.
Тепер побудуємо лінію IS, спираючись на графіки рівнова-
ги ринку товарів та інвестицій (система графіків1).
1)ринок товарів
А Y=AD
AD AD1
?T
B AD2
Y2 Y1 Y
i i
B i2 B
i2
A A
i1
IS i1
Y I
Y2 Y1 I(i2) I(i1)
2)графік IS 3)ринок інвестицій
1. Графік кривої IS побудовано в координатах Y та i шляхом
поєднання інших графіків.
2. Для побудови графіка IS приймаємо, що відбулося збільшення
ставки процента від i1 до i2 (графік ринку інвес-
тицій).Обернений зв'язок між ставкою процента та інвестиціями
(функція I=I-bi)зумовлюєте,що при збільшенні ставки процента
інвестиції зменшуються: i I(i) ;
3. Зменшення інвестицій спричиняє відповідне зменшення зап-
ланованих витрат AD.На " кейнсіанському хресті" (графік ринку
товарів) це відобразиться зменшенням Y.
Крива IS є більш пологою при умові, якщо :
- чутливість інвестицій (b) до динаміки ставки процента велика;
- гранична схидьність до споживання (с ) велика;
- гранична ставка оподаткування (t) невелика.
4. Лінія IS представлена як обернена залежність між ставкою
процента i та загальним доходом(випуском) Y: чим більше i,
тим менше Y.Точка А на ній є комбінацією меншої ставки про-
цента i1 та більшого випуску Y1 , точка В - більшоі ставки
процента i2 та меншого випуску Y2 .
1.2. Крива LM. Врахування ринку грошей та його взаємодії з
ринком товарів дає змогу побудувати також криву LM. Отже кри-
ва LM - це лінія, що показує різні комбінації випуску Y та
ставки процента i,коли остання зазнає впливів грошового ринку.
1.2.1. Для того,щоб зрозуміти суть лінії LM,треба розкрити
фундаментальні засади так званої теорії надання переваг ліквід-
ності.Ця теорія пояснює, як попит і пропозиція на реальні за-
паси коштів формують ставку процента.
Пропозиція (M/P)S, за цією теорією,залежить від M(маса
грошей) і P(загальний рівень цін),які є екзогенними величина-
ми.Величина M визначається урядом,а P є відносно незмінною у
межах короткотермінового періоду,тобто
M s Mr
--- = ---
P Pr
Слід дати деякі пояснення до формули пропозиції,за якою
пропозиція залежить не лишевід маси грошей,які перебувають

 
 

Цікаве

Загрузка...