WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічні показники - Реферат

Макроекономічні показники - Реферат

виробленою продукцією (виробничий метод). 2. За витратами (метод кінцевого використання). 3. За доходами (розподільчий метод).
При розрахунку ВВП виробничим методом ВВП обчислюється як сума валової доданої вартості всіх галузей економіки плюс продуктові податки за мінусом субсидії:
ВВП= (ВВ-МВ)+(ПП-С),
де МВ - матеріальні витрати окремих галузей, ПП - продуктові податки (ПДВ, акцизи, мито тощо), С - субсидії, (ПП-С) - чисті продуктові податки.
Для прикладу розглянемо таблицю 2. де наведені дані про ВВП України, обчислений виробничим методом.
Таблиця 2. Динаміка ВВП України, обчисленого виробничим методом (млрд. крб.) (дані Держкомстату України).
Показник РОКИ
1991 1992 1993 1994 1995 1996(млрд. грн.) 1997(млрд. грн.)
ВВ товарів та послуг (в осн. цінах) 0,7 11,3 376,6 2734,9 11869,6 176,0 199,0
Проміжне споживання 0,3 6,1 229,2 1654,9 7121,7 103,9 119,9
Валова додана вартість 0,4 5,2 147,4 1080,0 4747,9 72,1 79,1
Податки за виключенням субсидій на продукти -0,02 -0,1 0,9 123,8 545,2 9,4 13,4
ВВП (у ринк. цінах) 0,4 5,1 148,3 1203,8 5293,1 81,5 92,5
Споживання основного капіталу 0,05 0,9 29,7 228,7 686,0 10,6 12,0
Чистий внутрішній продукт 0,35 4,2 118, 975,1 4607,1 70,9 80,5
При розрахунку ВВП методом кінцевого використання ВВП обчислюється як сума окремих елементів сукупних витрат, здійснених всередині країни і пов'язаних зі створенням кінцевого продукту та послуг:
ВВП = СВ+ВІ+ДЗ+ЧІ,
де СВ -споживчі витрати домогосподарств на товари і послуги (за винятком витрат на придбання житла); ВІ - валові приватні внутрішні інвестиції, які містять витрати фірм на будівництво будинків і споруд, придбання обладнання, машин, механізмів, нових технологій, амортизацію тощо; ДЗ - державні витрати на утримання армії, апарату управління, виплату заробітної плати працівникам державного сектора економіки тощо; ЧЕ - чистий експорт товарів і послуг за кордон (розраховується як різниця між експортом і імпортом). Відзначимо, що ВІ складаються із двох елементів:
ВІ=ЧІ+А, де ЧІ - чисті інвестиції, тобто які спрямовуються на приріст капіталу та запасів, А - амортизація, тобто інвестиції, які йдуть на відновлення зношеного капіталу.
Для прикладу наведемо таблицю 3, де наведені дані про структуру ВВП України обчисленого за методом витрат.
Таблиця 3. Структура ВВП України за категоріями використання (%) (Дані Держкомстату України).
Показник РОКИ
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
ВВП - усього 100 100 100 100 100 100 100
у тому числі:
Споживчі витрати домашніх господарств 52,0 42,0 44,0 44,3 49,7 53,3 57,1
Витрати уряду та некомерційних організацій 19,4 21,6 20,0 23,6 26,7 26,3 26,6
Валове нагромадження основного капіталу 20,0 27,1 24,3 23,5 23,3 20,8 18,3
Зміна запасів матеріальних оборотних активів 5,0 7,0 11,8 11,6 3,3 1,9 1,7
Чисте придбання цінностей 1,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Чистий експорт 2,2 2,0 -0,3 -3,2 -3,1 -2,4 -3,8
Відзначимо, що валове нагромадження основного капіталу - це вкладення інвестицій в об'єкти основного капіталу для створення нового доходу в майбутньому шляхом використання їх у виробництві.
Зміна запасів матеріальних оборотних фондів включає зміну вартості виробничих запасів (сировини, матеріалів, запасних частин, палива тощо), незавершеного виробництва, готової продукції і товарів для перепродажу. Зміна вартості запасів матеріальних оборотних фондів повинна визначатись як різниця між надходженнями продукції у запаси і вилученням її із запасів за ринковими цінами, що діють відповідно на момент надходження або вилучення.
Чисте придбання цінностей - це нова категорія в СНР. Цінності - це предмети, які придбані не для виробничих або споживчих цілей, а для збереження вартості, тобто це предмети, цінність яких з часом зростає.
Згідно з розподільчим методом ВВП - це сума первинних доходів, створених резидентами країни за рік:
ВВП=ЗП+ВКП+ЗД+(НП-С),
де ЗП - зарплата найманих працівників, ВКП - Валовий корпоративний прибуток, який поділяється на три частини: податок на корпоративний прибуток (ПКП), дивіденди (Д) та нерозподілений прибуток, як власне джерело інвестування виробництва, включаючи й амортизацію (НрП); ЗД - змішаний доход, тобто доход некорпоративного (індивідуального) бізнесу; НП - неприбуткові податки, що включають податки на продукти та інші податки на виробництво і імпорт; С - субсидії на продукти та інші субсидії, пов'язані з виробництвом і імпортом; (НП-С) - чисті неприбуткові податки.
