WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система - Реферат

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система - Реферат

дивідентів на акції,чи проценту на
облігації./Акція - цінний папір,що свідчить про участь в акці-
онерному капіталі і дає право на одержання дивіденту - частки
прибутку на реальний капітал акціонерного товариства/.Ре-
альний капітал змінює своїформи,перетворюючись згрошового у
виробничий, з виробничого - в товарний, а з товарного - знову
у грошовий, тоді як фіктивний капітал свої форми не змінює.
Розрізняють первинний і вторинний ринки цінних паперів.
На первинному ринку здійснюється продаж щойно випущених
акцій,а на вторинному ринку - перепродаж цінних папер-
ів.Первинний ринок обслуговується банками, а інструментом
вторинного насамперед є фондові біржі.Саме фондові біржі
відіграють виключну роль в забезпеченні виробрицтва інвес-
тиційними ресурсами.
Фондова біржа виконує такі функції:1)забезпечує моб-
ілізацію(через продаж цінних паперів)тимчасово вільних грошо-
вих засобів;2)встановлює ринкову ціну(курс)акцій та інших
цінних паперів;3)здійснює перелив(переміщення)капіталів між
галузями ісекторами ринкової економіки(знову ж таки через
купівлю-продаж акцій);4)служить " барометром" ділової і ви-
робничої активності(через встановлення біржових індек-
сів/індекс Доу-Джонса - Нью-Йорк,індекс Ніккей - Токіо;які є
усередниним показником курсу акцій).
Отже,ринок капіталів є інструментом перетворення грошей
в капітал,інвестування ринкової економіки.
4.3.4. Ринок матеріальних ресурсів(засобів і предметів праці)
є структурним елементом товарного ринку.в якому виділяють ще
один сектор - риноу товарів і послуг(предметів особистого
споживання і особистих послуг).
Ринок засобів і предметів праці виступає регулятором по-
токів матеріальних ресурсів,витрат виробництва і доход-
ів(прибутку від використання засобів виробництва і ренти -
від використання землі).
Ринок матеріальних ресурсів(як і ринок товарів і послуг)
обслуговується торговельним капіталом.Торговельний капітал -
відокремлена частина продуктивного капіталу,що спец-
іалізується на реалізації засобів виробництва,товарів і пос-
луг,здійснює свій оборот виключно в сфері обігу товарів.Він
утворився з товарної форми продуктивного капіталу.Торгівля
стає самостійною сферою господарської діяльності галуззю еко-
номіки,вона стає учасником міжгалузевої конкуренції.Відокрем-
лення торговельного капіталу веде до зростання загальної нор-
ми прибутку(співвідношення між масою одержаного прибутку і
витратами виробництва даного товару.Норма прибутку є виразом
рентабельності(прибутковості)підприємства,а тому це мікро-
економічний показник),адже,коли б промисловці самі ре-
алізовували свій товар,за рахунок більших витрат обігу
уповільнювався б оборот капіталу,що зменшило б і середній
прибуток.
Реалізація товарної продукції набирає форми гуртової(оп-
тової),роздрібної торгівлі і складає зміст взаємодії покупців
і продавців на товарних ринках.(В.М.Ковальчук"Макроекономіка"
с.42-с.44).
4.3.5. Під ринком продуктів розуміють ринок товарів іпослуг
призначених для особистого споживання.Це ринок роздрібної тор-
гівлі.Покупцями на ньому є безліч окремих осіб і домашніх гос
подарств.
Ринок предметів споживання і послуг знаходиться під
впливом таких факторів:особистого(вік,сімейний стан,фах, здо-
ров'я і спосіб життя покупця); психологічного(мотивація,прий-
няття,засвоєння); соціально-культурного(рівень освіти,світог-
ляд,соціальне становище,національні традиції, рівень культури
тощо).
Слід відзначити,що даний ринок має вирішальне значення
для всієе ринкової системи, адже саме попит на товари і пос-
луги широкого вжитку визначає попит на засоби виробництва,а
через них - на працю і інвестиційні ресурси.Саме на ринку
продуктів знаходиться вузол,у якому "зав'язані" усі умови і
можливості розвитку економічної системи.Він є регулятором по-
токів товарів і послуг,споживчих витрат населення,грошових
доходів підприємств(виручки під продажу товарів і послуг).
4.4. Економічний кругообіг - це поняття макроекономіки,яке ре-
презентує рух суспільного продукту,виробничих ресур-
сів,сукупних витрат і доходів по стадіях суспільного відтво-
рення(виробництво,розподіл,обмін і споживання)в економічній
системі.Економічний кругообіг здійснюється через ринки ресур-
сів і продукту між суб'єктами економічної системи.
4.4.1. Серед суб'єктів е.с. виділяються підприємства(фірми),
домашні господарства,держава.
Фірма як суб'єкт економічної системи формується на базі
підприємства.Підприємство - це елемент,первинна ланка еко-
номіки,в рамках якої безпосередньо здійснюєтьться тех-
нологічне поєднання засобів виробництва і праці.Фірми ведуть
на підприємствах господарську діяльність.Деякі з них волод-
іють лише одним підприємством,іншим належить ряд виробничих
одиниць.Під підприємством розуміється структурна основа
підприємницької діяльності,а фірма - це юридична особа,яка
веде справи даного підприємства.Тобто, фірма - це основна
господарська одиниця сучасної економіки ринкового типу,яка
зареєстрована у відповідній юридичній формі.
Серед фірм,які представлені кількома підприє-
мствами,можна виділити об'єднання,що засновані на вер-
тикальному і горизонтальному комінуванні,а також конгломерати.
Вертикальне комбінування виникає тоді,коли фірми володіють під-
приємствами,що складають єдиний технологічний процес і знахо-
дяться на різних стадіях перетворення вихідної сировини в го-
товий продукт.При горизонтальному комбінуванні підприє-
мства,що належать фірмі,знаходяться на одній із цих стадій.
Конгломерат охоплює підприємства,що технологічно ніяк не по-
в'язані. Групи фірм,що виробляють однорідні товари,утворюють
галузь.Галузь є структуроутворюючим елементом(первинною лан-
кою) макроекономіки.Поникнення фірм-конгломератів в інші га-
лузі характеризується як диверсифікація виробництва.
Домашні господарства - другий основний суб'єкт е.с..Во-
ни займають в економіці ринкового типу двоїсте становище,-
виступаючи в якості,по-перше,власника виробничих ресурсів,і
по-друге,спожівача товарів і послуг.
Як власники домашні господарства є отримувачами доходів.
При цьому слід розрізняти функціональний і особистий розпо
діл доходу.
фунціональний розподіл пов'язаний з роллю отримувача доходу у
виробничому процесі.Зокрема,заробітна плата виплачується без-
посереднім виробникам за виконану

 
 

Цікаве

Загрузка...