WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Природа макроекономічної рівноваги - Реферат

Природа макроекономічної рівноваги - Реферат

зображено три функції:
інвестиції I(i),споживанняC(i,Y )та Yr
побудована шляхом складання перших D
двох ф-ція сукупного попиту YDr (i,Yr). Yr(i,Yr)
2.Ставка процента і є тим економіч- C
ним інструментом,який визначає роз- C(i,Yr)
поділ Yr на C та I. I I(i)
I,S
Зміна ставки процента(i) не спричинює зміни сукупного попиту YDr.
Останній, як уже зазначалось,у класичній моделі лише присто-
совується до сукупної пропозиції.Але збільшення і викликало
зміну розподілу Y на користь споживання.
Поглянемо на класичну модель як на певну цілістність.Для
цього об'єднаємо графіки ринків відповідно до логіки їх роз-
гляду в класичній моделі.
Wr LS (Wr)
Wr
LD (Wr)
L L
1)Ринок ресурсів
S S
Yr Yr Yr Yr Yr
Yr
YrD (P,Yr)
YrD(P,Yr)
C(i,Yr)
L L P P i i
2)Виробнича ф-ція 4)Ринок товарів. Розподіл сукупного
попиту Yr на спожив.
та інвестицій
Y MS I,S
MD(Y) I(i)
Y
I,S
S(i)
M
i i
3)Ринок грошей 5)Ринок заощаджень
(інвестицій)
Пояснення до системи графіків:
1.Сукупність графіків у їх певній послідовності дає мож-
ливість демонструвати,як забезпечується загальна рівновага і
формується економічний оптимум за класичною моделлю.
2.Першим у цій логічній послідовності є ринок ресур-
сів(робочої сили),взаємодія попиту і пропозиції на якому виз-
начає рівновагу при повній зайнятості.
3.Другою є виробнича функція,яка показує зміну пропозиції у
разі збільшення факторів.Вона у поєднанні з ринком робочої
сили показує той реальний обсяг виробництва(пропозиції),який
забезпечує повне використання ресурсів.
4.Третім є ринок грошей,який не впливає на величину реального
продукту,але визначає номінальний продукт.Тому він зображений
як такий,що прямо не пов'язаний з іншими графіками.
5.Четвертий у логічній послідовності - це ринок товар-
ів.Пропозиція на ньому визначена виробничою функцією,тому
виступає як екзогенна величина,незалежна від рівня цін.
6.П'ятий - це ринок нагромаджень(інвестицій),на якому вста-
новлюється рівноважна ставка процента.Остання регулює роз-
поділ сукупного попиту на споживання і інвестиції.
Представники власне класичної школи Адам Сміт,Томас Ро-
берт Мальтус,Джеймс Міль,Джон Стюарт Міль,Жан Батист Сей не
створили загальної,формалізованої і цілісної моделі мак-
рорівноваги.Як нам уже відомо Ж.Б.Сей намагався деталізувати
окремі елементи імеханізм дії класичної "моделі"економічного
кругообігу,вважаючи пропозицію товарів тим фактором,що виз-
начає рівень доходу і зайнятості населення.Тому слід всіляко
збільшувати пропозицію,нарощуючи виробництво.Пропозиція у мо-
делі Сея породжує попит на товари,виробництво будь-якого
обсягу продукту забезпечує доход,який необхідний для за-
купівлі всього продукту на ринку,тобто пропорційність забез-
печується автоматично.При цьому усі зощадження населення
дорівнюють інвестиціям:S=I.Отже,Сей сформулював закон рин-
ку,на якому й будується класична схема економічного круго-
обігу;за ним обмін продукту на продукт автоматично веде до
рівноваги між купівлею і продажем,а якщо певні товари не зна-
ходять собі покупця,це означає,що "інші виробництва дали то-
варів менше,ніж необхідно".Ж.Б.Сей,як і Сміт та Рікар-
до,вважав,що глибокі диспропорції відтворення неможливі при
нормальному функціонуванні ринкової економіки,він допускав
лише часткове перевиробництво окремих товарів.
2. Однак в умовах обмеженої(недосконалої)конкуренції класична
модель виявилась нездатною пояснити причини порушення рівно-
ваги ринкової економіки,яке стало хронічним супутником
останньої.Саме вперіод панування монополій,які вкрай обмежили
конкуренцію,з'явилась кейнсіанська загальна модель ринкової
рівноваги.
Насамперед Дж.М.Кейс виявив ті фактори,що визначають умо-
ви макроекономічної рівноваги.Цими факторами є сукупний по-
пит і сукупна пропозиція та пов'язані з ними сукупне спожи-
вання,сукупне заощадження і сукупне нагромадження(сукупні
інвестиції).Ці фактори є суто макроекономічними і Кейнс пер-
шим вивчив їх вплив на загальну рівновагу.
Кейнсіанська економічна теорія оспорює існування такого механізму саморегулювання. На основі емпіричних даних, отриманих в період Великої Депресії, Д.Кейнсу вдалось доказати, що повна зайнятість в нерегульованій економіці може виникнути тільки випадково. Рівновага попиту і пропозиції, як правило, неспівпадають з повною зайнятістю ресурсів: в точці А встановлюється рівновага AD = AS, але рівноважний об"єм виробництва Y0 0,то це означає,що підприємці змен- шують пропозицію товарів(Y ). Коли ж UI<0, то пропозиція збільшується (Y ). Розгляд кейнсіанської моделі ми розпочинаємо з її спро- щеного варіанта є рівність:
AD = C + I, де C - витрати споживання домогосподарств; I - інвестиційні витрати.
Щодо споживання приймається,що воно залежить від гранич- ної схильності до споживання с" та сукупних доходів Y.
зміна в споживанні приріст С ?С MPC= ----------------- = ---------- = --- = с" зміна в доході приріст Y ?Y
Кейнс вводить ще один показник: MPS - гранична схильність до заощадження
зміна в заощадженні приріст S ?S MPS=-------------------- = ---------- = --- = s" зміна в доході приріст Y ?Y
Сума MPC і MPS для будь-якої зміни в доході повинна
завжди дорівнювати одиниці:
MPC + MPS = 1, адже приріст Y = приріст С + приріст S
Y = C + S
Приріст доходу може йти або на споживання,або на заощадження.
В короткостроковій перспективі по мірі росту поточного доходу АРС (середня схильність до споживання) зменшується, АРS (середня схильність до заощадження) зростає, тобто з ростом доходу сім"ї відносно скорочується доля заощаджень. Але, в довгостроковій перспективі середня схильність до споживання стабілізується, так як на величину споживчих видатків не тільки розмір поточного доходу сім"ї, але і розмір загального життєвого достатку, а також величини очікуваного і постійного доходу.
Фактори, визначаючі динаміку споживання і заощаджень:
1) дохід домашніх господарств;
2) багатство, накопичине в домашньому господарстві;
3) рівень цін;
4) еконмічне очікування;
5) величина споживної заборгованості;
6) рівень оподаткування.
Величини споживання і заощадження відносно стабільні при умові, що господарство не приймає спеціальних дій по їх зміні, в тому числі через систему оподаткування. Стабільність цих

 
 

Цікаве

Загрузка...