Відзначимо, що в економічній практиці розподільчий метод має другорядне значення і обмежене застосування.
3. Крім показника ВВП, що характеризує річний випуск кінцевої продукції і послуги економіці, в СНР є ряд похідних показників, які можуть бути розраховані на основі ВВП. До таких показників слід віднести чистий внутрішній продукт, валовий і чистий національний доход, наявний національний доход, особистий доход, особистий безподатковий доход та ін.
Чистий внутрішній продукт (ЧВП) розраховують як різницю між ВВП і споживанням основного капіталу, тобто сумою амортизації поточного року (А):
ЧВП=ВВП-А
Валовий національний доход (ВНД) - цесума внутрішніх первинних доходів, тобто ВВП плюс чисті зовнішні первинні доходи, які отримані резидентами даної країни від інших країн.
Чисті зовнішні первинні доходи (ЧПДз) визначаються як різниця між первинними доходами, які отримані від інших країн, і первинними доходами, які передані іншим країнам. Отже, ВНД відрізняється від ВВП на сальдо первинних доходів, отриманих з-за кордону і переданих за кордон:
ВНД=ВВП+ЧПДз.
Відзначимо, що до первинних доходів відносять доходи, які отримані від первинного розподілу сукупного доходу, тобто від розподілу доданої вартості між власниками факторів виробництва і урядом.
Характерним макроекономічним показником також є валовий наявний національний доход:
ВНДн = ВНД+ЧПТз,
де ЧПТз - чисті поточні трансферти, тобто різниця між поточними трансфертами, отриманими з-за кордону і переданими за кордон. Відзначимо, що поточні трансферти (отримані і передані) включають: платежі зі страхування від нещасних випадків; поточні податки на доходи та майно (податок на прибуток, прибутковий податок на громадян, податок на транспортні засоби та ін.); відрахування на соцстрах; допомогу з соціального забезпечення, що надходить від інших країн; обов'язкові збори і платежі від домогосподарств; штрафи і пені та ін.
Якщо від ВНД і ВНДз відрахувати споживання основного капіталу (амортизацію), то отримаємо чистий національний доход (ЧНД) і чистий наявний національний доход (ЧНДн).
Особистий доход (сукупні доходи домашніх господарств) утворюються після того, як з чистого національного доходу (суми необхідного і додаткового продукту суспільства мінус непрямі податки) відрахують податки (внески) на соціальне страхування, податки на прибуток фірм (які, таким чином, не попадають в домашні господарства) і додають так звані трансфертні доходи (платежі).
ОД= (ЗП-ВСФ)+Р+ЧВ+Д+ЗД+СТв+ЧСТз,
де ВСФ - відрахування від зарплати до страхових фондів; Р - рента, як доход від передачі прав на використання власності; ЧВ - чистий відсоток як доход від фінансових активів (позички, облігації, термінові внески тощо) (вираховується як різниця між отриманими і сплаченими відсотками); Д - дивіденди як доход від участі в акціонерному капіталі; ЗД - змішаний доход, тобто доход некорпоративного бізнесу; ЧСТз -чисті зовнішні соціальні трансферти; СТв - внутрішні соціальні трансферти.
Велике значення в макроекономіці має показник особистого безподаткового доходу, або просто безподаткового доходу (БД). Він вираховується як різниця між особистим доходом та особистими податками (ОП):
БД=ОД-ОП,
де ОП - особисті податки (прибутковий податок, податки на особисте майно, спадщину тощо).
Примітка:
Якщо національний доход - це доход зароблений, то особистий доход домашніх господарств - це доход одержаний.
Отже, ВВП - продукт, вироблений в країні, а ВНП - продукт, використаний в межах даної країни.
Усі показники внутрішнього продукту чи доходу характеризують виробництво, а всі національні показники - споживання.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Будаговська С., Кілієвич О. та ін. "Мікроекономіка і макроекономіка". К.: "Основи". 1998 с. 230-237.
2. Комісарук М.П. "Макроекономіка: курс лекцій". Коломия - 1999 с. 34-42.
3. Макконел, Брю. "Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. ІІ-го изд.. - М.: Республика, 1992.
4. Павловський М. "Макроекономіка перехідного періоду". К.: "Техніка". 1999.
5. Савченко А. та ін. "Макроекономіка". К.: "Либідь". 1999 с. 29-50.

 
 

Цікаве

Загрузка...