WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання - Реферат

Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання - Реферат

закупівлі
включають витрати держави на кінцеву продукцію
підприємств(скажімо,зброю і боєприпаси,космічні апарати то-
що) і на виробничі ресурси (зокрема, сировини, робочої сили,
енергії,засобів виробництва тощо). Чистий експорт відображає
перелив частини суспільного продукту за кордон(чи з-за кор-
дону,якщо імпорт більший за експорт).
Серед доходів слід виділити вартість спожитого капі-
талу (амортизацію) за рік, заробітну плату - доход на працю,-
прибуток - доход на капітал у виробничій формі(сюди ж відно-
сять і дивіденд - доход на фіктивний капітал),процент - доход
на грошовий капітал,ренту - доход від землі.
Слід підкреслити,що до національного продукту не вклю-
чають доходи чи витрати від перепродажу товарів(зокрема,угоди
по продажу товарів,що уже були у вжитку,а також результати
чистого фінансових угод(трансфертні виплати,угоди з цінними
паперами).
Існує ще один спосіб виміру національного продукту,так
званий виробничий.Суть його уже відома:щоб обчис-
лити,наприклад,обсяг ВНП, слід знайти річну суму амор-
тизації,вартості необхідного і додаткового продукту;без вра-
хування суми амортизації можна знайти обсяг ЧНП.
3.4. Вирішальне значення для суспільного відтворення - наг-
ромадження і споживання,рівня добробуту народу,економічної
могутності країни має національний доход,або доход нації.
Його слід розглядати як складову частину всього на-
ціонального продукту за відрахуванням амортизації.Він втілює у
собі річну суму доходів домашніх господарств.Можна вважати
ідентичними показники національного доходу і чистого нац-
іонального продукту,адже вони відрізняються лише на величину
непрямих податків.
На стадії виробництва національний доход можна уявити як
суму вартості необхідного і додаткового продукту суспільства:
НД = V + m,
На стадії первинного розподілу необхідний продукт тран-
сформує в заробітну плату, а додатковий продукт - в прибуток,
дивіденд (доход на акції), процент і ренту.
Перерозподіл первинних доходів здійснюється через сис-
тему оподаткування і державний бюджет, систему ціно-
утворення, інфляційний випуск грошей в обіг,внески до різно-
манітних фондів і організацій.Первинні доходи частково тран-
сформуються через виплати із фондів соціального споживан-
ня,пенсії і стипендії,проценти по вкладах,виграші в лотерею,
по позиції тощо.
Національний доход призначений для поточного споживання
нселення і нагромадження,яке потрібне для розширеного відтво-
рення суспільного виробництва і майбутнього зростання обсягу
продукту суспільства.Тобто,частина національного доходу сис-
тематично використовується для нарощування виробничих ре-
сурсів і удосконалення виробництва.Тому на стадії споживання
доход нації розподіляється таким чином:
НД = ФС + ФН,
де ФС - фонд споживання,який у формі особистих доходів
надходить в домашні господарства власникам виробничих ре-
сурсів,а також непрацездатним; ФН - фонд нагромадження,який у
формі інвестицій використовується для розширення виробництва
та соціальної інфраструктури.
Доход нації(чистий національний доход), використаний на
соживання і нагромадження,не тотожний з показником чистого
внутрішнього доходу(виробленого доходу). Чистий(використаний
національний доход зменшується на суму витрат на всіх стадіях
руху суспільного продукту.Він також може зростати чи змен-
шуватись в залежності від сальдо зовнішньоекономічної дія-
льності.
Дослідження динаміки національного доходу дозволяє зна-
йти ряд закономірностей розвитку,що мають макроекономічне
значення.Зокрема,аналіз доходів і витрат сім'ї,на рівні якої
відбувається споживання національного доходу,дозволив сфор-
мулювати так званий закон Енгеля, який виявив ще в середині
минулого століття німецький економіст Е.Енгель.
Усі витрати сім'ї Енгель розділив на три групи: витрати
на харчування; витрати на промислові товари; витрати на соц-
іально-культурні потреби.Суть закону полягає у тому,що із
зростанням доходів сім'ї,викликаного збільшенням всього дохо-
ду нації,частка витрат на харчування зменшується,на одяг,
житло і комунальні послуги залишається незмінною, а частка
витрат на соціально-культурні потреби зростає.
Одна із причин,яка зумовлює існування системи перероз-
поділу національного доходу,є прагненням суспільства до подо-
лання суттєвої нерівності в доходах,притаманної усім краї-
нам,навіть з найвищими показниками рівня добробуту.Аналіз
стану цієї нерівності проводиться із застосуванням методу Ло-
ренца.
y
Міру нерівності доходів мож- 100% Лінія абсолют-
на визначити,будуючи криву Лорен- ної рівності
ца(або "лук Лоренца"),графік якої 75
зображено на рисунку.
На графіку по осі абсциз від- А
кладено кількість сімей, по осі 50
ординат - доход сімей(у відсотках).
Причому по осі абсциз зліва - най-
бідніші,а справа - найбагатші сім'ї; 12 В
по осі ординат внизу - доход найбід-
ніших,уверху - найбагатших сімей. 0 40 75 100 х
Крива Лоренца
Абсолютна рівність розподілу національного доходу пред-
ставлена бісектрисою(за цією ситуацією усі отримують рівний
доход, абсолютна нерівність показана лініями,що обмежують
графік внизу(вісь абсциз) і справа(у цій ситуації мізерна
кількість сімей одержують 100% доходу).
Крива Лоренца, яка показує фактичний розподіл дохо-
дів, будується за реальними даними. Область між неї і лінією
абсолютної рівності вказує на нерівність у розподілі.
Чим вона буде більшою, тим більшою буде ця нерівність.
Реальне суспільство не характеризується ні абсолютною
рівністю,ні абсолютною нерівністю.Але,чим більше вигнута кри-
ва Лоренца,тим більша ця нерівність.Наближення кривої до
лінії абсолютної рівності убиває стимули до продуктивної
праці,а надмірна її вигнутість може викликати соціальну нап-
ругу у суспільстві.Значна диференціація у розподілі доходів
може привести до різких політичних потрясінь і вкрай небажа-
них для країни наслідків.
Площина між діагональною лінією і кривою Лоренца відома під назвою "площа нерівності". Абсолютна нерівність представляється горизонтальною і вертикальною

 
 

Цікаве

Загрузка...