WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система - Реферат

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система - Реферат

роботу,рента і процент за
використані ресурси,що знаходяться у чиїсь власності,а при-
буток залишається власникам засобів виробництва.
Особистий розподіл доходу знаходиться в залежності від
функціонального.Він пов'язаний із способом розподілу сукупно-
го доходу по окремих домашніх господарствах. Основнікритерії
і фактори особистого розподілу доходу-відмінності в здібнос-
тях, освіті, професійних якостях,географічний і демографічний
фактор,зрештою,просто фактор удачі,щастя.
Як споживачі товарів і послуг,домашні господарства є роз-
порядниками своїх доходів.Частина з них поступає у вигляді по-
датків державі, а інша частина використовується на особисте
споживання і заощадження. Заощадження домашніх господарств пе-
реводяться на банківські рахунки, у вкладаються у страхові по-
ліси, акції і облігації,а потім використовуються для придбання
житла і дорогих предметів довготривалого користування.
Останнім суб'єктом економічної системи є держава.Вона в еко-
номічній системі виконує такі функції:
-забеспечення правової основи і надання послуг для ефективного
функціонування економіки (захист права власності,регулювання
відносин між виробниками і споживачами,створення грошової сис-
теми);
-вплив на динаміку і структуру національного продукту, рівень
зайнятості та інфляції через податкові ставки,гарантування цін
на сільськогосподарську рподукцію,законодавче визначення міні-
муму заробітної плати,субсидії виробникам і споживачам, здійс-
нення державних закупівель і державне підприємництво;
-перерозподіл доходів з метою зменшення майнової нерівності в
суспільстві (виплата допомоги по безробіттю і малозабеспеченим
сім'ям, стипендії студентам, соціальне страхування, індексація
доходів).
Ці функції держава виконує,використовуючи ресурси,що утво-
рюються із податкових надходжень від фірм і домашніх господарств.
Роль держави як суб'єкта економічної системи в умовах еко-
номіки вільної конкуренції була незначною,але вона значно по-
силюється в змішаній економіці, коли через державу проходять
значні потоки продуктів, ресурсів,витрат і доходів,що дозволяє
державі виконувати регулюючу роль.В умовах планової тоталітар-
ної економіки роль держави як регулятора стає абсолютною,
економіка повністю "поглинається"державою,що кардинально змі-
нює роль і природу усіх суб'єктів економічної системи.
4.4.2. Рух ресурсів і товарів обслуговується грошовими потока-
ми витрат і доходів.Ці потоки в ринковій економіці "прот-
ікають"між її суб'єктами - домашніми господарствами і
фірмами.Вони спрямовуються ринками ресурсів і продуктів і
проходять від сфери виробництва,у якій функціонують фірми,-
через сферу реалізації(розподілу і обміну),репрезентовану
ринком,до сфери споживання,у якій знаходяться домашні гос-
подарства.Економічний кругообіг в системі вільного ринку
представлено на схемі.
Витрати Грошовий доход
РИНОК РЕСУРСІВ
Ресурси Ресурси
1 2 2 1
ФІРМИ ДОМАШНІ
ГОСПОДАРСТВА
3 4 4 3
Товари, послуги Товари,послуги
РИНОК ПРОДУКТІВ
Грошовий доход
(виручка від продаж) Споживчі витрати
Кругообіг ресурсів,продукту і доходів в ринковій економіці
(В.М.Ковальчук"Макроекономіка"с.49-50).
4.4.3. В системі змішаної економіки держава повністю інтег-
рована в кругообіг матеріальних і грошовихзасобів,утворюють
економічний організм суспільства.Це знайшло відображення на
схемі.
Витрати Грошовий доход
Ресурси РИНОК РЕСУРСІВ Ресурси
Видатки 7 8 Ресурси
10 9
Товари і Товари і
послуги послуги
ДОМАШНІ
ФІРМИ ДЕРЖАВА ГОСПОДАРСТВА
Податки 11 Податки 12
Видатки 5 6 Товари і
послуги
3 4 Товари і послуги Товари і 4 3
послуги
Грошовий доход РИНОК ПРОДУКТІВ Споживчі витрати
Кругообіг ресурсів,продукту і доходів в системі змішаної
економіки(В.М.Ковальчук"Макроекономіка"с.51-53).
4.4.4. В командно-адміністративній економічній системі,де дер-
жава "замикає на собі"усі функціїї економічного регулювання,
повністю контролює і спрямовує через плановий механізм потоки
продукту,ресурсів і доходу в економічному кругообігу.
Суб'єкти такої е.с. принципово відрізняюються від
суб'єктів ринкової економіки.Домашні господарства не є влас-
никами виробничих ресурсів(окрім праці),їх доходи визнача-
ються лише заробітною платою,яка не є ринковою ціною праці,а
визначається суб'єктивно,через систему планових нормативів.
Підприємства функціонують в системі державної власності,тому
не володіють свободою економічного вибору.Ринок не є регуля-
тором потоків ресурсів і продуктів,адже ціноутворення
здійснюється не у відповідності з попитом і пропозицією,а че-
рез відповідні державні органи.
Таким чином економічна система - це система регулювання
потоків ресурсів,продуктів і доходів,що циркулюють через сфе-
ри виробництва,розподілу,обміну і споживання між суб'єктами
економіки і грунтується на певних відносинах власності,які
визначають технологічну і організаційну структуру суспільного
виробництва.
Основні положення і висновки.
1. Об'єктом вивчення макроекономіки є економічна система.
2. Існують економічні системи різних типів: ринкова,планова,
змішана економіка іперехідні економічні системи.
3. Виробництво,реалізація(розподіл і обмін) і споживання
суспільного продукту - основні сфери економічної системи.
4. Економічна система - саморегульована система,але в сучас-
них умовах вимагає додаткового регулювання з боку
держави.
5. Регулювання ринкової економічної системи відбувається
через ринок. Розрізняють ринок ресурсів і ринок продуктів,
які виконують різні функції в регулюванні потоків
ресурсів,продукту і доходів.
6. Суб'єкти економічної системи - фірми, домашні господарства
і держава. Їх взаємодія на ринку ресурсів і ринку про-
дуктів утворює кругообіг ресурсів,продукту і доходів.

 
 

Цікаве

Загрузка...