WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання - Реферат

Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання - Реферат

добробуту народу(нації).
Чисті інвестиції - це різниця між валовими інвестиціями
і амортизацією. Валові приватні внутрішні інвестиції включають виробництво всіх інвестиційних товарів призначених для заміщення машин, верстатів, обладнання і споруд, які спожиті в процесі виробництва в поточному році плюс будь-які чисті прибавки до об"єму капіталу в економіці. По суті, валові інвестиції включають як суму відшкодування, так і приросту інвестицій. (Поняття "капітал", або "інвестиційні ресурси", як стверджують відомі американські економісти Макконеллі Брю, включає всі вироблені засоби виробництва (всі видиінструментів машини, обладнання, складські приміщення, транспортні засоби і мережа збуту), які використовуються у виробництві товарів і послуг та в доставці до кінцевого споживання. Виробництво і накопичення засобів виробництва називається інвестуванням. "Інвестиційні витрати" включають в основному три компоненти: 1) всі кінцеві закупки машин, обладнання і верстатів підприємцями; 2) все будівництво; 3) зміна запасів. Зміни в запасах відносяться до інвестицій, тому, що збільшення запасів є в дійсності "продуктом", який не споживається, а це і є інвестицією.
Звідси з'являються нові модифікації суспільного продукту:чистий внутрішній продукт (ВВП мінус амортизація); чистий національний продукт (ВНП мінус амортизація); чистий внутрішній доход (валовий внутрішній доход мінус амортизація); чистий національний доход (валовий національний доход мінус амортизація).
Отже,головними макроекономічними показниками,які харак-
теризують абсолютний результат(ефект)суспільного вироб-
ництва,є такі: 1)валовий внутрішній продукт(ВВП);2)валовий
національний продукт(ВНП);3)чистий внутрішній продукт;
4)чистий національний продукт(ЧНП);5)валовий внутрішній до-
ход;6)валовий національний доход;7)чистий внутрішній до-
ход;8)чистий національний доход.
Усі показники внутрішнього продукту чи доходу харак-
теризують виробництво,а всі національні показники - споживан-
ня.
Схематично модифікація суспільного продукту показана.
Основні макроекономічні показники системи національних
рахунків.
Позначення на схемі:А - амортизація, V - необхідний про-
дукт, m - додатковий продукт, ЧЕ - чистий експорт, ВВП - ва-
ловий внутрішній продукт, ВНП - валовий національний продукт,
ЧВП - чистий внутрішній продукт, ЧНП - чистий національний
продукт, ВВД - валовий внутрішній доход, ВНД - валовий нац-
іональний доход, ЧВД - чистий внутрішній доход, ЧНД - чистий
нвціональний доход.
Як правило,в економічній літературі виділяють такі
основні макроекономічні параметри: ВВП(валовий внутрішній
продукт), ВНП(валовий національний продукт), ЧНП(чистий нац-
іональний продукт) і національний доход (чистий національний
доход). Але це ще не кінцеві показники національних ра-
хунків.Визначають ще два - так званий особистий доход і доход
після сплати податків.
Особистий доход (сукупні доходи домашніх гос-
подарств)утворюються після того,як з чистого національного
доходу (суми необхідного і додаткового продукту суспільства
мінус непрямі податки) відрахують податки(внески) на соціаль-
не страхування, податки на прибуток фірм (які, таким чи-
ном, не попадають в домашні господарства) і додають так звані
трансфертні доходи(платежі). Якщо національний доход - це до-
ход зароблений,то особистий доход домашніх господарств - це
доход одержаний.
Нарешті,якщо з особистого доходу домашніх господарств
відрахувати всі прямі індивідуальні податки,то утвориться
кінцевий показник СНР - доход після сплати податків,що знахо-
диться в повному розпорядженні домашніх господарств.
Схема одержання кінцевих показників СНП показана.
Утворення кінцевих показників СНР
Позначення на схемі: V - необхідний продукт, m - додатковий
продукт, ЧНП - чистий національний продукт, НД - національний
доход, ОД - особистий доход домашніх господарств, КД - кінце-
ві доходи домашніх господарств(доход після сплати податку).
3.3. Загальні принципи виміру національного продукту досить
прості.Перший із них полягає у тому,що національний продукт
обчислюється без повторного рахунку.
Вимір національного продукту здійснюється,виходячи із
економічного кругообігу(потоків ресурсів,продукту і до-
ходів),на основі"потоку товарів",з одного боку,і "потоку до-
ходів" - з іншого.
Вимірювання ЧНП за методом "потоку товарів" здійснюється
через підрахунок усіх грошових коштів,витрачених населенням у
сфері кінцевого споживання.Тому легко обчислити ЧНП,або,як
його називає П.Самуельсон,"національний доход,вимірюваний у
ринкових цінах",який визначається як загальна грошова
вартість усього потоку кінцевих товарів(додана вар-
тість),споживаних суспільством.
При обох методах обчислення ЧНП результат повинен співпа-
дати.Подібною методикою користуються бухгалтери при складанні
балансу,коли потрібен точний збіг сум активів і пасивів.Така
ж "подвійна бухгалтерія"потрібна при вимірюванні нац-
іонального продукту.
Вимірювання ВНП теж здійснюється двома шляхами - за вит-
ратами і за доходами. При цьому виходять з того, що усі грошові витрати в суспільстві повністю дорівнюють усім грошовим доходам.
Дана подвійна методика виміру ВНП відображена схематично
на рис.На ньому виділено основні елементи грошових витрат і
доходів,за якими розраховується обсяг ВНП.
Елементи витрат і доходів для обчислення ВНП, ВВП і ЧНП
Отже,сума усіх суспільних витрат - споживчих витрат насе-
лення,інвестиційних витрат,витрат держави на товари і пос-
луги,а також чистий експорт(витрати іноземців),з одного бо-
ку,і сума усіх доходів - від амортизації основного кап-
італу,заробітної плати,прибутку,проценту і ренти - з іншого,у
підсумку дасть загальний обсяг ВНП.Сума усіх витрат без вра-
хування експорту і імпорту(чистого експорту)складає обсяг
ВВП,а сума усіх доходів без амортизації - обсяг ЧНП.
Споживчі витрати населення - це сума усіх витрат до-
машніх господарств за рік.Вони включають витрати на предмети
споживання(автомобілі,холодильники,телевізори,одяг,хліб,пиво,
сигарети, зубну пасту і багато іншого) і послуги.
Інвестиційні витрати - це виробничі витрати:на закупівлю
засобів виробництва(машин і обладнання),будівництво,створення
виробничих запасів сировини і матеріалів.Державні

 
 

Цікаве

Загрузка...