WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система - Реферат

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система - Реферат

економістом Ж.Б.Сеєм.Його графічне
зображення дано на рис.3(де у -корисність,
q-обсяг продукту).
Даний закон формулюється таким чином:
збільшення споживання одного й того жпро-
дукту веде до сповільнення зростання корис-
ності всього продукту (кожен наступний ек-
земпляр продукту буде мати все меншу корис-
o q ність) по мірі насиченості суспільної по-
треби в ньому.
Рис.3. Закон спадної
Корисності
Разом із законом спадної віддачі і законом попиту і
пропозиції охарактеризований закон формує тріаду фун-
даментальних економічних законів.
Процес відтворення у загальному вигляді можна охарак-
теризувати як постійне повторення процесу виробництва для за-
безпечення суспільних потреб.Відтворення - це відновлення
усіх чинників і умов виробництва,зв'язків е.с..
Цикл відтворення в цілому відображає взаємозв'язок усіх
елементів е.с.,який формується в процесі перетворення природ-
них ресурсів впродукт,що задовільняє суспільні потреби.У цьо-
му зв'язку правомірним буде таке визначення е.с.: це еле-
мент(підсистема)суспільного організму,що призначений для
трансформації природних ресурсів в життєві блага,із своїм
"входом"(виробництвом),через який надходять природні ресурси,
і "виходом"(споживанням),через який виходять життєві блага;
дана підсистема охоплює всю економіку і є макроекономічною.
4.2.5. Економіка - система саморегульована.В ній,як і у бу-
дь-якій саморегульованій системі,виділяються об'єкт регулю-
вання і регулятор.Об'єктом регулювання в е.с. є сфери еконо-
міки і зв'зки між ними,а регулятором - в залежності від типу
відносин власності може виступати ринок або держава.В рин-
ковій економіці регулятором є ринок,в коман-
дно-адміністративній - держава,в змішаній економіці - регульо-
ваний ринок з елементами державного втручання.Регулювання є
важливим елементом функціювання економіки і здійснюється че-
рез економічний механізм суспільства.
В основі регулювання ринкової економіки знаходиться ме-
ханізм ринку,що грунтується на досягненні рівноваги між попи-
том і пропозицією в умовах вільної конкуренції(стан ринку ха-
рактеризується об'єктивністю і стихійністю).Однак ринковий
механізм не здатен сам по собі задавати цілі регулювання і
потребує зміцнення регулюючим впливом держави.
Так виникає зворотній зв'язок процесу регулювання,який
здійснюється в два етапи: розробка програми регулювання і
власне процес регулювання.Етап розробки програми підводить
підсумок функціонування е.с. в минулому і включає формування
мети і цілей регулювання(пректування майбутнього е.с.).На
етапі власне регулювання відбувається реалізація,втілення
наміченої проекції в майбутнє.
Такий рух має планомірний характер,ринкова економіка
стає регульованою(регулюючий вплив держави).Із багатьох мож-
ливих варіантів регулятор відбирає найбільш оптимальний.
Економічній системі(е.с.) притаманні три типи регулюван-
ня: самозбереження,саморозвиток і самовідтворення.Перший із
них забезпечує цілістність системи і принципову можливість її
подальшого функціонування.Він передбачає,що під впливом зміни
зовнішніх умов система не виходить за велику кількість допус-
тимих значень своєї еволюції.
Саморозвиток системи також гарантує можливість її існу-
вання в иайбутньому,і водночас,дозволяє змінювати характер
цілостності.
Самовідтворення забезпечує набуття системою нових харак-
теристик і якостейпрдуктування нових систем(йдеться про фор-
мування відповідних економічних систем в інших країнах через
систему міжнародних зв'язків за зразком певної економічної
системи).
Об'єктивною основою регулювання сучасної ринкової еко-
номіки залишається ринок.
4.3. Ринок-ключовий елемент системи вільного підприємництва,де
він виконує роль об'ктивного регулятора; велике значення рин-
ку як регулятора економіки зберігається і в системі змішаної
економіки,де дія ринкового механізму доповнюється державним
регулюванням.Вкрай обмежене значення ринку в коман-
дно-адміністративній системі,де роль регулятора повністю пе-
реймає держава.
Ринок-це поняття,яке відображає процес взає-
модії(зіткнення)економічних потреб і інтересів суб'єктів гос-
подарської системи.Ринок є формою реалізації відносин товар-
ного виробництва,а в умовах ринкової економіки-формою ре-
алізації і відносин приватної власності через систему рин-
кової конкуренції.Отже,поняття "ринок" тотожне поняттю "рин-
кові відносини".
До умов існування ринку відносять:
-товарне виробництво;
-суспільний поділ праці;
-економічна відокремленість виробників, в основі якої знахо-
диться приватна власність на засоби виробництва.
До умов функціонування ринку належать:
-незалежність економічних суб'єктів у здійсненні гос-
подарської діяльності на основі права власності на відповідні
економічні ресурси;
-ринкова конкуренція;
-існування ринкової інфраструктури,стійкої фінансової і гро-
шової системи;
-наявність правової бази,що сприяє створенню відповідного
ринкового середовища і психологічного клімату.
Своєрідність і особливість ринку як економічного феноме-
ну визначається також його функціональною визначеністю.Ринок
забеспечує процеси саморегуляції економіки,яка існує в"ав-
томатичному режимі",тобто об'єктивно(незалежно від волі і
пропозиції в умовах конкуренції.
У відповідності з цим,об'єктивними законами ринку,окрім
згаданої трдиіади основних(фундаментальних)законів(закони
спадної віддачі,попиту і пропозиції,спадної корисності),стали
також закони вартості,конкуренції,грошового обігу.
Ринок виконує ряд важливих організаційних і регулюючих
фнкцій,основними з яких є такі:
-забеспечення безперервного зв'язку і пропорційності між ви-
робництвом і споживанням;
-визначення міри доцільності і корисності конкретних форм
господарської діяльності у відповідності з критерієм ефек-
тивності використання виробничих ресурсів,зростання доходів і
задоволення потреб споживачів;
-регулювання основних пропорцій суспільного відтворення і роз-
поділу ресурсів між галузями економіки;
-стимулювання науково-технічного пргресу.
Отже,ринок є функціональною формою економічних зв'язків
між господарюючими суб'єктами,що утворюють е.с.Ринок - кон-
кретна форма господарської діяльності суспільства,яка нази-
вається ринковою системою господарювання або ринковою еко-
номікою.
Загальна структура ринку

 
 

Цікаве

Загрузка...