WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Економічні ресурси: суть, значення. Ресурсний потенціал світу - Курсова робота

Економічні ресурси: суть, значення. Ресурсний потенціал світу - Курсова робота

Згідно з кейнсіанською моделлю зарплата змінюється не так легко і швидко, як це уявляють прихильники класичної моделі. Негнучкість зарплати кейнсіанці пояснюють існуванням суспільних факторів (тобто, це колективні угоди між профспілками і підприємцями, якими передбачається незмінність зарплати протягом терміну дії цих угод; також цьому сприяє закон про мінімальну зарплату).

Але незважаючи на негнучкість зарплати підприємці все ж будуть змушені змінювати ціни згідно зі зміною сукупного попиту. Це пояснюється ефектом конкуренції. Так, в умовах падіння сукупного попиту конкуренція, що зростає між виробниками товарів, примусить їх знижувати ціни з метою уникнення затоварювання. В умовах зростання сукупного попиту конкуренція між покупцями викличе зростання товарних цін. В умовах різного рівня зайнятості суттєвість цінових змін буде різною, що впливає на форму кривої сукупної пропозиції.

Г

Як видно з рисунка у кейнсіанській моделі крива СПр має вигляд позитивно похиленої лінії. Якщо сукупний попит недостатній, фактичний обсяг виробництва (Оф) зменшується стосовно потенційного рівня (Оп) і може знаходитися в цьому стані певний час, оскільки зарплата є негнучкою.

Згідно з логікою кейнсіанської моделі, падіння сукупного попиту відносно потенційного ВВП тимчасово не впливає на номінальну зарплату, тобто ЗПн = 0 Але товарні ціни знижуються, що зменшує прибутковість виробництва і стимулює підприємців до скорочення сукупної пропозиції. Наведену логіку можна виразити за допомогою схематичного алгоритму:

СПо - Ц

- СПр.

- По - ЗПн = 0


СПр

Т1


Рис. 3.3. Кейнсіанська модель СПр


рафічно кейнсіанську модель СПр можна представити на прикладі

падіння сукупногопопиту.

Наведений алгоритм свідчить, що між ціною і сукупною пропозицією спостерігається пряма залежність: зниження ціни зменшує сукупну пропозицію. Тому крива СПр приймає вигляд позитивно похилої лінії (рис. 3.3).

Негнучкість зарплати яка лежить в основі кейнсіанської моделі сукупної пропозиції, породжує певні висновки. Перший – в умовах падіння сукупного попиту сукупна пропозиція і реальний ВВП опускаються нижче потенційного рівня з одночасним зниженням цін. Другий – до тих пір, поки номінальна зарплата не зменшиться адекватно падінню сукупного попиту і зниженню товарних цін сукупна пропозиція не збільшиться і тому реальний ВВП не повернеться до потенційного рівня, а економіка буде депресувати в цьому стані тривалий час. Третій – вивести економіку із стану депресії може лише держава. Застосовуючи фіскальні та монетарні заходи, вона може стимулювати сукупний попит і завдяки цьому прискорити відновлення виробництва на потенційному рівні.

В умовах повної зайнятості або близьких до неї економіка функціонує на межі своїх виробничих можливостей. Тому в КП виробництво збільшитися не може або збільшиться несуттєво. Основним наслідком збільшення сукупного попиту може бути лише зростання цін.

Негнучкість зарплати – явище КП. З часом термін дії суспільних факторів, які стримують зарплату від реакції на товарні ціни, закінчується. Зарплата пристосовується до нових цін, і тоді події в економіці розгортаються згідно з класичною моделлю сукупної пропозиції. Отже, кейнсіанська модель адекватно відображає реальну економіку в КП. Це означає, що короткострокова крива сукупної пропозиції має вигляд позитивно похилої лінії (рис. 3.3).

Відзначимо, що крім ціни сукупна пропозиція залежить також і від нецінових факторів. Як видно з рис. 3.2 і 3.3 зміна сукупної пропозиції під впливом цін відображається на графіку за допомогою переміщення точки реального виробництва вздовж нерухомої кривої сукупної пропозиції.

До основних нецінових факторів сукупної пропозиції відносяться:

 • зміни цін на ресурси;

 • зміни в продуктивності ресурсів;

 • зміни податків з підприємств та субсидій.

