WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система - Реферат

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система - Реферат

відображена на схемі.
РИНОК
Ринок капіталів Ринок Товарний ринок
праці
Ринок Ринок
Кредитний Ринок Ринок наук.- предме-
ринок цінних засо- техн. тів
паперів бів розро- спожива-
вироб- бок ння та
ництва послуг
Ринок виробночих ресурсів Ринок
продуктів
Водночас,поряд із загальною структурою,слід розрізняти і
конкретну структуру ринку,де виділяються ринки окремих то-
варів і послуг,культурних цінностей,інформації,ринки сировини
і енергоносіїв,науково-технічних розробок,дитячий,молодіжний,
жіночий ринок тощо,а також місцевий,регіональний,національний
і світовий ринки,легальний і нелегальний ринки.Об'єктом макро-
економічного дослідження є ринок національний як єдина сис-
тема,а також його структурні елементи - ринок виробничих ре-
сурсів і ринок продуктів.
Конкретне співвідношення попиту і пропозиції на галузе-
вих ринках обумовлює існування таких рикових форм:"ринок про-
давця"(коли попит перевищує пропозицію) і "ринок покупця"(як-
що пропозиція на товар перевищує попит на нього).
Антиподом ринкової е.с. є планова(етатична),в якої сут-
тєвою ознакою є відсутність саморегулювання.
4.3.2. Ринокпраці(ринок трудових ресурсів) - це саморегульо-
вана система розподілу трудових ресурсів в ринковій економіці
із специфічними факторами конкуренції між працеємцями(носіями
і власниками робочої сили) за найбільш вигідні умови та опати
праці,а також між прцедавцями(підриємствами - покупцями робо-
чої сили) - за залучення найбільш кваліфікованої робочої
сили.Працеємці і працедавці є суб'єктами ринку праці.
Пропозиція праці визначаєтья рівнем її ціни - (заробіт
ної плати),а також рівнем податків,особистими потребами пра-
цеємця та членів його сім'ї,звичками і традиціями,рівнем куль-
тури і релігією,силою профспілок тощо. Попит на працю регулю-
ється потребами виробництва в трудових ресурсах,технічним рів-
нем підприємства,вартістю робочого місця тощо. Стан рівноваги
ринку праці визначається рівноважною ставкою заробітної плати
(ціною робочої сили),яка збалансовує попит і пропозицію праці.
4.3.3. Структура ринку інвестиційних ресурсів(ринку капіталів)
відображена на схемі.
РИНОК КАПІТАЛІВ
Кредитний ринок Ринок цінних
паперів
Грошовий Ринок Ринок
ринок облігацій акцій
Кредитний ринок пов'язаний із функціонуванням позич-
корого капіталу,тобто капіталу,що надається в позику.
Позичковий капітал виникає в процесі круогообігу грошо-
вого капіталу. Позичковий капітал - це такий грошовий кап-
італ, який надається його власником у позику з метою одер-
жання доходу у формі проценту.Капітал,який приносить процент,
- це капітал-власність,тобто це гроші,які продаються на особ-
дивому ринку - ринку капіталів./Капітал - це вартість,що при-
носить доход тобто сомозростаюча вартість.Капітал може існу-
вати в різних формах:продуктивний капітал(застосовується у
промисловості,будівництві,сільскому господарстві,на тран-
спорті тощо)приймає форму грошового(як пердумова вироб-
ництва,виробничого(як засоби виробництва) і товарного(як ре-
зультат виробництва)капіталу;торговельний капітал,що діє у
сфері обміну;позичковийкапітал,що діє у сфері кредитних
відносин і надається в позику.Продуктивний капітал у своєму
русі приносить доход у формі прибутку,торговельний - у формі
торговельного прибутку,позичковий капітал - у формі процен-
ту.Капітал може існувати і у формі власності - на зем-
лю,нерухоме майно,цінні папери тощо.Він приносить доход у
формі земельної ренти,дивідентів,процентів тощо.Отже,коли йде
мова про ринок капіталів,йдеться про позичковий капітал,тобто
капітал,що надається в позику./
Конкретною формою руху позичкового капіталу є кредит.Фор-
ми його різноманітні - комерційний кредит(кредит товарами),
банківський кредит(кредит грошима),споживчий кредит(кредит
населенню) тощо.З виникненням і розвитком кредитних відносин
пов'язано виникнення кредитного ринку.
Кредитний ринок концентрує попит і пропозицію на позич-
ковий капітал,він зосереджує і надає підприємствам засоби для
інвестування,здійснює переміщення тимчасово вільних грошових
засобів з одних секторів ринкової економіки в інші.
Суб'єктами кредитного ринку виступають кредитори і пози-
чальники.Кредиторами є банки,підприємства і населення(у ви-
падку,коли вони мають вкладення в банку,тобто надають
останнім кредит),держава;вони ж є і позичальниками капіталу
(банк - у підприємств і населення,підприємства у банків тощо).
До складу кредитної системи в ринковій економіці входить і
ряд інших кредитних установ(страхові,фінаннсові,інвестиційні
компанії,пенсійні фонди,довірчі товариства тощо).
Поділ кредитного ринку на грошовий ринок і ринок
облігацій зумовлений відмінністю конкретних форм крдиту./Облі-
гація - цінний папір з фіксованим доходом у формі проценту.Об-
лігація засвідчує,що її власник,купивши цей цінний пап-
ір,надав кредит суб'єкту,який випустив іпродав облігацію/.
Слід відзначити важливу функцію проценту,яку він виконує
на кредитному ринку.Процент,як плата за кредит заохочує влас-
ників заощаджень надавати свої грошові засоби банкам,які пе-
ретворюють їх в капітал,надаючи кредит під відповідний про-
цент(Процент по кредиту вищий за процент по вкладах,різниця
становить доход банку).
Рівень проценту залежить від попиту і пропозиції на гро-
шовому ринку,а також від строку на який наданий кредит(є кре-
дити короткострокові,середньострокові і довгострокові;останні
забезпечують інвестиційні ресурси).Співвідношення попиту і про-
позіції утворює рівноважну процентну ставку,яка виконує роль
ціни рівноваги даного ринку.
Кредитний ринок є основним джерелом нових інвестицій у
виробництво.Поряд з цим велике значення у формуванні інвести-
ційних ресурсів має ринок цінних паперів,насамперед ринок
акцій і облігацій.
Цінні папери представляють фіктивний капітал,який є
відображенням реального капіталу(засобів вироб-
ництва,власності) у цінних паперах.Доход створюється реальним
капіталом,але фіктивний капітал,який не виконує ніяких
функцій і не бере участі в обороті реального капіталу і зрос-
танні вартості,дає право його власникам одержувати частину цьо-
го доходу у формі

 
 

Цікаве

Загрузка...