WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічні показники - Реферат

Макроекономічні показники - Реферат


РЕФЕРАТ
НА ТЕМУ:
"МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ"
План.
1. Передумови розвитку Системи національних рахунків. Суть та особливості СНР.
2. Основні макроекономічні показники.
3. Похідні показники ВВП в СНР.
1. Протягом майже 70-и років у колишньому СРСР розвивалась і використовувалась система макроекономічних показників, яка мала назву Баланс народного господарства (БНГ), або система народногосподарського балансу (СНБ). Характерною особливістю цієї системи був поділ суспільного виробництва на дві нерівнозначні сфери :
- матеріальне виробництво;
- невиробнича сфера.
Баланс народного господарства за 1923-1924 рр., розроблений в ЦСУ СРСР під керівництвом П.І.Попова і опублікований 1926 року, було визнано одним із перших у світі офіційних розрахунків макроекономічних показників. Знадобилося ще майже чверть сторіччя, перш ніж аналогічні макроекономічні розробки з'явилися в таких капіталістичних країнах, як США, Англія, Голландія та ін. Проте, ці розрахунки було проведено вже у формі Системи національних рахунків (СНР), яка виникла на основі вдосконалення методології розробки БНГ.
Відомі три історичні етапи розвитку систем макроекономічних показників (таб. 1):
1 етап 30-і - початок 50-х рр. В колишньому СРСР склалась і закріпилась система статистичного обліку у формі БНГ
2 етап 50 - 60-і рр. У міжнародній статистиці фактично і офіційно функціонують дві за змістом і формою системи макроекономічних показників:
- СНР - в капіталістичних країнах
- БНГ - в соціалістичних країнах
3етап 70-і рр. - до ц.ч. Практично всі країни світу використовують СНР
З травня 1992 року за Указом Президента в Україні також впроваджується СНР.
Отже, Система національних рахунків (СНР) - це система взаємопов'язаних показників і класифікацій, які використовуються для описування та аналізу найзагальніших результатів і аспектів економічного процесу на макрорівні. СНР сформульована в категоріях і термінах ринкової економіки, її концепції та визначення передбачають, що економіка, описана за її допомогою, функціонує на основі дії ринкових механізмів та інститутів.
Однією з важливих особливостей СНР є її всеосяжний характер. Це означає, що СНР містить впорядковану певним чином інформацію про: всі господарські суб'єкти, які беруть участь в економічному процесі: юридичні особи та домогосподарства; всі економічні операції, пов'язані з виробництвом, розподілом і перерозподілом доходів, накопиченням активів та іншими аспектами економічного процесу; всі економічні активи і пасиви, які формують національне багатство (основні фонди, матеріальні обігові кошти, монетарне золото та інші фінансові активи, вартість землі і корисних копалин тощо).
В основу СНР покладено концепцію господарського кругообігу (кругообіг ресурсів, продукту і доходів), яка побудована на таких принципах:
1) продуктивною є будь-яка праця, що приносить доход, тому у сферу обліку включається і сфера нематеріального виробництва (яка в СНБ називається невиробничою); 2) грошові витрати і доходи в суспільстві еквівалентні, тобто доходи дорівнюють витратам; 3) виробництво, розподіл, обмін і споживання продукту і доходів розглядаються як взаємопов'язані сторони єдиного процесу відтворення.
Базовою одиницею СНР слугує так звана інституційна одиниця, під якою розуміють економічну одиницю, що характеризується єдністю поведінки й самостійністю у прийнятті рішень у сфері своєї основної діяльності. Інституційна одиниця веде повний набір бухгалтерської звітності і є юридичною особою.
Національна економіка в цілому визначається як сукупність всіх інституційних одиниць - резидентів (економічних одиниць), що функціонують на даній території протягом тривалого часу (понад рік).
Інституційні одиниці є резидентами даної країни, якщо центр їхніх економічних інтересів пов'язаний з економічною територією даної країни. Поняття резидента не збігається з поняттям громадянства або національності. Резиденти-підприємства даної країни - це економічні одиниці, що зайняті виробництвом на економічній території даної, включаючи змішані та спільні підприємства, філіали зарубіжних фірм і корпорацій тощо.