Усі нецінові фактори мають одну загальну рису: коли вони змінюються, то внаслідок цього змінюються середні витрати. Між середніми витратами і сукупною пропозицією діє обернена залежність. Коли нецінові фактори зменшують середні витрати, сукупна пропозиція збільшується, а її крива зміщується вправо. І навпаки, якщо вони збільшують середні витрати, сукупна пропозиція зменшується, а її крива зміщується вліво.

ВИСНОВОК

Завдяки даній курсовій роботі я більш детально дізналася про економічні ресурси та їх значимість; які вони є і що собою представляють. В результаті досліджень я прийшов до висновку, що жодне суспільство не може існувати без економічних ресурсів. Залежно від того, як використовуються економічні ресурси розвивається держава. Дослідивши роботу, я можу зробити такі висновки:

-Виробництво матеріальних благ і послуг становить основу існування будь-якого суспільства. Воно є рушієм технічного прогресу і розвитку людини. Взаємодія людини з природою у процесі виробництва породила чимало екологічних проблем, від розв'язання яких залежить виживання людства.

-Процес виробництва є результатом взаємодії певних факторів, які називають факторами виробництва, або економічними ресурсами. Розрізняють п'ять факторів виробництва: земля, праця, капітал, здатність до підприємництва та інформація. Перші три з них називають ще основними, а решту - особливими.

-Економічні ресурси відіграють важливу роль на мікроекономічному рівні. Від їхнього раціонального використання залежить прибуток власників факторів виробництва, зниження витрат і цін на кінцеву продукцію, результативність роботи підприємства.

-Проблема вибору використання обмежених ресурсів це не лише проблема структури сучасного виробництва, але й проблема майбутнього економічної системи, проблема визначення темпу її подальшого розвитку.

Ще я розглянула світові економічні ресурси і дійшов висновку, що різні країни по-різному забезпечені економічними ресурсами і по-різному їх використовують. Від цього залежить рівень розвитку держави та благо устій її жителів. Значна роль зараз належить таким економічним ресурсам, як:інформація та підприємницька здатність, які набувають все більшого значення у світі.

Розглядаючи економічні ресурси України, я побачила, що наша держава має значні запаси природних та трудових ресурсів, однак вони ще не використовуються з максимальним ефектом і тому існує великий потенціал щодо покращення їх раціонального використання у майбутньому. Щодо інших економічних ресурсів, то Україна робить зусилля, щоб залучити капітал в економіку, розвивати інформаційні технології тощо. Маючи такий потенціал економічних ресурсів, Україна зможе забезпечити економічне зростання вже в найближчому майбутньому у разі їх ефективного використання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Фінанси підприємства. Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 1999.-384 с., іл.

 2. Словник-довідник економіста. – К., 2000.

 3. Будаговська С., Кілієвич О. та ін. "Мікроекономіка і макроекономіка". К.: "Основи". 1998 с. 261-281.

 4. Комісарук М.П. "Макроекономіка: курс лекцій". Коломия - 1999 с. 84-92.

 5. Макконел, Брю. "Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. ІІ-го изд.. – М.: Республика, 2001.

 6. Павловський М. "Макроекономіка перехідного періоду". К.: "Техніка". 1999.

 7. Савченко А. та ін. "Макроекономіка". К.: "Либідь". 1999 с. 98-114.

 8. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. – Москва: Юристъ, 2002

 9. Гальчинський А. Основи економічної теорії. – Київ: Основи, 2000

 10. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. –Київ: Основи, 2001

 11. Основи економічної теорії. - під редакцією Климко Г.Н. - Київ: Вища школа, 1998

 12. Основи економічної теорії. – під редакцією Ніколенко Ю.В. – Київ: Либідь, 2004

 13. Основи економічної теорії. – під редакцією Чухно А.А. – Київ, 2000

 14. Основи ринкової економіки. - під редакцією Савлука М.І. - Київ: Либідь, 1999

 15. Макконелл К.Л., Брю С.Л. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. – Москва: "Республика", 2001

 16. Мочерний С.В. Основи економічної теорії. – Тернопіль: АТ "Тарнекс", 2003


 
 

Цікаве

Загрузка...