WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Неокейнсіанські макроекономічні моделі - Реферат

Неокейнсіанські макроекономічні моделі - Реферат

у координатах Y та q див. графік 3.
Пояснення до графіка:
1. Виходячи із змісту кривої IS
та її формули q LM
1
Y = ------------(Cr+Ir+Gr-bi-nq),
1-(c(1-t)-m)
можна зрозуміти, що при зменшені q2 IS2
податків (t ) та при збільшенні
державних закупівель (G ) IS
зсуватиметься праворуч. q1 IS1
2. Лінія LM, у рівнянні якої від-
сутні згадані змінні (M/P=kY-hi), Y Y
залишатиметься на незмінному рівні.
Графік 3.
3. Як наслідок, стимулююча бюд-
жетно-податкова політика залишає на незмінному рівні величину
випуску, але підвищує обмінний курс валюти.
Особливого пояснення потребує те, чому на незмінному
рівні залишається випуск Y. Адже для закритої економіки ми
робили висновок, що стимулююча бюджетно-податкова політика
збільшуватиме випуск.
В умовах відкритої економіки стимулююча бюд-
жетно-податкова політика збільшує ставку процента. Це приваб-
лює іноземні інвестиції. Курс валюти зростає. Чистий експорт
падає. Отже, те, що отримано в результаті збільшення сукуп-
ного попиту як наслідок бюджетно-податкового стимулювання,
"втрачається" в результаті скорочення чистого експорту.
Стимулююча грошова політика при плаваючому курсі.
Нехай центральний банк збільшує пропозицію грошей,
здійснюючи політику "дешевих грошей". Як це відобразиться на
графіку кривих IS та LM:
Пояснення до графіка:
1. Збільшення пропозиції грошей
q LM1 LM2 не впливає на лінію IS.
2. У разі збільшення пропозиції
q1 грошей зростають реальні запаси
грошових засобів, і лінія LM
зсувається праворуч.
q2 IS
3. Стимулююча грошова політика
спричиняє зменшення обмінного
курсу і збільшення випуску.
Y1 Y2 Y
Потребує тлумачення відмінність між механізмом, який
призводив до зростання випуску у закритій економіці, і тим,
який діє у відкритій. Хоч наслідок, як бачимо, один і той же:
зростання випуску Y , але причини різні. У закритій економіці
збільшення пропозиції грошей спричиняло зменшення ставки про-
цента, збільшення капіталовкладень і зростання випуску:
S
(M/P) i I AD Y
У відкритій економіці більша пропозиція грошей, що зни-
жує ставку процента, спричиняє відплив капіталовкладень,
зменшення курсу валют і збільшення експорту:
s
(M/P) i Iіноз. q NX Y
Стимулююча зовнішньоторгівельна політика при "плава-
ючому" курсі. Нехай держава намагається збільшити чистий
експорт за рахунок обмеження імпорту. Це досягається встанов-
ленням імпортних квот і тарифів. Як це відобразиться на
графіку IS-LM у координатах Y та q:
Пояснення до графіка:
1. Щоб пояснити у даному разі зсув q
кривої IS праворуч, треба дещо LM
інакше, ніж це ми робили досі,
записати вираз:
q2
Y = C + I + G + NX. Врахуємо те,
що: Сa = Сd + Сa, q1 IS2
де Сd - споживання вітчизняних то- IS1
варів;
Сa - споживання закордонних то-
варів; Y Y
І = Іd + Іa,
де Іd - інвестиційні витрати на вітчизняні товари;
Іa - інвестиційні витрати на закордонні товари;
G = Gd + Ga,
де Gd - державні закупівлі вітчизняних товарів;
Ga - державні закупівлі закордонних товарів.
З урахуванням зазначеного, формула набуває нового вигляду:
Y = Cd + Ca + Id + Ia + Gd + Ga = (Cd + Id + Gd) + (Ca + Ia + Ga)
Внутрішні витрати на прид- Внутрішні витрати на прид-
бання вітчизняних товарів; бання закордонних товарів
Ca + Ia + Ga = EX, де EX - обсяг експорту;
Y = Cd + Gd + Id + EX
Y = (C - Ca) + (I - Ia) + (G - Ga) + EX
Якщо держава створює перешкоди для імпорту, то елементи
формули Сa, Іa, Ga зменшуються. Отже, лінія ІS має зсуватися
праворуч.
2. У результаті зсуву IS праворуч збільшується курс ва-
люти, але випуск залишається незмінним.
З"ясування вимагає те, чому введення обмежень на імпорт
при "плаваючому" валютному курсі не забезпечує збільшення ви-
пуску.
Пояснення тут може бути таке: зростання NX, яке дося-
гається за рахунок обмеження імпорту (NX= EX-IM), ком-
пенсується зменшенням NX за рахунок зростання курсу нац-
іональної валюти.
2.3. Стимулюча бюджетно-податкова політика при фіксованому
валютному курсі. Нагадаємо, що при фіксованому валютному
курсі центральний банк здійснює заходи, спрямовані на його
стабілізацію. Нехай держава з метою стимулювання витрат змен-
шує податки і збільшує державні закупки. Як це відобразиться
на графіку IS-LM у координатах Y та q.
Пояснення до графіка:
q LM1 LM2 1. pезультаті стимулюючої бюджетно-
податкової політики (T ,G )лінія
q2 A IS зсувається праворуч. Це спричи-
няється до зростання курсу валют
q1 B C q=q* при незмінному випуску (перехід від
точки А до В).
IS2
IS1 2. Оскільки при фіксованому валют-
ному курсі центральний банк бере
Y1 Y2 Y на себе зобов"язання зберігати йо-
го на незмінному рівні, то як про-
тидіючий засіб застосовується збільшення пропозиції грошей.
Лінія LM зсувається праворуч. Курс відновлюється на попе-
редньому рівні.
На відміну від тих наслідків, що їх стимулююча бюджетно-
податкова політика дає при "плаваючому" валютному курсі, при
фіксованому вона спричиняє зростання випуску. Це можна по-
яснити тим, що збільшення рівня ставки процента під впливом
стимулюючої податкової політики протидіє зменшенню ставки
процента під впливом грошової експансії (збільшення грошової
пропозиції).
Стимулююча грошова політика при фіксованому валютному
курсі. Зазначимо, що в умовах фіксованого валютного курсу са-
мостійна грошова політика є фактично неможливою. Але якби
уряд усе ж захотів застосувати стимулюючу грошову пропозицію,
то це на графіку IS-LM у координатах Y-q мало б такий вигляд:
Пояснення до графіка:
1. Пунктирна лінія на графіку ві-
дображає ймовірну спробу застосу- q LM
вати грошову пропозицію для сти-
мулювання. Наприклад, уряд вику- q2 q=q
пив у населення облігації держав-

 
 

Цікаве

Загрузка...