WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Наслідки порушення макроекономічної рівноваги - Реферат

Наслідки порушення макроекономічної рівноваги - Реферат

Але індексація заробітної плати створює проблеми для економіки, так вона може привести до розкручуванняспіралі "заробітна плата - ціни" і викликати ще більшу інфляцію. Вона зменшує можливість заробітної плати до зниження, що являється необхідним для зменшення інфляції. Коли наступає інфляція, уряд зазвичай скорочує сукупний попит, що призводить до кризи. Якщо скорочення випуску продукції, в кінцевому рахунку викликає падіння заробітної плати ціни впадуть і в кінці кінців інфляція буде під контролем. В таких країнах, як Бразілія і Італія, які проводили політику 100%-ої індексації, шок пропозиції в ?)-х роках і індексація привели до розскручування спіралі цін і заробітної плати і до швидкого росту цін. Формування систем соціального захисту безробітних і бідних прошарків населення - кращий спосіб рішення економічних проблем і захисту населення в порівнянні з 100%-ою індексацією.
Специфічні умови боротьби з інфляцією у постсоціалістич-
них країнах породили особливі антиінфляційні заходи:
1) обмеження ліквідності грошей:
2) протидія зовнішнім інфляційним чинникам;
3) підвищення курсу національної валюти;
4) роздержавлення економіки як засіб підвищення ефек-
тивності виробництва;
5) стимулювання імпорту;
6) подолання хронічного дефіциту бюджету тощо.
Антиінфляційне регулювання в Україні у першій половині
90-х років здійснювалося за принципом "стій-іди" ("stop-go").
Причиною суперечливості дій уряду є те, що український варі-
ант постсоціалістичних перетворень - це так званий "м'який",
нешоковий шлях, що дістаув назву "градуалізм". На відміну від
країн, де обрано швидкий варіант перебудови економіки (По-
льща, Чехія, Словенія, Естонія, Латвія, Литва) і вже досяг-
нуто фінансової стабільності та бездефіцитного або малодеф-
іцитного бюджету, в Україні зберігається значний дефіцит бюд-
жету. Коли інфляція почала переходити гіперінфляцію, нац-
іональний банк вдався до монетарних обмежень. Але обмеження
емісії, як правило, триває лише кілька місяців, упродовж яких
загострюються проблеми виплат зарплати, пенсій, дотацій
сільському господарству та вугільній промисловості, зростає
заборгованість державних підприємств перед бюджетом та одного
перед одним. Врешті-решт здійснюється нова емісія, і роз-
починається новий виток інфляції.
Протягом 1993-1994 рр. в Україні було досягнуто декіль-
кох помітних зменшень зростання готівкової маси, але опісля
неминуче спостерігалось її прискорене зростання. Найбільшим
було обмеження у травні 1994 р., коли мало місце не просто
гальмування зростання, а абсолютне скорочення грошової бази
(на 9,8%). У наступні чотири місяці грошова маса, однак,
зросла в 4 рази. Індекс споживчих цін грудня по відношенню до
травня 1994 р. зріс у 3,17 раза. Так наказ "стій" щодо
інфляції змінився наказом "іди".
Основні положення і висновки.
1. У межах підходу, що розглядає цикл як закономірно пері-
одичне явище, були запропоновані різні пояснення циклу:
інноваційне грошове (пов'язане з кредитом), недоспоживання,
відсутність синхронності у розвитку різних сфер та ін.
2. Пояснення економічних коливань у межах моделі IS-LM роз-
криває зв'язок між екзогенними явищами (бюджетно-податковою
та грошовою політикою) та ендогенними (ставкою процента і
обсягом випуску).
3. Модель "хибних уявлень працівників про зарплату"пояснює
збільшення пропозиції праці невірними уявленнями про реальну
зарплату, які виникають тому,що працівники помиляються у
своїх передбаченнях цін у бік їх зниження. Більша пропозиція
праці забезпечує більший випуск.
4. Модель "модель недосконалої інформації" пояснює збільшення
пропозиції з боку виробників неможливістю отримати реальні
дані про відносні ціни своєї продукції і орієнтацією на пе-
редбачувані ціни. Якщо реальні ціни перевищують перед-
бачувані, виробник збільшує випуск.
5. Модель "жорсткої зарплати" пояснює збільшення випуску
зменшенням реальної зарплати і зростанням зацікавленості
підприємців у наймі додаткових працівників. Це може відбува-
тись в умовах відносно стабільної зарплати і змінюваних цін.
6. Модель "жорстких цін" поянює зростання випуску немож-
ливістю для частини виробників часто змінювати ціни, що по-
роджує потяг до завищення цін. Тут очікування підвищення цін
спричиняє це підвищення в дійсності. Відповідно, зростає ви-
пуск.
7. Модель "реального економічного циклу" пояснює збільшення
пропозиції (випуску) технологічними змінами і збільшенням за-
гального попиту через зростання попиту на продукцію нових
технологій та збільшення державних витрат.
8. Інфляція існує у двох видах: як інфляція попиту і витрат.
Інфляція попиту може бути ініційована або зростанням якогось
елемента сукупних витрат (найчастіше - збільшенням державних
витрат), або ж зростанням грошової маси.
9. Інфляція витрат спрчиняється раптовим підвищенням цін на
елементи виробничих витрат:сировину,енергоносії,працю.Інфля-
цію витрат називають "шоком пропозиції",бо у цьому разі зрос-
танння цін поєднується із скороченням випуску.
10.Монетаристське пояснення інфляції зводить їїпроблему насам-
перед до зростання грошової пропозиції.Доводиться існування
залежності між швидкістю обертання та ставкою процен-
та.Остання розглядається як така,що може контролюватись і ко-
ригуватись.
11.Кейнсіанське пояснення інфляції грунтується на зв'яз-
ку:"зарплата - граничні витрати - ціни".Його узагальненням є
крива Філіпса,яка,крім усього іншого,відображає "компрміс"
між інфляцією та безробіттям: зменшення безробіття "ком-
пенсується" збільшенням інфляції.
12.Особливим видом є інфляція,що пов'язана зі спадом.°ї особ-
ливість полягає в тому,що вона зумовлюється збільшенням су-
куппного попиту,а намагання обмежити її шляхом обмеження по-
питу спричиняє лише скорочення випуску і дедалі вищі ціни.Мо-
дель інфляції,пов'язаної зі спадом, досить точно відтворює
ситуацію,шо нині існує в Україні.
13.Втрати від інфляції поділяють на дві групи: спричинені пе-
редбачуваною і непередбачуваною інфляцією. Втрати від непе-
редбачуваної інфляції є більш вагомими. Особливо обтяжливі
для суспільства наслідки гіперінфляції.
14.Традиційні антиінфляційні заходи - це контроль над зар-
платою та цінами, індексація доходів, політика податкового
регулювання та заходи, що дістали назву "концепції пропо-
зиції". Антиінфляційні заходи в Україні здійснюються за прин-
ципом "стій-іди".

 
 

Цікаве

Загрузка...