WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічна динаміка - Реферат

Макроекономічна динаміка - Реферат

джерелом нагромадження є прибуток, а саме та йо-
го частина,що залишається після сплати податків, проценту і
рентних платежів, а також виплати дивідендів. Ця частина -
нерозподілений прибуток.
Ще одним джерелом нагромадження може стати амортизація,
вірніше - амортизаційні фонди,що утворились як результат прис-
кореної амортизації засобів праці. Прискорення амортизації
дає можливість швидше сформувати необхідний амортизаційний
фонд для закупівлі нових засобів праці; водночас старі, які
ще фізично не зносились, продовжують функціонувати. Таким чи-
ном, зростає загальна маса застосовуваного капіталу.
Обсяг непрозподіленого прибутку, який спрямовується на
нагромадження, в макроекономічному масштабі утворює фонд
нвгромадження. Темп нагромадження капіталу залежить від норми
нагромадження - співвідношення між тією частиною нац-
іонального доходу, яка йде на нагромадження, і обсягом всього
національного доходу.
Норма Фонд нагромадження
нагромадження = . 100 .
Національний дохід
Темпи і обсяг нагромадження залежить від ряду інших фак-
торів абсолютної маси прибутку, маси функціонуючого капіталу
і ефективності його застосування, різниці між застосованим і
спожитим капіталом. При цьому перший із виділених факторів
знаходиться у функціональній залежності від інших. Маса
функціонуючого капіталу і ефективність його використання
збільшують масу прибутку і можливості для нагромадження.
Різниця між застосованим і спожитим капіталом дозволяє
збільшувати обсяг функціонуючого капіталу за рахунок додат-
кових засобів праці. Чим більший капітал втілений у засобах
праці, тим більша різниця між застосованим і спожитим кап-
італом і тим більші можливості для нагромадження.
Абсолютний приріст капіталу визначається насамперед
розмірами нових інвестицій.
Процес нагромадження капіталу здійснюється через його
концентрацію і централізацію.
Концентрація капіталу - це збільшення його обсягу за ра-
хунок капіталізації частин прибутку. Лише завдяки кон-
центрації капіталу стало можливим впровадження машинного ви-
робництва, його організація і технологія.
Концетрація капіталу супроводжується зростанням розмірів
окремих підприємств і веде до утворення великих капіталів.
Проте, якби великі капітали утворювались лише завдяки кон-
центрації, довелось би довго чекати,щоб розміри індивіду-
альних капіталів могли задовільнити зростаючі потреби
суспільного виробництва.
Процес нагромадження капіталу проходить також через його
централізацію. Централізація капіталу - це об'єднання наявних
капіталів. Вона відбувається двома шляхами: насильницьким
поглинанням слабких підприємств більш могутніми конкурентами,
з одного боку, а з іншого - поєднанням капіталів через утво-
рення різноманітних товариств і партнерств, насамперед акціо-
нерних товариств. Перший шлях наштовхується на різноманітні
перепони, які створює держава, захищаючи дрібні підприємства
і перешкоджаючи монополізації галузей, а другий - знайшов
найбільше застосування.
Зростання обсягу капіталу відбувається через інвестиції
у виробництво. Під інвестиціями розуміють економічні ресурси,
які спрямовують на розширення або модернізацію вироб-
ництва.Вони зумовлюють зростання обсягу реального капіталу.
Інвестиції пов'язані із придбанням нових машин і обладнання,
будівництвом виробничих споруд, доріг, купівлею транспортних
засобів тощо.
В усіх країнах ринкової економіки спостерігається зага-
льна тенденція до зростання валового обсягу внутрішніх при-
ватних інвестицій. Валовими інвестиціями називають суму чис-
тих інвестицій, що збільшують обсяг основного капіталу, і ін-
вестицій на модернізацію, що спрямовуються на відшкодування
зношеного (амортизованого) основного капіталу.
В прцесі нагромадження і здійснення інвестицій на мо-
дернізацію відбувається масове оновлення основного капіталу,
яке становить основу не лише економічного (10-12-річного цик-
лу ділової активності), але й інвестиційного циклу.
Інвестиційний цикл - період реального обороту основного
капіталу, тобто відшкодування його не лише по вартості, а й в
натурально-речовій формі. Щоб відбувся реальний оборот основ-
ного капіталу, потрібно кілька його оборотів по вартості. Час
реального обороту основних фондів визначається інвестиційним
циклом.
Рушійним мотивом здійснення затрат на інвестиції є прибу-
ток. Підприємці лише тоді закуповують нові засоби праці, коли
ці купівлі будуть прибутковими. Однак є ще один чинник,що
визначає рівень чистих витрат на інвестиції. Йдеться про
ставку проценту. Ставка проценту - це ціна за кредит на
інвестиції. Попит на інвестиції зростатиме разом із зниженням
процентної ставки і,навпаки, зменшуватиметься услід за зрос-
танням ставки проценту. Це створює можливість регулювання
суспільного нагромадження через контроль держави над ставкою
проценту.
1 Окремі економісти,зокрема, уже згадуваний Е.Денісон,
а також шведський вчений Е.Еклунд, справедливо включають до
складу інвестицій і витрати на освіту та наукові дослідження,
адже вони вкладаються в "людський капітал"і також збільшують
виробничий потенціал економіки. -Див.:Еклунд К. Еффективная
економика: Шведская модель. - М.: Економика;1991. С.112.
2 Про суть і причини економічного циклу йтиметься у
наступній темі.
Основний капітал підприємств знаходиться у дов-
гостроковому користуванні, а тому віддача від інвестицій за-
лежатиме від прогнозів майбутнього продажу і від очікуваного
прибутку. Сподівання підприємців грунтується на розроблених
прогнозах наступних умов підприємницької діяльності. Ці прог-
нози залежать від політичної ситуації всередині країни, а та-
кож ситуації на світовому ринку, від приросту населення,
співвідношення попиту і пропозиції на товари, капітал, цінні
папери тощо. Якщо підприємці настроєні оптимістично щодо умов
застосування капіталу, його нагромадження зростає, зростає і
попит на інвестицї. Нестабільність прибутку викликає змен-
шення інвестування.
Одержання прибутку за кордоном і використання його час-
тини на нові інвестиції в країнах вивозу капіталу називається
реінвестуванням. Процес реінвестування змінює макроекономічну
ситуацію, прискорюючи економічне зростання в країнах, де воно
відбувається.
Динамічний процес нагромадження капіталу супроводжується
технологічним оновленням суспільного виробництва, зас-
тосуванням все більш досконалих і ефективних засобів праці,
зростанням фондоозброєності праці.
4. Як відомо, відтворення - це безперервний динамічний процес
виробництва. Проте відтворення відбувається протягом тривало-
го часу хоча і прогресивно, але нерівномірно - існує загальна
тенденція до

 
 

Цікаве

Загрузка...