WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система - Реферат

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система - Реферат

моделювання.
Макромоделі - цематематичні рівняння, в яких виражені
реальні економічні процеси в абстрактному та спрощеному виг-
ляді.
Створити модель - це означає знайти функцію, яка пов'я-
зує ендогенні та екзогенні параметри макромоделі.
Екзогенні величини - це величини, що знаходяться поза
макромоделлю ( як правило, це технологія виробництва та ха-
рактер поведінки економічних суб'єктів на кожному з ринків).
Ендогенні величини - це величини, що визначаються в ре-
зультаті розв'язання моделі (наприклад: величина реального
національного доходу, рівень зайнятості, ставка реальної за-
робітної плати, реальна ставка процента, рівень цін).
Функціональні зв'язки між ендогенними параметрами мають
таку класифікацію:
1. Поведінкові функції виражають переваги, які склалися в
суспільстві.Прикладом може бути функція споживання домашніх
господарств від доходу:
С = C(Y).
2. Технічні функції характеризують технічну залежність. Нап-
риклад, виробнича функція:
Q = f(Х1, X2 ,...., XN ).
3. Інституціональні функції зображають інституціонально уста-
новлені залежності між параметрами моделі.Наприклад, сума по-
даткових надходжень (T) є функцією від доходу (Y) та подат-
кової ставки Т(Y), яку встановлює відповідний інститут:
Т=f(T(Y),Y).
4. Дефініційні функції виражають залежності які виходять з
означення економічних явищ. Наприклад, сукупний попит на рин-
ку благ (Y) складається із споживчого попиту домашніх гос-
подарств(C),інвестиційного попиту підприємницького сек-
тора(I), витрат держави (G) та закордону (E):
Y=C+I+G+E.
Макроекономічні моделі поділяються на динамічні та ста-
тистичні. Статистичні моделі фіксують економічний процес на
початку та в кінці певного періоду і не зображають перехід
від одного стану до іншого. Динамічні моделі зображають еко-
номічні процеси з урахуванням фактора часу.
3. Функціональне призначення М. випливає із її предмету. До
основних функцій М. слід віднести: теоретичну або пізнавальну
(дослідження економічної системи та її агрегатів, побудова
моделей цих процесів); виховну (виховання макроекономічного
мислення); прогностичну(прогнозування розвитку економічної
системи); практичну(розробку рекомендацій для державної пол-
ітики і створення конкретних макроекономічних моделей); мето-
дологічну(М. як складова економічної теорії є теоретичним
фундаментом для цілого ряду економічних наук і навчальних
дисциплін).
Теоретична М. - одна із базових економічних наук в струк-
турі економічної теорії, або " економікс". Окрім неї в "еко-
номікс" виділяють політичну економію, теоретичну мікро-
економіку.
М. в комлексі "економікс" є теоретичним фундаментом для
цілої системи економічних наук. М. як наука фундаментальна
разом з іншими теоретичними дисциплінами започатковує вив-
чення системи економічних наук.
4. Економічна система в цілому є об'єктом виввчення М.. Тому
важливо визначити суть і структуру економічної системи(е.с.).
Існування і розвиток людини і суспільства неможливо уяви-
ти без економіки. Економіка утворює ту сферу людської дія-
льності, в якій відбувається створення життєвих благ, їх роз-
поділ, обмін і споживання. В основі розвитку людської циві-
лізації лежить виробництво матеріальних і духовних благ,
культурних цінностей, без яких життя суспільства немислеме.
В процесі виробництва, а також роподілу, обміну і спожи-
вання життєвих благ між її учасниками виникають певні відно-
сини, які назвали економічними відносинами. Економічні відно-
сини поділяються на соціально-економічні і орган-
ізаційно-економічні.
Соціально-економічні відносини - це відносини між людьми
з приводу привласнення засобів виробництва і продукту
праці, тобто вони є відносинами власності. Суть соц-
іально-економічних відносин проявляється у власності, а па-
нуючий тип(форма) власності визначає тип соц-
іально-економічних відносин,а через них - тип економіки.
Організаційно-економічні відносини - це відносини між
людьми з приводу поділу, кооперації, комбінування, орган-
ізації праці, спеціалізації виробництва, його технології,
розподілу і обміну вироблених життєвих благ. Характер і тип
цих відносин визначається відносинами влас-
ності(соціально-економічними відносинами).
Рівень розвитку економічних відносин визначається рівнем
рзвитку продуктивних сил суспільства(Ковальчук В.М."М."с.14)
а також рівнем розвитку економічних відносин.
Взаємодія продуктивних сил і економічних відносин відбу-
вається в рамках певної економічної системи. Економічна сис-
тема - це сукупність усіх видів економічної діяльності людей
у процесі їх взаємодії, спрямованих на виробництво, розподіл,
обмін і споживання товарів і послуг, а також на регулювання
цієї діяльності у відповідності з метою суспільства.
Основними елементами економічної системи виступають: про-
дуктивні сили, організаційно-економічні і соц-
іально-економічні відносини,а також економічний механізм
суспільства який є сукупністю форм, способів і методів регу-
лювання економічної діяльності людей. Усі елементи економіч-
ної системи діалектично взаємозв'язані, рівень розвитку
одного відповідає рівню розвитку інших. Ця взаємозалежність
має такий вигляд: розвиток продуктивних сил обумовлює еволюцію
відносин і форм власності, останні зумовлюють зміни в
організаційно-економічних відносинах, що веде до зміни в фор-
мах і методах економічного регулювання. Слід зазначити, що
єдність і взаємодія організаційно-економічних відносин і еко-
номічного механізму утворюють господарську систему сус-
пільства. Економічна система багатовимірна, її слід роз-
глядати як з боку елементів економічної структури
суспільства (економічних відносин), так і з боку фун-
кціональних сфер економіки(виробництво, розподіл, обмін і
споживання).
М. виявляє загальні зв'язки елементів економічної сис-
теми, закономірності її функціонування і розвитку в контексті
розвитку її окремих компонентів.
Принципове значення для характеристики економічних сис-
тем мають форми власності на засоби виробництва і економічний
механізм суспільства.Тобто відмінності між економічними сис-
темами визначаються, насемперед, відмінностями між цими їх
елементами.
Людству відомі два основних типи власності - спільна
(колективна) і

 
 

Цікаве

Загрузка...