WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання - Реферат

Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання - Реферат

осями в правій нижній частині графіка - це відповідає ситуації, коли одна людина отримує весь дохід, наприклад, в країні з населенням 100 чоловік, перші 99 не отримують доходів взагалі, а 100-а людина отримує весь дохід.
Коефіцієнт Гіні, або коефіцієнт концентрації Гіні, який визначається із кривої Лоренца, представляє собою, число, яке являється мірою нерівності в розподілі доходів. Це відношення рівне площі А, поділеній на суму А+В - це область між кривою Лоренца і периметром квадрата. Коефіцієнт Гіні варіюється від 0 до 1, при цьому 0 відповідає абсолютній рівності, поскільки в цьому випадку відсутня зона нерівності, а 1 означає абсолютну нерівність; чим більший коофіцієнт, тим більша нерівність. Коли цей коофіцієнт перевищує 0,45, розподіл доходів рахається дуже нерівномірним, а коли він нижче 0,30, то вважається, що в даній країні відносно рівномірний розподіл доходів. Недоліком цього коофіцієнта є те, що він не відображає різниці в долях доходів різних груп, як це видно із кривої Лоренца, другими словами, різні криві Лоренца можуть давати однеі те ж значення коофіцієнта Гіні. По одному числу неможливо судити про те, торкається ця нерівність в розподілі багатих прошарків населення, бідних чи всіх груп відразу.
Коофіцієнти Гіні в колошніх соціалістичних країнах були одними із самих низьких в світі, і нижче, ніж в країнах з ринковою економікою, за виключенням скандінавських країн. Найбільш високий рівень нерівності доходів притаманний країнам, що розвиваються, особлива в Латинській Америці, де мала група людей володіє високим процентом дохода
Існує думка,що межа натягу"лука Лоренца" наступає у мо-
мент,коли найбідніші 40% населення починають усі разом отри-
мувати менше 13% загальної суми доходів(саме така ситуація
відображена на рисунку).Тому держава повинна регулювати натяг
"лука Лоренца" через оподаткування найбагатших і виплати
найбіднішим.Але певна нерівність все ж повинна збер-
ігатись,зрівняльний розподіл суперечить ринковим прин-
ципам,історичний досвід показав його безперспективність і
навіть шкідливість для суспільства.
3.5. Національне багатство - це сукупність матеріальних благ
і духовних цінностей,нагромаджених суспільством за всю його
історію.Масштаби,структура і якісний рівень національного ба-
гатства визначають економічну могутність країни,потенціал її
наступного соціально-економічного розвитку.
Уявлення про структуру національного багатства дає
схема,зображення на рисунку.
Структура національного багатства
Про рівень економічного розвитку країни та її можливості
в нарощуванні економічної могутності свідчить структура на-
ціонального багатства. Найбільше значення має економічний по-
тенціал країни,який представлений основним і оборотним вироб-
ничим капіталом,кадрами працівників,вчених і спеціалістів.
Основні положення і висновки.
1. Кількісна чи якісна характеристика елементів економічної си-
стеми називається її параметром(показником). Усі парамет-
ри поділяються на екстенсивні (характеризують систему з
кількісного боку) і інтенсивні(показують її з якісної і
структурної сторін), на рівні і потоки.
2. Для характеристики макроекономічних параметрів застосовують
економічну інформацію, до методів одержання якої відносять
оперативний, бухгалтерський і статистичний облік, економіч-
ний експеремент і метод експертних оцінок.
3. Існують два підходи до виміру макроекономічних параметрів -
звужувальний і розширювальний.
4. Звужувальний підхід утворює свою систему народ-
ногосподарського балансу, в якій параметри суспільного ви-
робництва оцінюються з боку натурально-речового змісту
(засоби виробництва і предмети споживання, що утворюють фонд
заміщення,фонд споживання і фонд нагромадження) і вартісної
форми(стара і нова вартість,чистий продукт,необхідний і
додатковий продукт).
5. На грунті розширювальної концепції виникає інша система на-
родногосподарського обліку - система національних рахун-
ків.Повний набір її показників, що характеризують результа-
ти виробництва,включає валовий внутрішній продукт, валовий
національний продукт,чистий внутрішній продукт, чистий
національний продукт, валовий внутрішній доход, валовий
національний доход, чистий внутрішній доход, чистий
національний доход.
6. Основою економічного розвитку суспільства є доход нації
(чистий національний доход), який використовується на
споживання і нагромадження.
7. Національне багатство включає національне майно (основний
виробничий і основний невиробничий капітал, матеріальний
оборотний капітал, резерви засобів виробництва і предметів
споживання, особисте майно населення), а також природні
ресурси, залучені в господарський оборот.
8. Відносним результатом суспільного виробництва є його ефек-
тивність(співставлення абсолютного результату виробництва -
продукту з витратами виробничих ресурсів),її основні показ-
ники - продуктивність праці, фондовіддача, матеріаловіддача,
з одного боку, і трудомісткість, фондомісткість і
матеріаломісткість продукту - з іншого.
9. Розрахунок ВНП за витратами: GNP = C + Ig + G + NE
GNP - валовий національний продукт
С - споживчі витрати
Ig - валовіприватні інвестиції
G - державні витрати
NE - чистий експорт
Чистий експорт : NE = E - Z
NE - чистий експорт
E - експорт
Z - імпорт
Чистий експорт може бути від"ємною величиною
Обчислення ВНП за доходами : GNP = W + R + i + p + A + Tн
W - заробітна плата
R - рента
і - процент
р - прибуток
А - амортизація
Тн - непрямі податки
Валовий внутрішній продукт (ВВП) : GIP = GNP - NE
GIP - валовий внутрішній продукт
GNP - валовий національний продукт
NE - чистий експорт
Чистий національний продукт : NNP = GNP - A
NNP - чистий національний продукт
GNP - валовий національний продукт
A - амортизація
Національний доход : NJ = NNP - Tн
NJ - національний доход
NNP - чистий національний продукт
Tн - непрямі податки
NJ= W + R + i + p
NJ - національний доход
W - заробітна плата
R - рента
i - процент
p - прибуток
Особистий доход :
PJ = NJ - - - +
Доход кінцевого використання : DJ = PJ - Tінд
DJ - доход кінцевого використання
PJ - особистий доход
Tінд - індивідуальні податки

 
 

Цікаве

Загрузка...