Усі інституційні об'єкти об'єднуються у сектори: підприємства, що виробляють товари і послуги, крім фінансових послуг (нефінансові підприємства); фінансові установи; громадські й приватні організації, які обслуговують домашні господарства; домашні господарства; зовнішньоекономічні зв'язки.
Згідно з концепцією, затвердженою ООН у 1993 році, на початку 1995 року Мінстат України завершив розробку національних рахунків України. Вони розроблені відповідно до Методології СНР і включають шість консолідованих рахунків. Це насамперед рахунок товарів і послуг, рахунки виробництва, розподілу і використання доходу і рахунок капіталу.
В СНР вирізняють такі поняття:
- проміжна продукція - це товари і послуги, що купуються з метою подальшої переробки, обробки або для перепродажу;
- кінцева продукція - товари і послуги, що купуються з метою кінцевого споживання;
- додана вартість фірми - вартість виробленої фірмою продукції без вартості проміжних товарів і послуг, що були придбані фірмою і використані в процесі виробництва.
2. СНР національних рахунків передбачає обчислення багатьох макроекономічних показників. Первинним із них є валовий випуск. Валовий випуск (ВВ) - це сукупна ринкова вартість товарів та послуг, вироблених за рік резидентами країни в базових цінах. При цьому, під базовими цінами, розуміють ціни, які складаються із собівартості та прибутку і не включають в себе продуктові податки (акцизний збір, податок на додану вартість, мито та ін.).
Відповідно до прийнятої в СНР (1993 р.) трактування меж виробничої діяльності, ВВ включає: 1 - усі товари, незалежно від місця їх використання; 2 - послуги, що надаються іншим інституційним одиницям, та ін.
Розрізняють два типи валового випуску: ринковий та неринковий.
Ринковий ВВ включає:
1. Товари і послуги, що реалізуються шляхом продажу або бартеру;
2. Товари і послуги, що надаються працівникам як оплата праці в натуральній формі;
3. Товари і послуги, що виробляються одним підрозділом даного підприємства, який знаходиться на самостійному балансі, і надаються іншим підрозділам цього ж підприємства для використання у виробництві.
4. Готову продукцію і незавершене виробництво, які надходять у запаси матеріальних оборотних засобів у виробника і призначені для ринкового використання.
Неринковий ВВ включає:
1. Товари і послуги, що вироблені економічними одиницями для їх власного кінцевого споживання і нагромадження.
2. Товари і послуги, що надаються безкоштовно іншим інституційним одиницям і суспільству в цілому;
3. Продукцію і незавершене виробництво, що призначені для неринкового використання і надходять до запасів матеріальних оборотних коштів у виробника.
ВВ = РП + З1 - З2,
де РП - вартість реалізованої продукції, З1 -вартість продукції, що спрямована у запаси, за цінами на момент її спрямування, З2 - вартість продукції, що була використана із запасів, за цінами на момент її використання.
Валовий випуск неринкових послуг, що надаються секторам органів державного управління і некомерційних організацій, які обслуговують домашні господарства, визначається як сума витрат на виробництво. Такі розрахунки здійснюються за формулою:
ВВ = МВ+ОП+А+(П-С),
де МВ - витрати на придбання товарів та послуг для проміжного споживання, ОП - оплата праці працівників, А - споживання основного капіталу (амортизація), (П-С) - чисті інші податки на виробництво, тобто інші валові податки за мінусом субсидій.
ВВ організацій банківської системи від їхньої посередницької діяльності визначається за формулою:
ВВ=В1-В2,
де В1 - %, отримані банками від розміщення залучених ресурсів; В2 - %, сплачені банками за залучені вільні фінансові ресурси.
ВВ страхових компаній:
ВВ=СП-СВ+В-ТСР,
де СП - страхові премії, що надійшли до страхових компаній, СВ - страхові відшкодування, що сплачені страховим компаніям, В - %, отримані страховими компаніями від інвестованих страхових технічних резервів і цінні папері або інші ліквідні фінансові інструменти; ТСР - приріст технічних страхових резервів.
Головним показником при розробці СНР, основним показником результатів економічної діяльності на макрорівні є валовий внутрішній продукт (ВВП). ВВП - це сукупна ринкова вартість кінцевої продукції та послуг, що вироблені резидентами країни за рік.
Особливість показника ВВП полягає в тому, що термін "валовий" означає включення до складу його споживання основного капіталу (амортизації).
Показник ВВП можна розрахувати трьома методами:
1. За

 
 

Цікаве

Загрузка...