WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічна динаміка - Реферат

Макроекономічна динаміка - Реферат

національної економіки визначається
певними чинниками, які називають факторами економічного зрос-
тання. Серед них виділяють такі:
- кількість і якість природних ресурсів;
- кількість і якість трудових ресурсів;
- обсяг основного капіталу (основних виробничих фондів),
зайнятого у суспільному виробництві;
- технологія і організація суспільного виробництва;
- рівень суспільного попиту на товари і послуги;
- суспільний розподіл і обмін продукту.
Перші чотири з них об'єднуються під назвою факторів про-
позиції, вони роблять економічне зростання фізично можливим.
При цьому слід розрізняти потенційні можливості зростання і
реальне зростання.
Економічне зростання визначається і факторами попиту.
Економіка країни повинна забезпечити не лише пропозицію, але
й суспільний попит на зростаючий обсяг ресурсів, інвестицій,
товарів і послуг. Без збільшення сукупного попиту економічне
зростання стає неможливим.
Зміни у структурі попиту, зокрема, вимагають переміщення
капіталів і трудових ресурсів в галузі із більшим попитом на
них.
Економічне зростання має місце тоді,коли цьому сприяють
як фактори пропозиції, так і фактори попиту і розподілу.
Водночас є чимало факторів і причин, які гальмують еко-
номічний розвиток, спричиняють його застій, або депресію.До
таких факторів належать: неефективне застосування і ком-
бінування чинників виробництва (засобів праці, природних і
трудових ресурсів); розлад фінансово-кредитної системи і
інфляції; циклічність економічного розвитку і неповна за-
йнятість; недосконалість законодавчої бази з економічних пи-
тань; нестабільність політичної системи і соціальні
конфлікти; надмірне невиробниче споживання (зокрема,військові
витрати) тощо.
Довгострокова депресія економіки називається стагнацією
(стагнація - нерухомість, відставання).
Проте основна причина економічної стагнації вбачається у
монополізації економіки. Монополії намагаються виробити мак-
симум сукупного прибутку і, водночас, завдяки зменшенню су-
купного попиту не можуть його продуктивно використати. Нор-
мальним станом монополізованої економіки є стагнація.
Стан економіки, коли депресія (стагнація) суп-
роводжується посиленням інфляції, називається стагфляцією. В
умовах стагфляції має місце застій або скорочення вироб-
ництва,безперервне зростання цін, підвищення "вартості життя"
(тобто зниження добробуту) і зубожіння населення. Саме стаг-
фляція вразила усі без винятку країни СНД в 90-х роках, спри-
чинивши глибоку кризу національних економік молодих незалеж-
них держав.
2.2. Яка б комбінація факторів економічного зростання не ви-
користовувалась, зростання суспільного продукту і доходу мож-
на забезпечити лише двома способами: 1) шляхом використання
більшої кількості виробничих ресурсів; 2) шляхом більш ефек-
тивного використання наявних виробничих ресурсів. В залеж-
ності від того, яким способом досягається резуль-
тат,розрізняють два типи економічного зростання - екстен-
сивний та інтенсивний.
Екстенсивний тип зростання означає просте розширення по-
ля виробництва,чисто кількісне нарощування засобів вироб-
ництва і робочої сили при якісній незмінності виробничих ре-
сурсів.
Інтенсивний тип економічного зростання пов'язаний з
якісним удосконаленням засобів виробництва і робочої сили, з
підвищенням ефективності суспільного виробництва, тобто із
застосуванням більш ефективних виробничих факторів і більш
досконалої технології і організації праці.
Головна сутність інтенсивного типу економічного зрос-
тання полягає в прагненні суспільства досягти максимального
результату при мінімальних затратах, а в кінцевому рахунку -
в економії робочого часу. Реальне економічне зростання зале-
жить від відповідної комбінації екстенсивних та інтенсивних
виробничих чинників.
Інтенсивне використання одних видів виробничих ресурсів
досягається за рахунок екстенсивного застосування інших.
Процес заміщення одних видів виробничих ресурсів іншими
означає економію перших (їх інтенсивний розвиток) і додаткову
витрату других (їх екстенсивний розвиток). Таким чином,
інтенсивне використання одних видів виробничих ресурсів дося-
гається за рахунок екстенсивного застосування інших.
Процес заміщення одних видів виробничих ресурсів іншими
означає економію перших (їх інтенсивний розвиток) і додаткову
витрату других (їх екстенсивний розвиток).
Таким чином, можна вести мову лише про переважно екстен-
сивний (коли за рахунок підвищення ефективності суспільного
виробництва забезпечується лише 50% приросту продукту) або
переважно інтенсивний (коли ефективність забезпечує 50% при-
росту) тип економічного зростання.
Україна, як і інші колишні соціалістичні країни, сьо-
годні здійснює болісний перехід від економіки з переважно
екстенсивним розвитком до переважно інтенсивного типу еко-
номічного зростання. Під час такої зміни суспільного відтво-
рення не може не відбуватись сповільнення темпів економічного
зростання при синхронній активізації структурних зрушень в
економіці. Негативним слід вважати таке падіння темпів еко-
номічного зростання, яке супроводжується консервацією зас-
тарілої екстенсивної структури народного господарства в умо-
вах незбалансованого розвитку. Якщо ж при досягненні динам-
ічної збалансованості раніше чи пізніше економічне падіння
припиниться і створяться умови для зростання продукту на
основі технологічного прогресу, то такий розвиток подій слід
визнати позитивним.
Забезпечення динамічної збалансованості економіки при пе-
реважанні як інтенсивного, так і екстенсивного типу економ-
ічного зростання потребує підтримування певних пропорцій.
Слід виділити такі пропорції:
1) між результатами і факторами виробництва; 2) між еле-
ментами натурально-речової і вартісної структури суспільного
виробництва; 3) міжвиробництвом і споживанням, пропозицією і
попитом.
2.3. Для характеристики економічної динаміки застосовують
кілька показників: 1) абсолютний приріст суспільного про-
дукту; 2) темп зростання; 3) темп приросту; 4) середньорічні
темпи зростання і приросту суспільного продукту. Усі вони,
крім першого, є відносними показниками.
Абсолютний приріст показує, на яку величину даний обсяг
(обсяг звітного, або поточного періоду) суспільного продукту
(П1) більший (менший) від обсягу продукту базисного періоду
(П0):
Абсолютний
приріст продукту = П1 - П0
Темп зростання показує, у скільки разів (чи на скільки
відсотків) обсяг продукту поточного (звітного) періду більший
(менший) від обсягу базисного періоду (року,місяця,п'ятиріччя
тощо):
Темп П1
зростання =
П0
Темп приросту демонструє, на скільки разів чи відсотків
зростає

 
 

Цікаве

Загрузка...