WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → 1. Валовий внутрішній продукт. Методологія обчислення ВВП. 2. Модель сукупних видатків. Підхід «витрати – випуск». 3. Державний бюджет і його доходи ( - Реферат

1. Валовий внутрішній продукт. Методологія обчислення ВВП. 2. Модель сукупних видатків. Підхід «витрати – випуск». 3. Державний бюджет і його доходи ( - Реферат

  1. Модель сукупних видатків. Підхід "витрат-випуск".

Кейнсіанська модель рівноваги передбачає фіксованість рівня цін.

Представники кейнсіанської школи пропонують регулювати сукупний попит за

допомогою зміни величини державних витрат та податкових надходжень.

Сукупний попит AD в моделі представлено запланованими витратами, тобто

це сума, яку домогосподарства (С), фірми (І) і держава (G) мають намір

потратити на купівлю товарів та оплату послуг.

AD = C + I + G

Кейнс розглядає приватну (закриту) економіку, тому відсутній чистий

експорт NX.

Сукупна пропозиція AS в моделі представлена фактичними витратами, тобто

це обсяг виробництва Y.

Фактичні витрати відрізняються від планових тим, що фірми змушені

здійснювати незаплановані інвестиції в товарно-матеріальні запаси (ТМЗ).

Фактичні інвестиції = планові інвестиції + Незаплановані інвестиції в

ТМЗ

Для аналізу впливу зміни сукупних видатків на стан національної

економіки застосовують поняття "рівноважний обсяг національного

виробництва".

Рівноважний обсяг виробництва – це такий обсяг виробництва, при якому

загальна кількість вироблених товарів (ВВП) дорівнює загальній кількості

закуплених товарів (споживчих та інвестиційних).

Побудова моделі "видатки-випуск" здійснюється наступним чином.

Величина сукупного попиту становить:

AD = C + I + G

Інвестиції розглядаються як планові, тобто наперед визначені I = Iо

Формула функції споживання має вигляд:

С = Со + С'Y

Підстановка значень у формулу сукупного попиту:

AD = Со + С'Y + Iо + G

По горизонтальній осі відкладаємо обсяг виробництва Y, а по вертикальній

– сукупний попит AD. Проводимо бісектрису прямого кута – вона означає

рівновіддаленість кожної точки від осей координат, тобто фактичні і

планові сукупні витрати збігаються AD = Y.

Проводимо лінію функції споживання і піднімаємо паралельно вгору на

величину Iо + G лінію сукупного попиту AD. Вона перетинає бісектрису в

т.Е, тобто сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції AD = AS.

Встановлюється рівноважний ВВП і досягається макроекономічна рівновага.

AS AD+ТМЗ ADE -ТМЗ

I + G

С = С0 + С'Y

Y2 YE Y1 Y

Якщо обсяг виробництва більший, ніж рівноважний, то це означає, що

покупці купують товарів менше, ніж фірми виробляють, тобто AD < AS.

Нереалізована продукція набирає форми ТМЗ. Таке збільшення запасів

примушує фірми скорочувати виробництво і зайнятість. Поступово Y1

зменшується до рівня YЕ і встановлюється рівновага AD = AS.

Якщо фактичний обсяг виробництва менший, ніж рівноважний, то це означає,

що покупці хочуть купити товарів більше, ніж фірми виробляють.

Відбуваються незаплановані скорочення ТМЗ, тобто AD > AS, що стимулює

-----> Page:

  1. Державний бюджет і його доходи.

Видатки з державного бюджету України — це економічні відносини, які виникають у зв'язку з розподілом централізова-пого фонду грошових коштів держави і його використання за цільовим призначенням.

