WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічна динаміка - Реферат

Макроекономічна динаміка - Реферат

системи.Досягнення в кожному окремому циклі процесу
відтворення такого оптимуму"знімає"дану суперечність і доз-
воляє перевести економічну систему на вищий рівень,де ця су-
перечність знову відтворюється,але на якісно новій основі.При
цьому оптимальним виявляється таке співвідношення між вироб-
ничими капітальними вкладеннями і ресурсами споживання,яке
дозволяє досягти максимального задоволення невиробничих пот-
реб в максимальній часовій перспективі.
Отже,відтворення буває простим і розширеним. Просте
відтворення - це таке постійне повторення стану економічної
системи, коли обсяги виробленого продукту і факторів вироб-
ництва (засобів праці, предметів праці, робочої сили) понов-
люється у незмінних масштабах.Розширене відтворення - це пов-
торення виробництва з року в рік у все зростаючих мас-
штабах.Джерелом розширеного відтворення при цьому є додат-
ковий продукт, частина якого спрямовується у фонд наг-
ромадження для розширення масштабів виробництва.
Можливе також і звужене, або регресивне відтворення,коли
виробництво повторюється у масштабах,які все зменшуються. При
цьому не існує фонду нагромадження,а тому,при зменшенні обся-
гу виробництва,на особисте споживання використовується і час-
тина,фонду заміщення.Це підриває речову основу виробництва і
веде до звуженого відтворення засобів виробництва,а відтак -
і суспільного продукту.Суспільство починає"проїдати" свій
капітал.
При розширеному відтворенні економіка буде зроста-
ючою,при простому - статистичною (незмінною),при звуженому -
скорочуваною.
Статистична,або стаціонарна економіка не має чистих
інвестицій,вона не зростає,обсяг капіталу (буд-
івлі,устаткування та товарні запаси) з року в рік залишається
незмінним.Усі його елементи будуть замінюватись у випадку
зношування,а до них нічого не буде додано.Суспільство лише
споживає свій ЧНП або національний доход.
Суспільство із зростаючою економікою має чисті інвес-
тиції(вони використовуються на нагромаджування),джерело яких
ЧНП. Воно не лише замінює зношений основний капітал,але й до-
дає до нього новий і тому примножує випуск товарів.Розміри
ЧНП перевищують обсяг особистого споживання при цьому на
обсяг чистих річних інвестицій.
Суспільство із звужувальною економікою"проїдає" свій
капітал,при цьому чисті інвестиції мають від'ємну величину.
Таке суспільство скорочує товарні запаси і не замінює пов-
ністю зношені засоби виробництва новими.Його особисте спожи-
вання перевищує обсяг ЧНП,капітал при цьому зменшується.
1.3. Макроекономічне відтворення включає в себе проблему про-
порційності. При відтворенні виникають певні пропорції, тобто
кількісні співвідношення між елементами економічної системи.В
основі пропорційності знаходиться відповідність між цілями
економічного зростання і виробничими ресурсами.
Якщо пропорційність підтримується постійно,існує рівнова-
га в розвитку економічної системи.Якщо пропорційність пос-
тійно(в кожний момент часу) порушується,але все ж досягається
в середньому,режим розвитку системи нерівноважний.А якщо про-
порційність не забезпечується взагалі,виникає такий тип роз-
витку,який руйнує економічну систему.Тому пропорційність є
важливою її характеристикою.
Пропорційність досягається при різних співвідношеннях
обсягів виробничих ресурсів в залежності від цілей економ-
ічного розвитку.Багатоваріантність забезпечення пропор-
ційності визначається такими характеристиками цих цілей і ви-
робничих ресурсів,як доповнюваність і взаємозамінність.
Доповнюваність,стосовно цілей економічного роз-
витку,витікає з того,що постановка одних цілей неможлива без
постановки інших,сполучених.Відносно ж виробничих ресурсів -
з того,що засоби і предмети праці,як і робоча сила,є не-
обхідними факторами виробничого процесу (за відсутності хоча
б одного з них виробництво відбуватись не може).
Взаємозамінність цілей економічного розвитку відображає
той факт,що між окремими цілями є своєрідна "змагаль-
ність",вони здатні заміняти одна одну.Щодо взаємозамінності
ресурсів,то вона передбачає можливість досягнення заданого
обсягу продукту при різному співвідношенні між засобами
праці,предметами праці і робочою силою.
В реальному процесі динаміки доповнюваність і взає-
мозамінність співіснують.Це означає,що дані властивості про-
порційності не абсолютні,а відносні: принцип доповнюваності
не заперечує жорстко принцип взаємозамінності економічних
цілей і ресурсів.
У зв'язку з цим можна виділити факторний,структурний і
лаговий аспекти пропорційності.
Факторна пропорційність грунтується на взаємозв'язку між
обсягами продукту і застосованих виробничих ресурсів.Вона
зводиться до визначення такого набору співвідношень між обся-
гами цих ресурсів,який дозволяє забезпечити заданий випуск
продукту.
Структурна пропорційність базується на співвідношеннях,що
складаються між натурально-речовими і вартісними елементами
суспільного продукту в процесі його реалізації: між засобами
виробництва і предметами споживання, фондами заміщення, спо-
живання і нагромадження, необхідним і додатковим продуктом
тощо. Вона відображає дію розподілу і обміну частин сус-
пільного продукту на формування складу виробничих ресурсів.
Лагова пропорційність випливає із факту неспівпадання
між початком появи ефекту і впливу, який він викликає. Вона
характеризується як проміжок між їх здійсненням і одержанням
продукту. Лагова пропорційність опосередковує вплив струк-
турних пропорцій на факторні.
2. Зміну економічних параметрів внаслідок їх взаємодії нази-
вають економічною динамікою.
Зміни в економіці надають їй певну спрямованість, яка на-
зивається трендом. Щоб визначити тренд в економіці, слід
проаналізувати структуру її елементів, їх функцій в еко-
номічній системі, динаміку змін в самих елементах, характер
взаємодії та їх результати.
Розрізняють тренди різної спрямованості: до зростання,
незмінного стану і скорочення обсягу продукту і виробничих
ресурсів, про що уже йшлося. Найбільш характерним для рин-
кової економіки є позитивний тренд, пов'язаний з економічним
зростанням.
2.1. Економічне зростання - стан, що характеризує зростаючу
економіку. Воно визначається як збільшення загального обсягу
ВНП за певний період або ж як збільшення ЧНП на душу населен-
ня. Про це не повне визначення його суті. Під економічним
зростанням "розуміють такий економічний розвиток, коли протя-
гом певного періоду кількісно і якісно зростає суспільне ви-
робництво і споживання, які перебувають у постійному русі, в
динаміці". Економічне зростання - це розширене відтворення
суспільного виробництва і продукту.
Зростання будь-якої

 
 

Цікаве

Загрузка...