WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання - Реферат

Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання - Реферат

сфера нематеріального вироб-
ництва(яка в СНБ називається невиробничою);
2)грошові витрати і доходи в суспільстві еквівален-
тні,тобто доходи дорівнюють витратам;
3)виробництво,розподіл,обмін і споживання продукту і до-
ходів розглядаються як взаємопов'язані сторони єдиного проце-
су відтворення.
СНР-це,насамперед,система макроекономічних показ-
ників(параметрів).До таких відносять вартісні показники,які
характеризують річний потік суспільного продукту і наг-
ромаджений обсяг національного багатства,а також кількість
населення і обсяг трудових ресурсів.Всі вказані показники
взаємопереплетені і утворюють єдину систему.
3.2. Основою визначення сукупності показників, які харак-
теризують суспільний продукт, є валовий продукт фірм.Його
вартість складається із вартості спожитих засобів виробництва
і вартості необхідного і додаткового пролукту.До вартості
спожитих засобів виробництва входять вартість використаних
предметів праці(поточні матеріальні витрати)і амор-
тизація.Поскільки перша вказана частина вартості не є резуль-
татом засобів праці діяльності даної фірми, а включає вит-
рати на закупівлі сировини,матеріалів,палива,енергії і на
одержання послуг виробничого характеру,вона може виключатись
із вартості валового пролукту.Результатом цього стає те,що в
добавлену(додану)вартість,яка в СНР є грошовим результатом
діяльності підприємства,включається амортизація та вартість
необхідного і додаткового продукту:
Додана вартість = А + V + m
При обчисленні обсягу суспільного продукту враховується лише
додана вартість.Сума річної добавленої вартості усіх фірм
країни утворює валовий внутрішній продукт(ВВП).Будучи вироб-
леним на усій території країни,він включає в себе споживання
і інвестиції.
Споживання складається із особистого споживання,яке
здійснюється в домашніх господарствах,і суспільного споживан-
ня,яке реалізується в установах сфери нематеріального вироб-
ництва.До складу споживання включають усі купівні,суб'єктами
яких виступають домашні господарства за відрахуванням витрат
на придбання основного капіталу.
Інвестиції представлені лише тими благами у складі
ВВП,які не спожиті протягом року,а утворюють запас,збільшуючи
тим самим націонаальне багатство.Вони включають:а)інвестиції
на заміщення зношених частин основного капіталу;б)інвестиції
на приріст(нагромадження)основного капіталу;в)зміну запасів і
ресурсів.
Суб'єктами інвестицій є держава і фірми(в будинки і спо-
руди виробничого призначення,в машини і обладнання),домашні
господарства(в житло).
Валовий внутрішній продукт слід відрізняти від валового
нціонального продукту(ВНП),який використовується на території
країни.Яка між ними різниця?
Частина продукту,виробленого в країні,як відомо,
вивозиться за кордон(експорт),водночас із-за кордону ввози-
ться певний обсяг продукту(імпорт).Різниця між ВВП і чистим
експортом дорівнює валовому національному продукту.
Отже, ВВП-продукт, вироблений в країні, а ВНП-продукт,
використаний в межах даної країни. ВВП і ВНП передусім ви-
мірюють вартість вироблених товарів та послуг,за винятком тієї
її частини,яка витрачається у процесі виробництва. Тому вони
виступають як вартість кінцевих товарів і послуг і як сума
доданої вартості в усіх галузях економіки.
ВНП також включає доходи громадян, що проживають за кордоном, і прибуток, отриманий в інших країнах транснаціональними корпораціями, але не включає прибуток іноземних інвесторів, що функціонують в даній країні. Цей показник рахується основним показником економічної активності, хоча в деяких країнах, що розвиваються із-за труднощів підрахунку ВНП використовується для виміру економічної активності показник ВВП.
Номінальний ВНП - це ВНП, виміряний в цінах того ж періоду, за який визначається тобто в поточних цінах. В США біля половини приросту номінального ВНП приходиться на ріст цін чи інфляцію. (Інфляція визначається як ріст цін по відношенню до існуючого рівня цін в економіці. Вона розраховується як процентний ріст до попереднього періоду.)
Реальний ВНП вимірюється вартістю виробленої продукції за різні роки з використанням цін спільного базового року. Реальний ВНП виміряє реальний ріст, тобто ріст, який не враховує ефект інфляції.
Потенційний ВНП вимірюється рівнем, на якому б знаходився реальний ВНП, якщо б усі ресурси повністю використовувалися. Це не означає, що ресурси праці і капіталу використовуються повністю тобто на 100%. Це не можливо, безробіття від 2 до 5,5% природнє, так як робочі по своєму бажанні міняють місце праці, а також із-за тимчасової втрати роботи. (Велике розкидання цієї норми безробіття в умовах повної зайнятості, відображає рівень ефективності в різних країнах, на яку впливає ефективність системи перерозподілу робочої сили.) За "повне використання" основного капіталу зазвичай приймається коефіцієнт загрузки виробничих потужностей 85-90 %.
Недооториманий ВНП (розрив ВНП) представляє собою різницю між дійсним і потенціальним об"ємом виробництва. Він вимірюється як різниця між поточним виробництвом і рівнем виробництва, який міг би бути при повному використанні наявних ресурсів. Якщо випадково розрив буде позитивним, то це буде означати зверхвикористання праці (наприклад, при значному розповсюдженні наднормової праці) або дуже високий рівень використання виробничих потужностей. Поняття потенціального виробництва, а також розрив ВНП важливі, оскільки вони окреслюють ті загальні цілі, які політики повинні висувати, розробляючи програми розвитку економіки.. З допомогою цих понять вимірюються загальні втрати в економіці.
Значні відмінності є між показниками"продукт"і "до-
ход". ВВП і ВНП обчислюються у цінах виробництва. Однак в
реальному житті ми маємо справу з цінами споживання,які
відхиляються від перших під тиском непрямих податків і дер-
жавних субсидій.Доходи визначаються саме в цінах споживан-
ня.Тому корекція валового внутрішнього продукту на величину
непрямих податків(віднімаються)і державних суб-
сидій(додаються)утворює валовий внутрішній доход,а корекція
валового національного продукту-утворює валовий національний
доход,або доход нації.Проведена між понят-
тями"продукт"і"доход "відмінність висвічує таку обставину:-
"продукт" відображає рівень економічної актив-
ності(діяльності), а "доход"-рівень

 
 

Цікаве

Загрузка...