WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічна динаміка - Реферат

Макроекономічна динаміка - Реферат

співвідношенням
між "основними капітальними благами" (так Кондратьєв назвав
пасивну частину основного капіталу - виробничі споруди, бу-
динки, транспортні шляхи тощо) і технічними нововведеннями у
виробництво, з одного боку, і рештою факторів виробництва,
які визначають даний технологічний спосіб виробництва, - з
іншого. Порушення цієї рівноваги викликає циклічну осциляцію
(коливання) тривалістю в середньому 57 років, або довгий
цикл. В межах довгих циклів виділялись дві "хвилі" - підви-
щення і зниження. Підвищувальна хвиля характеризувалась
поліпшенням ринкової кон'юктури, а знижувальна хвиля - її
погіршенням.
В цілому концепція російського вченого загальновизнана
як теорія, що містить комплексний опис феномену довготривалих
коливань.
Значний вплив на сучасну інтерпретацію теорії "довгих
хвиль" зробили дослідження австрійського економіста Й.Шум-
петера. В кінці 30-х років,розвиваючи ідеї Кондратьєва, він
обгрунтував концепцію, згідно якої головною причиною дов-
готривалих циклічних коливань стає хвилеподібна динаміка змін
у техніці і технології, тобто у технічних нововведеннях, або
іноваціях. Схематично цей зв'язок виглядає так: нові наукові
відкриття породжують прорив у технології і техніці ряду галу-
зей; це сприяє прискореному нагромадженню капіталу, зростанню
прибутків і загальному економічному піднесенню; але у міру
насичення ринків сукупний попит поступово зменшується, при-
бутки падають, з'являється перенагромадження капіталу. Так
виникають спочатку "підвищувальна хвиля", яка плавно перехо-
дить у "знижувальну"; вихід з останньої можливий лише на
грунті нових науково-технічних досягнень і наступних іно-
вацій.
Ідеї Шумпетера виявились плідними і знайшли розвиток і
продовження у сучасній економічній науці. Нинішнє покоління
економістів продовжило дослідження "довгих" (великих) циклів.
Були виділені "хвиля зниження" 3-го великого циклу (до 40-х
років), 4-й великий цикл, досліджена їх структура.
5. В процесі динамічного розвитку ринкової економіки виникає
ще одна причина макроекономічної нестабільності - неповна
зайнятість. Неповна зайнятість певним чином пов'язана з
циклічністю економічного розвитку, з одного боку, і динамікою
нагромадження суспільного капіталу - з іншого. Важливий вплив
на зайнятість, як буде показано пізніше, має й інфляція.
Зайнятість - це забезпечення працездатного населення ро-
бочими місцями та його участь в суспільно корисній дія-
льності, що приносить заробіток чи прибуток. Вона пов'язана
із задоволенням особистих та суспільних потреб і проявляється
через систему економічних відносин з приводу визначення форм
участі в суспільному виробництві з метою одержання засобів до
існування.
Повна зайнятість означає використання усіх придатних до
цого трудових ресурсів і характеризується достатністю робочих
місць для тих, хто потребує оплачуваної роботи, тобто має бу-
ти забезпечена зайнятість усіх, хто бажає і здатний працю-
вати. Разом з тим повна зайнятість сама по собі не є свідчен-
ням високого рівня організації виробництва, її доцільності і
розумності. Слід враховувати ступінь раціональності зайня-
тості, на який впливають технічні, технологічні, соціальні і
економічні фактори.
Загальне зростання фондоозброєності праці зумовлює
збільшення вартості робочого місця, що утруднює відкриття но-
вих робочих місць і перешкоджає зростанню зайнятості.
На ринку праці ця закономірність проявляється у формі пе-
ревищення пропозиції праці над попитом на неї, як надлишок
продавців праці (працеємців) в порівнянні з її покупцями
(працедавцями).
Зростання пропозиції праці зумовлюється зростанням насе-
лення, сукупної робочої сили, втягуванням у виробництво жіно-
чої праці тощо. Пропозиція праці дуже мінлива, вона постійно
змінюється внаслідок того, що нове покоління працівників, що
вступає на ринок праці, має більше знань і кращу підготовку,
але й більші потреби ніж попередні покоління. Водночас
постійно змінюється і попит на працю під впливом таких фак-
торів: зміна попиту на товари іпослуги, поява нових професій
і зникнення старих. Внаслідок цього постійно з'являються нові
незайняті робочі місця, але й скорочуються старі.
Пропозиція праці визначається рівнем її ціни (заробітної
плати), а також рівнем податків, потребами працеємця та
членів його сім'ї, звичками і традиціями, рівнем культури і
релігією, силою профспілок тощо. Попит на працю регулюється
потребами виробництва в трудових ресурсах, його технічним
рівнем, вартістю робочого місця тощо.
Якщо кількість бажаючих продати свою робочу силу переви-
щить кількість незайнятих робочих місць, то виникає неповна
зайнятість, або надлишкове безробіття.
Рівновага на ринку праці досягається через збалан-
сованість попиту і пропозиції певним рівнем ціни праці, який
стає ціною рівноваги ринку праці (рівноважною ставкою за-
робітної плати, адже заробітна плата - це ринкова ціна
праці). Проте ціна праці (заробітна плата) залежить від ба-
гатьох чинників - можливості задоволення нагальних потреб,
рівня освіти і кваліфікації, економічної боротьби трудящих
тощо. Водночас рівень заробітної плати не може опускатись
нижче можливостей фізіологічного забезпечення життя найманого
працівника і членів його сім'ї, але він не може бути і надто
високим - це приведе до зменшення попиту на працю і зростання
безробіття. Саме така ситуація відображена на графіку.
Графік показує, що встановлення мінімуму заробітної пла-
ти (W ) привело до появи надлишку робочої сили на ринку праці
(D - крива попиту, S - крива пропозиція, q - обсяг попиту,
qsI - обсяг пропозиції праці), величина якого визначається
відрізком ab.
До причин неповної зайнятості W S
слід також віднести структурні зру- W1 a b
шення в економіці під впливом науко- E
во-технічного прогресу, циклічність
економічного розвитку, нерівномірне W0
розміщення продуктивних сил, прагнен- D
ня працеємців знайти кращу роботу, яка
б відповідала їх можливостям і вище
оплачувалась.
O qd1 q0 qs1
Кількість праці
6. Інфляція - явище безумовно макроекономічне. Її створює
держава, яка має монопольне право на емісію паперових грошей;
порушення закону грошового обігу і спричиняє інфляцію.
Інфляція, завдяки цьому, є важливою причиною макроекономічної
нестабільності.
Закон грошового обігу полягає у дотриманні в обігу
необхідної кількості грошей, це закон кількості грошей в
обігу. Кількість грошей, необхідних у обігу, можна визначити
за

 
 

Цікаве

Загрузка...