WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання - Реферат

Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання - Реферат

свою систему наці-
онального рахівництва. Кожна із них побудована на відповідних
принципах.
2. Система народногосподарського балансу(СНБ)довгий час була
основою результатівсуспільного виробництва в колишніх соці-
алістичних країнах, а отже,і в Україні. Ще й сьогодні наці-
ональна статистика продовжує використовувати основні її
принципи,хоча поступово відбувається перехід до показників
системи національних рахунків(СНР).
До основних принципів СНБ відносять:1)продуктивною вва-
жається лише праця у виробничій сфері,тому враховуються лише
матеріальні блага і послуги;2)продукт оцінюється як в нату-
рально-речовому,так і у вартісному виразі;3)суспільний про-
дукт розраховується з так званим повторним рахун-
ком;4)результати суспільного виробництва зводяться в систему
галузевих і міжгалузевих балансів.
Суспільне виробництво поділчється на два підроз-
діли:перший,що включає усі підприємства і галузі,які вироб-
ляють засоби виробництва і послуги виробничого характеру,і
другий,що включає усі підприємства і галузі,на яких ство-
рюються предмети особистого споживання і надаються послуги
особистого плану.
Загальна сума усіх корисних благ,створених як у пер-
шому,так і у другому підрозділах суспільного виробництва про-
тягом певного проміжку часу(як правило,за рік),утворює вало-
вий суспільний продукт(ВСП),який має як натураль-
но-речовий,так і вартісний вираз.
Виходячи із функціонального призначення різних частин
ВСП,за натурально-речовою формою його структуру можна відоб-
разити таким чином:
ВСП=ФЗ+ФС+ФН,
де ФЗ-фонд заміщення,ФС-фонд споживання,ФН-фонд наг-
ромадження.
Фонд заміщення-частини ВСП,яка використовується для замі-
ни тих засобів праці,що протягом даного року вибули з проце-
су виробництва внаслідок фізичного чи морального зношуван-
ня,тобто амортизувались,і повної заміни предметів праці,які
споживаються одразу протягом одного виробничого цик-
лу.Природно,що фонд заміщення повністю складається із засобів
виробництва(засобів праці і предметів праці).
Фонд споживання - та частина ВСП, що протягом даного
року використовується виключно на особисте споживан-
ня. Зрозуміло,що до його складу входять лише предмети особис-
того споживання і особисті послуги.
Нарешті,фонд нагромадження,який використовується для роз-
ширення масштабів суспільного виробництва шляхом залучення
додаткових виробничих факторів(ресурсів),за своєю натуральною
формою складається з додаткових засобів вироб-
ництва(матеріально-речовий фактор)і додаткових предметів осо-
бистого споживання(призначені для відтворення особистого фак-
тору виробництва-додаткової робочої сили).
2.1. За вартісною формою(у грошовому виразі)ВСП у СНБ має та-
ку структуру:
ВСП=С+(V+m),
де С-стара вартість,(V+m)-нова вартість,V-необхідний про-
дукт,m-додатковий продукт.
Стара вартість складає ту частину вартості ВСП,яка протя-
гом даного року переноситься із засобів вироб-
ництва(амортизація засобів праці і повна вартість предметів
праці)на створений продукт.Ця частина вартості ВСП створена
минулою(старою)працею у попередні періоди(вона втілена у за-
собах виробництва,що використовуються у процесі виробництва в
даному році),тому й називається старою.
Нова вартість складає ту частину вартості ВСП,що ство-
рюється заново живою працею учасників виробництва і додається
да старої вартості.Стара і нова вартість,втілені у про-
дукті,складають його повну вартість.
Уся нова вартість в СНБ утворює чистий продукт сус-
пільства, який є результатом (ефектом) живої праці у даному
році.
Як видно з формули вартісної будови ВСП,чистий продукт
Суспільства (сума нової вартості в масштабах всієї економі-
ки) поділяється на необхідний продукт і додатковий продукт.
Необхідний продукт складає ту частину чистого продукту
суспільства,яка використовується для нормального відтворення
робочої сили,тобто підтримання працездатності людини,включа-
ючи,звісно,і продукт для підтримування життєдіяльності членів
сімей працівників,підготовки нового покоління робочої сили.
Додатковий продукт - це частина чистого продукту,що ство-
рюється понад необхідний продукт.Додатковий продукт викорис-
товується на нагромадження(розширення виробництва),споживання
осіб,не зайнятих в суспільному виробництві(окрім членів сімей
його учасників),державні витрати на оборону,уп-
равління,соціальну допомогу та інше.
Чим більший додатковий продукт,тим більші можливості
суспільства в нарощуванні обсягів виробництва,підвищенні доб-
робуту населення.
Співвідношення додаткового і необхідного продукту нази-
вають нормою додаткового продукту.Вона розраховується таким
чином:
Норма Додатковий продукт(m)
додаткового= ----------------------- * 100.
продукту Необхідний продукт(V)
Обсяг необхідного продукту характеризує добробут населення,а
додаткового продукту-можливості країни у розширенні обсягів
виробленого суспільного продукту,оборонної і на-
уково-технічної могутності,соціального захисту населен-
ня.Додатковий продукт є фундаментом зростання народного доб-
робуту у майбутньому.Тому без додаткового продукту не може
існувати жодне суспільство.
Важливим показником,який характеризує ефект суспільного
виробництва,є кінцевий продукт суспільства-останній показник
СНБ.
Кінцевий продукт суспільства у вартісній формі є грошо-
вим виразом сукупної праці-як минулої(старої),так і нової-на
усіх стадіях виробництва без врахування вартості проміжного
продукту і вартості незавершеного виробництва.Тобто мова йде
про вартість прдукту,призначеного для кінцевого споживання.
Отже,СНБ-така система макроекономічного обліку,яка
відповідає звужувальній концепції трактування суспільного
продукту.
3. Система національного рахівництва(СНР), або система націо-
нальних рахунків, як її ще називають, широко використовується
в економічній статистиці країн ринкової економіки,а також
ООН.
В основу СНР покладено концепцію господарського круго-
обігу(кругообіг ресурсів,продукту і доходів),яка побудована
на таких принципах:
1)продуктивною є будь-яка праця,що приносить доход,тому
у сферу обліку включається і

 
 

Цікаве

Загрузка...