WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічна динаміка - Реферат

Макроекономічна динаміка - Реферат

1974-1975
та1980-1982рр. були зумовлені не лише економічним циклом. Во-
ни показали поєднання циклічного падіння з кризовими явищами
довготривалого плану, послаблення традиційних факторів еко-
номічного зростання і необхідність посилення дії інтенсивного
типу відтворення. У цей період циклічні кризи тісно переп-
лелися з кризою грошової системи, екології, але найбільше
значення мала структурна криза.
Структурні зміни в економіці мають закономірний харак-
тер. Вони зумовлені розвитком продуктивних сил, поглибленням
поділу праці, розширенням кооперації виробництва, що спричи-
няє перехід до нового технологічного способу виробництва.
Однак стара економічна структура перестає відповідати новому
рівню продуктивних сил, що вимагає творення нових економічних
відносин. Але цей перехід завжди болісний, він суп-
роводжується опором старої економічної структури, яку слід
перебудувати, що поглиблює її кризовий стан.
Структурна криза не долається простим переходом економ-
ічної системи від стагнації до зростання. Навпаки, загальне
економічне піднесення стимулює причини структурної кризи.
Нові і новітні галузі з сучасною технологією розвиваються ви-
сокими темпами, а традиційні за цей час не встигають навіть
вийти з депресії. Структурні диспропорції загострюють проб-
леми, пов'язані із циклічністю економічного розвитку, і вод-
ночас, циклічний розвиток поглиблює кризу структурної еко-
номіки. Циклічні кризи є засобом досягнення пропорційності
економіки, а структурні кризи посилюють диспропорції народ-
ного господарства і вимагають макроекономічного регулювання з
боку держави.
Подолання структурної кризи ускладнюється зростаючими
соціальними вимогами до суспільного виробництва, насамперед у
сфері екологічної безпеки. Зокрема, у чорній металургії, наф-
топереробній і целюлозно- паперовій промисловості від 10 до
25 відсотків інвестицій спрямовуються на охорону нав-
колишнього середовища ( відповідно до державних стандартів).
Значні кошти витрачаються на обладнання робочих місць, забез-
печення більш сприятливих умов праці. Ці об'єктивно необхідні
затрати обмежують можливості структурної перебудови.
Результатом структурних криз є регіональні кризи, які є
виявленням перших у територіальному аспекті.
Протягом багатьох років капітал, що прагне до прибутку,
створював відповідну територіально-галузеву структуру макро-
економічного відтворення. В окремих регіонах країни скла-
дається специфічне поєднання галузей, часто з помітною спец-
іалізацією виробництва, що закладає основи нерівномірного
соціально-економічного розвитку регіонів. При цьому деякі з
них стають чисто аграрними, з низьким ступенем народ-
ногосподарської інтегрованості, а великі міста і міські агло-
мерації розвиваються випереджуючими темпами з наростанням
екологічних і демографічних проблем.
Агломерація - у даному випадку злиття кількох міст і по-
селень в єдиний міський комплекс із об'єднаною транспортною,
енергетичною, комунальною системами.
Проблема причин циклічного розвитку ринкової економіки -
одна з найважчих і найсуперечливіших в економічній науці.
Сучасна наука виходить з того, що причиною економічної
циклічності є рівень загальних (сукупних) інвестицій (витрат)
в поєднанні із рівнем попиту (споживання). Це уявлення певним
чином пов'язане з причиною, яку у свій час розкрив К.Маркс -
масове оновлення основного капіталу (машин, механізмів,
обладнання) у фазі депресії, що вимагає, звичайно, значних
інвестицій (сукупних витрат).
Сучасний підхід до вивчення циклічності і спадів харак-
теризується насамперед прагматизмом. Зростання попиту - як на
засоби праці, так і на споживчі товари - викликає збільшення
витрат на інвестиціії у виробництво, де ці товари ство-
рюються. Зрозуміло, що зниження попиту веде до скорочення
інвестицій. При цьому спрацьовує принцип акселерації, суть
якого полягає у тому, що певна зміна попиту у будь-який бік
спричиняє значно більшу зміну в обсязі капіталовкладень.
Інакше кажучи, інвестиції реагують на зміну попиту прис-
кореною зміною (латинське acceleratio - прискорення).
Принцип акселерації має практичне значення і викорис-
товується для заходів антициклічного регулювання. Якщо стиму-
лювати приріст прибутку і сукупного попиту, то відповідно до
принципу акселерації буде збільшуватись обсяг чистих інвес-
тицій, а відтак підвищаться темпи економічного зростання. Су-
купний попит стає тим інструментом, через який здійснюється
антициклічне регулювання.
Усі погляди, що пояснюють причини економічного циклу ру-
хом інвестицій в залежності від попиту, можна поділити на три
групи. З одного боку, вважають, що цикл є насамперед резу-
льтатом коливань сукупних чистих інвестицій, а з іншого - на-
магаються довести, що причиною є коливання в темпі технічних
винаходів і нововведень, які впливають на економіку через
чисті інвестиції. Нарешті, третя точка зору акцентує увагу на
творенні депозитних грошей кредитною системою, що викликає
таку зміну інвестицій, яка породжує бум і крах.
Слід підкреслити, що усі ці погляди висловлюють три
аспекти одного і того ж процесу - коливань сукупних інвес-
тицій під впливом сукупного, що і є головною причиною цик-
лічності економічного розвитку.
Ще економісти 19ст. (зокрема, У.Джевонс, В.Парето) помі-
тили, що поряд з кородкочасними (8-11 років) коливаннями цін
існує чергування довших періодів їх підвищення і зниження.
Найбільший вклад у розвиток ідеї довгих економічних циклів
зробив російський вчений М.Д.Кондратьєв, який у публікаціях
1922-28рр. розробив незвичайну концепцію "довгих" циклічних
коливань, які назвав "хвилями кон'юктури".В економічній літе-
ратурі утвердилась їх назва як "хвиль Кондратьєва". Теорія
"довгих хвиль" увійшла в світову економічну науку як видатне
відкриття, суттєво вплинула на подальший розвиток цього нап-
рямку економічної думки, хоча доля її автора, репресованого у
1931р., була трагічною.
В основі теорії "довгих хвиль" лежить розвиток ідей про
економічну рівновагу. Вважаючи, що для розвитку економіки ха-
рактерними є хвилеподібні коливання різної тривалості, Кон-
дратьєв пов'язував їх існування з наявністю трьох видів еко-
номічної рівноваги.
Рівновага першого порядку - між звичайним ринковим попи-
том і пропозицією. Її порушення породжує короткострокові ко-
ливання або короткий цикл тривалістю 3-3,5 роки.
Рівновага другого порядку пов'язана з інвестиціями в за-
соби праці, порушення якої породжує циклічні "хвилі
тривалістю 8-11 років. Цей цикл Кондратьєв назвав середнім,
він ототожнюється з економічним циклом, який розглядався
вище.
Рівновага третього порядку пов'язана із

 
 

Цікаве

Загрузка...