Значна кількість певних видів бюджетних видатків обумовлена низкою факторів: природою і функціями держави, рівнем соціально-економічного розвитку країни, адміністративно-територіальним устроєм держави, формами надання бюджетних коштів тощо. Поєднання цих факторів породжує систему видатків державного бюджету України. Однак соціально-економічний розвиток України останніми роками кардинально змінив як систему, так і структуру та класифікацію видатків. Командно-адміністративні методи господарювання засвідчили, що бюджет був дуже перевантажений видатками, які пов'язані з економічною функцією держави. Левова частка бюджетних коштів, майже 65-70%, спрямовувалась у галузі матеріального виробництва. Соціальна функція бюджету, що поширена у розвинених країнах, і яка зорієнтована безпосередньо на забезпечення благ людини, не має свого фінансового втілення. Тому з реформою системи господарювання в Україні акценти в розподілі бюджетних коштів повинні зміститись, насамперед, у бік посилення соціальної функції держави і зміни напрямку та змісту економічної функції.

У зв'язку з переходом економіки України на ринкові засади господарювання у бюджеті держави з'явились нові напрямки спрямування коштів централізованого фонду, яких не було за умов командно-адіміністративної системи. Так, низку видатків перекладено на позабюджетні, соціальні та економічні фонди у державному бюджеті України та місцевих бюджетах. Знайшли також відображення нові напрямки витрачання і бюджетних коштів, а саме — соціальний захист населення, надання бюджетних позик, зовнішньополітична та зовнішньоекономічна діяльність, національна оборона, обслуговування державного зовнішнього боргу, національна космічна програма тощо.

Видатки бюджету поділяються на певні види, які можуть характеризуватись якісно та кількісно.

Якісна ознака видатків характеризує їхнє суспільне призначення, а кількісна — загальний обсяг. Ці дві'Ознаки можуть бути у протиріччі. Так, наприклад, потреби держави, що визначаються якісною ознакою, часто перевищують кількісну, тобто суму видатків, яка потрібна для задоволення відповідних потреб держави. Це призводить до негативних наслідків, а саме — до недофінансування видатків, передбачених законом про державний бюджет, зростання зовнішнього та внутрішнього боргу, дефіциту бюджету та інфляції.

Під час кризи фінансові можливості держави обмежені, тому потреби суспільства не відповідають обсягам наданих коштів. Видатки бюджету у повному та всебічному обсязі характеризуються тим, яку вони відіграють роль і яке місце посідають у процесах суспільного відтворення, яке їхнє соціальне призначення.

За соціальним призначенням видатки державного бюджету України поділяються на: соціальний захист населення; фінансування соціально-культурних закладів, установ; фінансування науки, народного господарства і державних капітальних вкладень; фінансування національної оборони; правоохоронної діяльності та .забезпечення безпеки держави; утримання органів законодавчої, виконавчої та судової влади; фінансування зовнішньополітичної діяльності; заходів, пов'язаних із ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення; видатки з обслуговування державного зовнішнього та внутрішнього боргів та інші видатки.

Співвідношення видатків між окремими групами визначається спрямованістю бюджетної політики. Останніми роками найбільша частка видатків припадає на соціально-культурні заходи та соціальний захист населення. Це викликано кризою в економіці та необхідністю соціального захисту громадян з невеликим рівнем доходів.

Кошти державного бюджету України витрачаються лише на цілі і в межах, затверджених законом про державний бюджет. Кошти республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів витрачаються лише на цілі і в межах, затверджених відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами народних депутатів. До державного бюджету України не включаються видатки, які не передбачені законами України.

Видатки усіх бюджетів поділяються на поточні і видатки

розвитку.

Поточні видатки — це витрати бюджетів на фінансування мережі підприємству установ, організацій і органів на початок бюджетного року, а також на фігшнсування заходів із соціального захисту населення та інших, що не належать до видатків

розвитку. У складі поточних видатків окремо вирізняються видатки бюджету, зумовлені зростанням мережі перелічених вище об'єктів із зазначенням усіх факторів, які вплинули на обсяг видатків.


 
 

Цікаве

Загрузка...