WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічна динаміка - Реферат

Макроекономічна динаміка - Реферат

задіяна одиниця даного фактору дає все менший
приріст продукту, тобто виявляється все менш ефективною
(згідно закону спадної віддачі).
Між обсягом засобів праці і кількістю зайнятих у сфері
матеріального виробництва складаються об'єктивні пропорції,
що відображаються фондоозброєністю праці. Остання виступає в
ролі часткової характеристики технологічного способу вироб-
ництва і показує оснащеність працівника засобами праці.
Зростання фондоозброєності - не мета, а засіб підвищення
продуктивності праці. Це підвищення викликається тим, що за-
соби праці заміщують живу працю і втілюють в собі тех-
нологічний прогрес.
Встановлення конкретної кількості форми виразу взаємозв'яз-
ку між рівнями продуктивності праці та його фондо-
озброєністю грунтується на певних виробничих функціях. Однією
із найбільш відомих подібних функцій є виробнича функція КОБА-
ДУГЛАСА.
Вона була розроблена у 1928р. США економістом П.ДУГЛАСОМ
і математиком Ч.КОББОМ на основі вивчення співвідношень ди-
наміки обсягу продукту,розмірів основного капіталу і кількості
праці в обробній промисловості США за 1899-1922рр.Найпростіший
її вид відображається такою формулою:
Y=AK? L? при ?+?=1
де A - коефіцієнт масштабності (параметр, що відображає про-
дуктивність існуючої технології), ? - коефіцієнт еластичності
випуску продукту по затратах засобів праці, ? - коефіцієнт
еластичності цього випуску по затратах живої праці.Дані коефі-
цієнти еластичності характеризують приріст обсягу продукту,що
приходиться на 1% приросту відповідних факторів зростання(капі-
талу чи праці).
В результаті розрахунку за допомогою методу найменьших ква-
дратів було встановлено, що за досліджуваний період значення A
дорівнювало 1,01, - 1/4, -3/4
( П.Дуглас і Ч.Кобб виходячи з того, що коефіцієнт ? і ?
відображають відповідно частку капіталу і праці в доході,тоб-
то визначають,яка частка доходу дістається власникам капіталу,
а яка йде на оплату праці.Тут відображено уявлення про те,що
обсяг національного продукту дорівнює сумі річних грошових
доходів у суспільстві,з одного боку,і сумі грошових витрат-з
іншого.
При цьому застосовуються показники граничного продукту ка-
піталу (МPК) і граничного продукту праці (MPL). Вони відобра-
жають віддачу (додатковий обсяг продукту) від використання до-
даткових одиниць капіталу або праці.Як уже було показано ,із
введенням наступних додаткових одиниць капіталу або праці MPK
і MPL будуть поступово зменшуватись.Якщо усі фірми в економіці
є конкурентними,тоді на кожний із факторів виробництва ( K чи
L) припадає рівно скільки,скільки граничного продукту він до-
дає до загального обсягу продукту.Тоді реальна заробітна пла-
та одного працівника дорівнює MPL,а фондовіддача одиниці
капіталу-MPK.Загальні реальні витрати на заробітну пла-
ту,таким чином,складуть MPL х L,а загальна сума реального до-
ходу від капіталу- MPK х K.Якщо кожному фактору виробництва
достається його граничний продукт, то сума усіх витрат , а
фактори (сума доходів на них) дорівнює загальному обсягу про-
дукту:
Y = MPK х K + MPL х L
Отже ,у виробничій функції доход на капітал дорівнює
MPK х K = ?Y, а доход на працю - MPL х L = ( 1-? )Y. Якщо 1-?
позначити як ?, виробнича функція КОББА-ДУГЛАСА приймає свій
звичний вигляд:
Y = f(K,L) = AK? L?
__Див.: Менкью Г.Макроекономика - М:МГУ,1994.С.103-111. )
звідси формула прийняла такий вигляд:
Y = 1,01K1/4 L3/4
З цього випливає,що найважливішим фактором зростання є
праця,адже створена нею частка склала 3/4 всього обсягу вироб-
ництва (на неї приходиться і 3/4 доходу) і 1% збільшення зат-
рат праці розширює обсяг виробництва утричі більше,ніж 1%
приросту капіталу.Функція також показує дію закону спадної
віддачі: приріст обсягу продукту відбувається повільніше,ніж
приріст кожного окремого фактору зростання,адже при зростанні
на 1% затрат праці обсяг продукту фактично зросте лише на
3/4% , а при аналогічному зростанні витрат капіталу - на
1/4%.
Виробнича фукція КОББА-ДУГЛАСА має постійну еластичність
(?+?= 1 ).Практично це означає,що коефіцієнти і є постійними
і що вони пов'язані між собою функціональною залеж-
ністю.Еластичність заміщення факторів , яка рівна одиниц-
і,означає,що сумарне зростання факторів на певну величину
викличе зростання обсягу продукту на таку ж величину. Тоб-
то,функція КОББА-ДУГЛАСА виходить із постійної ефективності
(фондовіддачі і продуктивності праці) факторів зростання,а
тому описує екстенсивний тип економічного зростання.
Подальший розвиток даної функції пішов у напрямі введеня
фактору часу,що відображає перехід від статичної моделі ви-
робничої функції КОББА-ДУГЛАСА типу Y = f(K,L) до динамічної
функції Y =f(K,L,t),тобто з врахуванням впливу технічного
прогресу на обсягвиробленого продукту.Одну із модифікацій да-
ної функції здійснив у 1948р. голландський вчений Я.Тінбер-
ген.Виробнича функція КОББА-ДУГЛАСА-ТІНБЕРГЕНА прийняла такий
узагальнений вигляд:
Y = AK?L? eNt ,
де e - фактор,що відображає вплив якісних змін у вироб-
ництві(тобто,його інтенсифікацію), у т.ч. технічного прог-
ресу.Відображена у показниках середньорічних темпів прирос-
ту,функція перетворюється і має такийвигляд:
y = ?k + ? l + r ,
де y,k,l - відповідно темпи приросту продукту,капіталу і
праці,а r - комплексний показник зростання сукупності еко-
номічної ефективності усіх факторів виробництва.Останній по-
казник окрім змін в техніці і технології відображає пол-
іпшення якості і зростання ефективності живої і уречевленої
праці.Отже,дана виробнича функція описує реальні процеси еко-
номічного зростання,в яких переплелись як екстенсивні,так і
інтенсивні чинники.
Виробничі функції не дають і не можуть дати повного уяв-
лення про роль усіх факторів економічного зростання,але вони
показують загальні тенденції економічного зростання,виявляють
значення екстенсивних та інтенсивних чинників.
Окрім факторів зростання,описаних в макроекономічних ви-
робничих функціях,є чинники,які вони не враховують.Їх розгляд
буде здійснено у наступних розділах при аналізі кейнсіанських
теорій мультиплікатора і акселератора економічного зростання.
3. Економічне зростання одним із своїх факторів має капітал.
Раніше уже було з'ясовано,що капітал - це самозростаюча
вартість. Уже у цьому визначенні міститься висновок про
збільшення маси капіталу, його зростання,що і є суттю наг-
ромадження капіталу. Слід підкреслити,що мова йде насамперед
про виробничу форму капіталу, тобто про засоби праці.
3.1. Капітал зростає за рахунок капіталізації доходу, який
він приносить,тобто за рахунок перетворення цього доходу в
капітал (закупівлі додаткових засобів праці).
Головним

 
 

Цікаве

Загрузка...