WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система - Реферат

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система - Реферат

показниками:
- рівень розвитку продуктивних сил,тобто рівнем засобів і
предметів праці,робочої сили,технологій;
- рівень розвитку організаційно-економічних відносин,тобто
глибиною поділу і спеціалізації праці,масштабами її ко-
операції і комбінування,розвитком організаційних структур;
- форми власності засобів виробництв;
- зміни в економічному механізмі регулювання.
Розрізняють три типи технологічних способів виробницт-
ва: доіндустріальний (традиційна аграрна економіка), індуст-
ріальний і постіндустріальний.(В.М.Ковальчук"М."с.23-25)
В процесі розвитку е.с. технологічний прогрес веде до
зростання її ефективності(збільшення корисної віддачі вироб-
ничих ресурсів). Розгляд технологічного способу поєднання
факторів виробництва,що знаходиться в основі їх ефектив-
ності, дає змогу сформулювати закон спадної віддачі (відк-
риття якого веде походження з досліджень Т.Мальтуса - відомо-
го англійського економіста початку 19ст.).
Його суть полягає в тому,що кожний додатковий приріст
одного з виробничих ресурсів при незмінному обсязі інших веде
до зменшення приросту продукту.Графічно це відображає крива А
на рис.1(де y - обсяг продукту,х - обсяг виробничих ре-
сурсів).
Спадний приріст продукту викликається тим,
що зростаючий обсяг кожного зчинників(ресур-
сів)виробництва з'єднується з фіксованим об-
y B сягом інших факорів.Однак це зовсім не озна-
чає,що крива А залишаться незмінною.Під дією
технологічного прогресу можливе встановлення
A нової відповідності між у і х при х,х,х,...
х = const(криваВ).При цьому дія закону прояв-
ляється на новому якісному рівні.Закон спад-
ної віддачі не діє лише при паралельному зро-
станні обсягу усіх чинників(ресурсів) вироб -
ництва через економію на масштабах виробниц-
O x тва.
Рис.1.Закон спадної
віддачі.
4.2.3. Створений у процесі виробництва продукт поступає у ін-
шу сферу е.с. - сферу реалізації, де здійснюється його розпо-
діл і обмін.
В процесі розподілу вироблений продукт спрямовується на
виробниче і невиробниче використання. З точки зору матері-
ального результату,продукт складається з засобів праці, пре-
дметів праці і предметів особистого споживання. Вироблені за-
соби праці через виробничі інвестиції розподіляються між сек-
торами економіки,що,у свою чергу,випускають засоби праці,а
також створюють предмети праці і предмети споживання.Між тими
ж секторами економіки розподіляються вироблені предмети
праці(сировина).
Розподіл засобів і предметів праці міститься в самому ви-
робництві і визначає його структуру.
Предмети особистого споживання розподіляються між
працівниками зайнятих у виробництві засобів праці,предметів
праці і предметів споживання,і споживаються ними,а також чле-
нами їх сім'ї.
Вироблений продукт,який розглядається з точки зору його
вартості,покликаний у кожному секторі економіки компенсувати
витрати виробництва і забезпечити його розширення.Тому він
обов'язково повинен включати в себе вартість:1)спожитих пред-
метів праці(поточні матеріальні витрати);2)спожитих засобів
праці(амортизацію);3)необхідного продукту(який йде на особис-
те споживання і оцінюється через заробітну плату);
4)додаткового продукту(призначеного для розширення вироб-
ництва).
Між секторами економіки,які виробляють засоби праці,
предмети праці і предмети споживання,виникає обмін.Він пов'я-
зує між собою виробництво і розподіл,з одного боку,і спожи-
вання - з іншого,передбачаючи наявність зв'язків між вироб-
никами.
Пропорції процесу реалізації в умовах рин-
p AS AD кової е.с.регулюється законами попиту і
пропозиції,заслуга теоретичної розробки
яких належить А.Маршаллу - видатному англ.
економісту кінця 19- початку 20ст.
po Попит - це представлена на ринку потреба
в товарі при даній ціні, пропозиція - це
обсяг продукції, представленої ринку при
даній ціні.Графічно закон що пов'язує ціну
0 q0 q і обсяг продукції,відображено на рис.2.
Рис.2. Закон попиту і
пропозиції.
Крива АD відображає закон попиту, а крива AS - закон про-
позиції,Р - ціна (Р - ціна рівноваги),q - обсяг продукції(q -
обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції).Для кривої попиту(AD)
характерна зворотня залежність від ціни,для кривої пропозиції
(AS)- пряма.Через ціну ринкової рівноваги в процесі реалізації
продукту встановлюється рівновага між попитом і пропозицією.
Слід зауважити,що даний механізм встановлення ринкової
рівноваги є мікроекономічним,адже він є галузевим,а pинок
певного товаpу - мікроекономічний ринок.Але встановлення
рівноваги на галузевих ринках має макроекономічні нас-
лідки-через систему рівноважних цін виникає макроекономічна
рівновага.
4.2.4. Процес споживання в економічній системі відбувається в
двох формах: 1)виробниче споживання(засобів і предметів праці
у виробництві);2)особисте,або невиробниче споживан-
ня(предметів особистого споживання,життєвих засобів).
Для виробничого споживання характерним є розрив у часі з
моменту виробництва засобів і предметів праці до фактичного
поповнення виробничих ресурсів.Це час перебування виробничих
інвестицій(капітальних вкладень) у формі незавершеного вироб-
ництва, а сировини(предметів праці)-у формі виробничих за-
пасів.Таке явище називається лагом.Наявність подібного лагу
означає,що виробниче споживання розтягується в часі.
Втім,якщо за одиницю виміру процесу функціювання еко-
номіки взяти річний інтервал,то цим лагом можна знехтувати.
Доцільно виділяти лише розрив у часі - введення у дію засобів
праці в порівнянні із здійсненням інвестицій(капітальних
вкладень у засоби праці).Цей лаг має назву інвестиційного.
Функціонування е.с.(процес виробництва,який водночас є й
процесом виробничого споживання,реалізації) підпоряковане
одній меті - забезпечити особисте споживання членів
суспільства.
Особисте(невиробниче) споживання включає в себе невироб-
ничі вкладення капіталу і фонд споживання.Перші охоплюють
витрати населення і капітальні витрати сфери нематеріального
виробництва, а другий складається з поточного особистого спо-
живання населення і поточних матеріальних витрат,пов'язаних
із функціонуванням даної сфери.
Пропорції процесу споживання регулюються
законом спадної корисності,обгрунтованим
ще на початку 19 ст. видатним французь-
y ким

 
 

Цікаве

Загрузка...