WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання - Реферат

Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання - Реферат

Тема. Макроекономічні параметри(показники) та методи
їх вимірювання.
1. Загальна характеристика економічних параметрів.
2. Суспільний продукт в системі народного господарства.
2.1. Вартісна структура суспільного продукту.
3. Система національного рахівництва(СНР).
3.1. Загальна характеристика системи національного рахів-
ництва(СНР).
3.2. Річний суспільний продукт.
3.3. Вимір національного продукту.
3.4. Доход нації.
3.5. Національне багатство.
1. Кількісна чи якісна характеристика конкретного елемента
економічної системи,взята у відповідному масштабі чи по виз-
наченій шкалі,яка служить для виділення даного елемента у
множині інших,називається параметром (показником).Параметр
дозволяє привести у відповідність,співставити по визначеній
ознаці(якості)всю сукупність елементів системи.
Усі економічні показники можна поділити на абсо-
лютні(кількісні)і відносні(коефіцієнти співвідношення кількі-
сних показників).Зокрема,до абсолютних слід віднести обсяг
продукту(внатуральному чи грошовому виразі),а до віднос-
них-ефективність(співвідношення результату і витрат)виробниц-
тва.
З точки зору розмірності,усі економічні параметри можуть
поділятись на екстенсивні і інтенсивні,а також на рівні і по-
токи.
Екстенсивні параметри характеризують систему з
кількісної сторони.До них відносять ряд трудових(кількість
населення,кількість зайнятих тощо),фізичних(виплавка чавуну
чи сталі,добування вугілля тощо),грошових(національне ба-
гатство,продукт,доход тощо)параметрів,екстенсивні величини
завжди мають розмірність.
Інтенсивні параметри характеризують систему з якісної і
структурної сторін.До них,насамперед,слід віднести частину
трудових(рівень зайнятості,приріст населення,частка прац-
івників сфери матеріального виробництва в загальному обсягу
зайнятих тощо),фізичних(ресурсовіддача,урожайність,фондозабес-
печеність,технічна будова капіталу тощо),умовних(частка експо-
рту у виробленому продуктітощо),грошових(норма нагромадження,
вартісна будова капіталу,фондомісткість тощо)параметрів,а та-
кож різні їх комбінації(випуск продукту на душу населення,
ефективність виробництва тощо).Інтенсивні величини можуть ма-
ти розмірність або бути безрозмірними.
Рівень - це економічний параметр, що виступає як наг-
ромаджувач системи,він акумулює вхідні і вихідні потоки.
Рівень повністю описує непорушний(статичний)стан системи і
вимірюється екстенсивними економічними параметрами(рівень
макроекономіки чи мікроекономіки тощо).Потік - економічний па-
раметр,що вимірюється лише в динаміці,тобто є функцією часу.
Потоки залежать від інших потоків,частинами яких вони є,і від
рівнів системи;вимірюється екстенсивними і інтенсивними пара-
метрами,які змінюють свою величину у часі(потоки ресур-
сів,продукту і доходів).
Загальна характеристика економічних параметрів повинна
бути доповненою описанням методів одержання інформації для
кількісної оцінки економічних показників.Будь-яка інфор-
мація,втілена в показниках(параметрах)економічної сис-
теми,добувається трьома основними способами:спостереження за
поведінкою системи експерименту чи експертної діяльності.
Найважливіший метод одержання соціально-економічної
Інформації - спостереження, яке здійснюється шляхом народ-
ногосподарського обліку.Під цим розуміється система органі-
зованого і систематичного виміру соціально-економічних про-
цесів в усіх ланках економіки.Це єдина система,яка охоплює
три взаємозалежних види народногосподарського обліку:опера-
тивний,бухгалтерський і статистичний.
Народногосподарський облік як основний вид одержання соц-
іально-економічної інформації доповнюється проведенням експе-
риментів.
Економічний експеримент передбачає активне втручання в
хід процесу,який досліджується і який характеризує розвиток
економіки в цілому або його окремих ланок в реальних або
штучно створених умовах.Його метою є перевірка гіпотез і по-
будова теорії явища,яке вивчається.В ході експерименту це
явище ретельно спостерігається і вимірюється.Суть експеримен-
ту полягає в дослідженні поведінки того чи іншого об'єкту чи
процесу під дією різних факторів,що вводяться в ході експери-
менту.
Розрізняють економічні експерименти реальні(проводяться
на окремих підприємствах чи в галузях),модельні(проводяться
на моделі)і людино-модельні(ділові ігри).Два останніх доз-
воляють як завгодно змінювати умови експерименту,проводити їх
як на мікро-,так і на макрорівні.
Для одержання соціально-економічної інформації зас-
тосовують і метод експертних оцінок,який полягає у логічних
викладках спеціалістів. Характерні риси цього методу: оцінка
об'єкту дослідження дається групами висококласних професі-
оналів-експертів і грунтується перш за все на їх знан-
нях,досвіді і інтуїції.
В економічній науці існує проблема оцінки основних показ-
ників економічної системи,насамперед,сукупного продукту та
його елементів.Вона виникає з існування двох концепцій виз-
начення продукту-звужувальної і розширювальної.
Згідно звужувальної концепції,яка характерна для мар-
ксистського підходу,праця є продуктивною лише тоді,коли ство-
рює матеріальні блага і послуги,а вся інша праця--
непродуктивна.У відповідності з цими поглядами,суспільний
продукт створюється виключно в сфері,де виробляються матер-
іальні блага і послуги(яку називають виробничою сферою),і не
створюється у сфері нематеріальних благ і послуг(невиробнича
сфера).
За розширювальною концепцією в результат суспільного ви-
робництва зараховуються не лише матеріальні,а й нематеріальні
блага і послуги.При цьому продуктивною вважається будь-яка
праця,що створила те чи інше(матеріальне чи нематер-
іальне)благо і принесла доход.
За цими уявленнями,все суспільне виробництво поділяється
на дві сфери-матеріального(де створюються матеріальні блага)і
нематеріального(де створюються соціально-культурні ціннос-
ті,тобто нематеріальні блага)виробництва.Продуктивною є праця
в обох сферах.
Звужувальна концепція створила свою систему макро-
економічних показників-систему балансу народного гос-
подарства,а розширювальна концепція, яка характерна для за-
хідної(немарксистської)економічної науки,

 
 

Цікаве

Загрузка...