WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Наслідки порушення макроекономічної рівноваги - Реферат

Наслідки порушення макроекономічної рівноваги - Реферат

лівосторонньо-
AD2 AS2 му зсуві сукупної пропозиції
відіграють передбачення ви-
AD1 AS1 робників. Раптове збільшення
PC цін на певний елемент вироб-
ничих ресурсів підвищує пе-
PB редбачувані ціни на засоби
виробництва. Якщо попит за-
PA лишається на попередньому
рівні, то виробництво у по-
передніх обсягах стає нерен-
Y(K,L) Y табельним. Однак економіка
не може лишатись у такому
стані тривалий час, оскільки реальний обсяг не відповідає
природному.
Після того, як рівновага досягла точки В, подальший роз-
виток подій можливий за двома варіантами: повернення в точку
А і перехід до точки С. Перший варіант передбачає, що скоро-
чення виробництва і небезпека безробіття змусять робітників
погодитись на зменшення зарплати. Зростаючі запаси товаро--
матеріальних цінностей спричинять зменшення цін на засоби ви-
робництва. Цьому ж сприятиме і структурна перебудова вироб-
ництва. Крива пропозиції почне зсуватись вниз до точки А, але
ці перетворення не можуть бути швидкими.
Другий варіант можливий тоді, коли в результаті бюд-
жетно-податкової або грошово-кредитної політики лінія сукуп-
ного попиту зсунеться праворуч. У результаті досягається нова
рівновага за більш високого рівня цін, але на природному
рівні виробництва. Вважається, що розвиток подій за цим вар-
іантом відбувається швидше.
З приводу того, який з наведених варіантів реагування
економіки на раптове підвищення цін на виробничі ресурси є
більш прийнятним, точиться теоретична дискусія. Перший вар-
іант має ту перевагу, що повернення до природного рівня ви-
робництва відбувається без зростання цін, але це триває дов-
гий час, а отже, передбачає тривале безробіття. Другий вар-
іант гарантує швидкий вихід на втрачені обсяги виробництва,
але супроводиться значним підвищенням загального рівня цін.
Цікавою проблемою макроекономічної теорії є пояснення
інфляції, особливо інфляції попиту. Існують два протилежні
пояснення інфляції попиту: з позиції монетариської і кейн-
сіанської теорій.
Монетаризм. Широковідомим став вислів Мілтона Фрідмана
про те. що "інфляція скрізь і завжди є монетарним явищем".
Тобто для того, щоб пояснити інфляцію, треба дослідити пропо-
зицію грошей. Однак деякі фактичні дані засвідчують, що не
все у зв'язку інфляція-грошова пропозиція є цілком очевидним.
Інфляція - це виключно явище пропозиції грошей, то чому
зростання грошової пропозиції не зумовило пропорційного зрос-
тання індексу цін, а рівень інфляції при постійному зростанні
пропозиції грошей то зростав, то зменшувався?
Відповідь на це питання міститься у відомій монета-
риській формцлі: M V = P Y
По-перше, частково зростання грошової маси може "пог-
линатися" зростанням реального ВНП. Тобто ефект від зростання
грошової пропозиції розпадається на дві частини: частково
зросла грошова маса "обслуговує" приріст ВНП, а частково
втілюється у зростанні цін. По-друге, дія грошової пропозиції
на ціни "коригується" швидкістю обертання грошей: ціни можуть
зростати і при незмінній масі грошей лише за рахунок прис-
кореного їх обертання.
Кейнсіанський погляд. Кейнсіанство, як зазначалося вище,
поставило в центр макроекономічної теорії сукупний попит. Ви-
ходячи з цього, це вчення пояснює і явище інфляції.
Нам відомо, що ціни залежать від граничних витрат, а
граничні витрати, у свою чергу, від рівня зарплати. Зростання
сукупного попиту, за кейнсіанською теорією, має призвести до
збільшення рівня зарплати, рівня витрат, а отже, і до підви-
щення цін.
Відомий економіст А.Філіпс свого часу зібрав статис-
тичний матеріал за 1861-1913 та 1923-1958 рр., який підтвер-
джував існування залежності між щорічним зростанням зарплати
та відсотком безробіття. При безробітті на рівні 4,5% від
числа працездатних рівень зарплати залишається незмінним. При
скороченні безробіття до 4% відбувається річне збільшення
зарплати на 0,5%. На основі цих даних і була побудована крива
Філіпса.
У разі скорочення безробіття під тиском збільшення су-
купного попиту відбувається зростання рівня зарплати. Це
спричиняє зростання граничних витрат і в результаті - зрос-
тання цін, тобто інфляцію.
AD U W MC P
де U - рівень безробіття;
W - рівень зарплати;
MC - граничні витрати.
Щорічне 2,5
зростан-
ня зарп- 2
лати, %
1,5
1
0,5 4,5
-0,5 1 2 3 4 6
Безробіття, %
Усі міркування, які випливають з кривої Філіпса мають
обгрунтування за умови, що продуктивність праці лишається
незмінною. Якщо ж продуктивність праці зростає швидше, ніж
зарплата, то, навпаки, ціни зменшуються. Отже, зв'язок
W MC P справедливий лише за двох умов: коли продуктив-
ність лишається незмінною або коли зарплата зростає швидше
ніж продуктивність.
Традиційно крива Філіпса зображається в координатній
площині, де по вертикалі відкладається рівень інфляції. А са-
ма крива розглядається як набір альтернативних комбінацій
інфляції і безробіття. Ще більш конкретно криву Філіпса можна
визначити як криву, що відображає можливий компроміс між без-
робіттям та інфляцією: із збільшенням безробіття інфляція
зменшується.
Крім власного підвищення зарплати і граничних витрат,
значний вплив на формування рівня інфляції мають передбачення
щодо зростання цін. В основі кривої Філіпса лежить припу-
щення, що вони перебувають на нульовому рівні. Якщо ж вони
виникають, то це має спричиняти зсув кривої Філіпса вгору.
Ph1 Ph2 Ph3
Рівень 50
змін у
цінах, 40
%
30
20
10 6
-0,5 1 2 3 4
Безробіття, %
Відповідно до кривої Філіпса, якщо сукупний попит змен-
шиться до рівня, що передбачатиме безробіття на рівні близько
6%, то рівень зарплати врешті-решт стане меншим, ніж рівень
інфляції. Це знизить реальний рівень інфляції і зменшить його
передбачення. Крива Філіпса повернеться у стан, коли природ-
ний рівень безробіття (4,5%) забезпечить нульову інфляцію.
3. Різновидом одночасно і інфляції попиту, і інфляції
витрат є так звана "інфляція, пов'язана зі спадом". її модель
розглянута у книзі Едвіна Дж. Долана та Дейвіда Е. Ліндсея.
Вона цікава тим, що досить точно

 
 

Цікаве

Загрузка...