WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система - Реферат

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система - Реферат

особиста(приватна).
Колективна власність відображає відносини між асоцій-
ованими(об'єднаними) власниками з приводу володіння, роз-
порядження і використання засобів виробництва і виробленого
продукту. Приватна власність відображає відносини окремих
власників до об'єктів власності як своїх особистих.В основі
еволюції форм власності знаходиться механізм постійного онов-
лення економічного устрою суспільства(економічної системи).
Прогрес продуктивних сил вимагає удосконалення економічних
відносин. На певному етапі розвитку продуктивних сил існуючі
відносини власності(насамперед, відносини привласнення і роз-
поділу суспільного продукту) починають гальмувати його. Вини-
кає об'єктивна необхідність модифікації(удосконалення) або
заміни існуючих форм власності.
Історично першою була колективна власність родової общи-
ни.Вона виражала спільне привласнення результатів праці усіма
членами общини на грунті спільної власності на засоби вироб-
ництва.Потім відбулась поступова еволюція родової общини,а
разом з нею і форми власності.З'явилась колективна державна і
особиста приватна форми власності. Модифікація цих форм при-
вела до появи нових - корпоративної(акціонерної), державної і
інтегрованої власності.Корпоративна(акціонерна) власність є
специфічною формою приватної власності.
Еволюція організаційно-економічних відносин, яка відбу-
валась паралельно з розвитком продуктивних сил і форм влас-
ності, привела до створення двох принципово відмінних ме-
ханізмів регулювання економічної системи - ринкового і плано-
вого.
Ринковий економічний механізм - це механізм регулювання
економіки, що грунтується на приватній(корпоративній) влас-
тності і приватному підприємництві. Цю роль виконує ринок. В
оснсві ринкового механізму лежать об'єктивні закони попиту і
пропозиції, у взаємодії яких лежить ринкова ціна, яка і є ре-
гулятором обсягів виробництва і споживання суспільного про-
дукту. Рушійною силою і основою процесу ринкового ціно-
утворення є економічна конкуренція, яка створює потужні моти-
ви виробничої діяльності.
Плановий економічний механізм виникає в умовах,коли не
існує основи ринкового регулювання - приватної власності і
конкуренції.Цей тип регулювання характерний для суспільства з
монопольною державною власністю.Оскільки ринкове регулювання
тут не діє, держава бере на себе цю фунцію.Регулювання
здійснюється через суб'єктивне директивне регулювання,коли
державний план виробництва,розподілу і споживання суспільного
продукту стає законом.Тут відсутня приватна ініціатива,-
приватне підприємництво,а тому мотивація праці недостатня.
Отже,на грунті сказаного вище,можна зробити вис-
новок:існує два типи економічних систем - ринкова і планова,
або етатична(одержавлена,фр.etat-держава).
Ринкова економічна система характеризується переважно
приватними формами власності на засоби виробництва(насамперед
корпоративна власність) і специфічним ринковим механізмом по-
питу,пропозиції і ціни товару.У такій системі яскраво вираже-
ний особистий економічний інтерес,який є могутнім спонука-
льним мотивом економічної діяльності.Відповідно,і продуктивні
сили одержують простір для свого розвитку,виникають спе-
цифічні форми організації і технології виробництва.
Планова(етатична)економічна система грунтується на то-
тальній державній власності і суб'єктивному механізмі дер-
жавного планового регулювання,в якому на першому плані знахо-
дяться не економічні,а політичні засоби впливу(політичне
керівництво).Така система не має достатніх стимулів економ-
ічної діяльності,тому змушена широко застосовувати не-
економічні методи примусу до праці.Відсутність об'єктивного
механізму регулювання постійно порушує рівновагу такої сис-
теми,гальмує розвиток продуктивних сил,створює неефективні
форми організації і технології виробництва.Тому її називають
також командно-адміністративною,або тоталітарною.
Хоча в історичному плані ринкова економіка виявила свої
незаперечні переваги,вона має ряд недоліків(циклічний роз-
виток,безробіття,монополізація,яка руйнує ринковий механ-
ізм,тощо),а тому на сучасному етапі ринкова система вільного
підприємництва трансформувалась у змішану економіку.
Змішана економіка - економічна система,яка грунтується
на плюралізмі різних форм власності,багатоукладності економ-
іки з пріоритетом корпоративної власності і економічному ме-
ханізмі,що включає,як ринкові так і планові форми регулювання
пр провідній ролі перших. Співвідношення ринкового механізму
і державного регулювання таке,що останнє існує як засіб за-
безпечення свободи дії першого,а його розвиток диктується
потребами ринку.
Отже,змішана економіка - це регульована ринкова економ-
іка.Це - сучасна ринкова економіка.
Шлях України до ринкової системи господарювання лежить
через економіку перехідного типу,яка має риси планової сис-
теми,яка поступово відмирає,і риси змішаної економіки,що бу-
дуть проявлятись все більш рельєфно.Але.........
4.2.Будь-яка е.с. виконує кілька функцій:виробництво,розподіл
і обмін,споживання суспільного продукту,регулювання як самої
системи в цілому,так її складових.Через вироб-
ництво,розподіл,обмін і споживання здійснюється фун-
кціювання е.с.,її відтворення.
Для здійснення процесу виробництва необхідно мати певні
виробничі ресурси. До них відносять: природні ресур-
си(землю), засоби виробництва(капітал),працю(робочу силу)і
підприємництво.(Ковальчук В.М."Макроекономіка"с.20-22). Слід
підкреслити, що виробничі ресурси(чинники суспільного вироб-
ництва) - лише потенційні джерела вироблення продукту. В без-
посередньому процесі виробництва вони поєднуються,стаючи в
цій єдності прямими джерелами благ.
4.2.2.Технологія виробництва в економічному розумінні є спо-
собом поєднання матеріально-речового і особистого чинників
виробництва вєдиному процесі з метою виготовлення необхідних
життєвих благ.Технологічний спосіб поєднання факторів вироб-
ництва постійно розвивається,проходячи через багато
етапів.Він характеризує еволюцію економічної системи.Існуючі
стадії розвитку е.с. називають технологічними способами ви-
робництва.
Технологічні способи виробництва(Поняття технологічних
способів виробництва було введено в науку К. Мар-
ксом.т.50,с.89-90.)відрізняють різні стадії розвитку е.с. за
такими

 
 

Цікаве

Загрузка...