WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічна динаміка - Реферат

Макроекономічна динаміка - Реферат

економічного зростання, яке може змінюватись
стагнацією і спадом, щоб знову відбулось ще більше зростання.
Такі коливання в ринковій економіці набули циклічного харак-
теру. Цикл (від грецького kykloks) - коло сукупність взає-
мопов'язаних явищ чи процесів,які утворюють закінчене коло
розвитку протягом певного проміжку часу.
Економічний (діловий) цикл - це повторюване розширення і скорочення економічної активності вверх і вниз від лінії тренда, яка показує економічний ріст в результаті збільшення ресурсів або технологічних нововведень. Коливання навколо лінії тренда обумовленні коливаннями в використанні ресурсів. Використання як праці, так і капіталу суттєво відрізняється на протязі циклу. В період росту використання факторів виробгництва збільшується, а в період спаду - зменшується. На малюнку показано компоненти ділового циклу. Раніше цикли були регулярними, але в останні два десятиліття регулярність коливань порушилась як в часі, так і в розмірах. Ріст ВНП, інфляція і безробіття мають циклічний характер, що обумовлює їх взаємозв"язок. Наприклад, в нижчій точці спаду ділового циклу безробіття найбільше, а в вищій точці підйому - найбільший інфляційний прес.
ВНП
Пік
Підйом
Пік Спад Тренд
Найнижча
точка циклу
Час
Економічний (діловий) цикл
Назви фаз циклу дано в традиційному для нашої економ-
ічної науки звучанні. Проте різні дослідники називають їх
по-різному. Зокрема, американський інституціаліст У.Мітчелл
виділяв фази стиснення, пожвавлення, експансії і піку. А
італієць А.Пезенті після фази піднесення виділяв фазу проц-
вітання, тобто розглядав цикл із 5 фазами.
Період від одного спаду до наступного назвали економ-
ічним циклом. Економічний цикл є однією із головний причин і
проявом макроекономічної нестабільності.
Криза - головна, циклоутворююча фаза. Вона завершує один
цикл і є початком наступного. Криза розпочинається із труд-
нощів збуту продукції в гуртовій, а потім і у роздрібній
торгівлі. Починається затоварювання, підприємства працюють
"на склад". Виробництво скорочується, це зменшує сукупний по-
пит на інвестиції, предмети споживання та працю. Закривається
або банкрутує певна частина підприємств (у випадку глибокої і
тривалої кризи), зростає безробіття, зменшуються реальні до-
ходи. З обігу зникають вільні грошові засоби, що ускладнює
розрахунки між суб'єктами економіки,різко зростає попит на
кредит, стрімко збільшуються процентні ставки по кредиту
капіталу. Паніка охоплює ринок цінних паперів (фондову
біржу),курс акцій швидко падає. Такою є болісна реакція
об'єктивного ринкового механізму на порушення рівноваги між
попитом і пропозицією, виробництвом і споживанням, тобто по-
рушення народногосподарських (макроекономічних) пропозицій.
Цей механізм діє швидко і безжально, стихійно встановлюючи
втрачену рівновагу.
Депресія - фаза циклу, яка проявляється у застої вироб-
ництва. На цій фазі відбувається просте відтворення (вироб-
ництво не розширюється, але й не звужується). Поступово
реалізуються товарні запаси, що виникли під час кризи в умо-
вах різкого скорочення платоспроможного попиту. Рівень без-
робіття, хоча й залишається високим, але протягом даної фази
є стабільним. В умовах скороченого виробництва процента став-
ка по кредиту падає до свого мінімального значення. Проте су-
купний попит поступово зростає і готуються умови для пож-
вавлення виробничої і комерційної діяльності.
Пожвавлення розпочинається з невеликого зростання обсягу
виробництва у відповідь на зростання попиту і з помітного
скорочення безробіття. Підприємці, намагаючись відновити при-
бутковість виробництва, починають замінювати стару техніку на
нову, більш прогресивну і ефективну. Це створює умови для
наступного зростання попиту - спочатку на засоби праці, а
потім і на предмети споживання. Інвестиції у виробництво
зростають, збільшується процентна ставка і зменшується без-
робіття. Нарешті,обсяг виробництва досягає попереднього
рівня, зростають ціни, прибуток і заробітна плата. Економіка
вступає у фазу піднесення.
Піднесення - фаза циклу, коли обсяг виробництва переви-
щує обсяг попереднього циклу і зростає найбільшими темпами.
Будуються нові підприємства, зростає зайнятість, попит на ви-
робничі ресурси і товари,збільшуються трудові доходи і при-
бутки, процентні ставки, розширюється комерційна діяльність,
прискорюється обіг капіталу. Розпочинається справжній еко-
номічний бум, тобто швидке економічне зростання, яке готує
грунт для наступної кризи, а отже, і нового циклу.
Таким чином, економічний цикл є болісною реакцією ринку
на порушення макроекономічних пропозицій. Тому цикл є
об'єктивним механізмом встановлення макроекономічної рівнова-
ги, хоча й пов'язаний із значними втратами.
Окрім кризи надвиробництва, як фази економічного циклу,
існують також так звані нерегулярні кризи, до яких відносять
проміжні (між основними кризами), часткові,галузеві і струк-
турні.
На відміну від "класичної" кризи надвиробництва (коли
пропорція починає значно перевищувати попит), в Україні та
інших країнах СНД з кінця 1990р. розпочалась криза недовироб-
ництва, яка має дуже тривалий характер. Криза в Україні три-
ває уже більше чотирьох років (як і в інших країнах СНД), а в
Польщі - 7 років. Тому дану кризу не можна розцінювати як
циклічну - це криза перехідної економіки, яка має структурний
характер.
В Україні та інших колишніх соціалістичних країнах найго-
ловнішою причиною криз є розрив господарських зв'язків між
ними, на яких, зокрема в Україні, грунтувалось 25% промис-
лового виробництва. Іншою важливою причиною став розвал
внутрішнього ринку, порушення рівноваги між платоспроможним
попитом і товарною пропозицією внаслідок надмірної емісії
грошей та їх знецінення, високого рівня інфляції. Третя при-
чина - некомпетентна економічна політика, невміле і нерішуче
проведення ринкових реформ, їх гальмування певними силами
суспільства. Нарешті, економіка України вимагає структурної
перебудови, щоб відповідати вимогам сучасного ринку.
Існує багато факторів, які пом'якшують гостроту цик-
лічних криз.Зокрема, одним із факторів найголовніших є дер-
жавне антициклічне регулювання. Однак у ринкових країнах
70-80-х років ці фактори не виявили своєї ефективності. До
того ж падіння виробництва поєдналось із розладом грошової
системи (зростанням інфляції) і збільшенням безробіття навіть
на фазі піднесення. Виникло таке явище, як стагфляція - поє-
днання стагнації та інфляції.
Економічні цикли 70-80-х років були стагфляційними і
вийшли з-під впливу державного антициклічного регулювання.
Так сталось тому, що кризові ситуації

 
 

Цікаве

Загрузка...