WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічна динаміка - Реферат

Макроекономічна динаміка - Реферат

формулою, яка відома здавна:
Кількість СЦ - К - ВП + П
грошей = ,
О
де СЦ - сума цін усіх реалізованих за рік товарів і пос-
луг; К - сума цін товарів, проданих протягом року в кредит;
П - сума річних платежів по зобов'язаннях ( кредиту минулого
періоду); ВП - сума платежів, що взаємно погашаються; О -
швидкість обігу грошей (середнє число оборотів) за рік.
Дана формула відображає необхідну кількість металевих
(золотих) грошей. Якщо в сферу обігу випускається така ж
кількість паперових грошей, то паперові гроші функціонують
так само, як і золоті, і мають таку ж купівельну силу. Але
становище змінюється, якщо в обіг випускають більше паперових
грошей, ніж потрібно було б золотих. Паперові гроші, на
відміну від золотих, не володіють функцією самостійно випада-
ти із обігу (нагромаджуватись), і продовжують залишатись в
обігу. Тому вартість паперових грошей залежить від їх
кількості в обігу, про що й говорить кількісна теорія грошей.
Із сформульваного закону випливає важливий принцип грошо-
вого обігу. Його суть полягає у тому, що грошова маса повинна
відповідати потребам обігу.
Структура грошової маси показана на схемі.
Для визначення необхідної кількості грошей (готівковмх і
безготівкових) використовуючи формулу американського еко-
номіста І.Фішера:
M . V = P . Q
Де М - необхідна кількість грошей, V - швидкість обігу
грошей, P - середньозважений рівень цін на реалізовані то-
вари, Q -загальний обсяг продаж (кількість проданих товарів).
Інфляція - це процес зростання загального рівня цін в
країні внаслідок порушення закону грошового обігу. Інфляція
виникає тоді, коли в обігу знаходиться надлишкова кількість
грошей(готівкових і безготівкових). Таке становище веде до їх
знецінення, гроші "дешевіють", а ціни набувають тенденції до
постійного зростання. Тому найважливішим показником інфляції
є динаміка індексу цін.
Рівень інфляції вимірюється за формулою:
Ірn - Іро
Темп інфляції = . 100,
Іро
де Іро - індекс цін базового періоду, а Ірn - індекс цін
поточного (звітного) періоду.
Причиною інфляції спочатку вважали повсюдний перехід до
паперових грошей. Однак навіть після того, як грошова емісія
була взята під строгий контроль, інфляція не зникла. Ви-
явилось, що в інфляції можуть бути різні причини і сама вона
буває різною.
При інфляції попиту надлишок грошей і зростання цін вини-
кають внаслідок зростання сукупних грошових витрат
підприємств, держави і домашніх господарств. Попит в країні
в цілому виявляється більшим сукупної пропозиції товарів
і послуг, а це неминуче веде до зростання рівня цін.
Не менш небезпечною є інфляція витрат (пропозиції), коли
ціни зростають через збільшення витрат виробництва. Зрослі
ціни вимагають збільшення витрат при закупівлі необхідних ви-
робничих ресурсів, що знову "штовхає" ціни угору там, де ці
ресурси застосовуються. Інфляційні стрибки цін в результаті
підсилюють один одного, інфляція стає, по суті, сомоп-
ідтримуючою, причому із зростаючими темпами.
Два найважливіших джерела, що живлять інфляцію витрат -
це зростання номінальної заробітної плати і цін на сировину і
енергію.
Надмірне зростання номінальної заробітної плати (коли
темпи цього зростання перевищують темпи зростання продук-
тивності праці), як правило, породжує (посилює)інфляцію, що
веде до падіння реальної заробітної плати.
Найстрашніше в інфляції витрат те, що вона породжує
інфляційне очікування. Це явище виникає тоді, коли в масовій
свідомості людей існує впевненість, що інфляція буде зростати
і надалі. Виникає інфляційна психологія, при цьому працівники
починають вимагати підвищення заробітної плати "під майбутнє
зростання цін", а підприємці завчаснозакладають у ціни своїх
товарів очікуване зростання витрат на сировину, енергію, ро-
бочу силу і кредит. Все це спричиняє гіперінфляцію.
Отже, надлишок грошей в обігу шкідливий для економіки,
адже веде до інфляції. Небезпечним є і нестача грошей в
обігу, або дефляція. Дефляція веде до кризи надвиробництва,
нестача грошей породжує зменшення сукупного попиту, що заг-
рожує обсягу виробництва, безробіттям, зниженням добробуту
населення.
Держава, яка несе відповідальність як за інфляцію, так і
за дефляцію (адже саме вона здійснює емісію грошей), повинна
враховувати дію закону грошового обігу.
Основні положення і висновки.
1. Постійне відновлення процесу виробництва називається
відтворенням. Макроекономічний цикл відтворення включає в
себе стадії суспільного виробництва, розподілу, обміну і
споживання.
2. Зміну кількісних і якісних параметрів суспільного продукту
називають економічною динамікою. Як варіанти економічної
динаміки розрізняють економічне зростання (зростання
кількості і якості суспільного продукту) і економічну
стагнацію (незмінність або зменшення обсягу продукту). Для
економічного зростання характерним є розширее відтворення,
а для економічної стагнації - просте або звужене
відтворення.
3. Розрізняють два типи економічного зростання - екстенсивне
(кількісне) і інтенсивне (якісне).
4. Показниками економічного зростання є темп зростання, темп
приросту, середньорічні темпи зростання, і приросту індек-
си фізичного обсягу продукту і цін.
5. Факторами економічного зростання є капітал (засоби праці)
і праця (робоча сила). Виробничі функції - це рівняння
взаємозв'язку між обсягами виробленого суспільного продук-
ту і затратами виробничих ресурсів.
6. Основою економічного зростання є нагромадження капіталу.
7. Економічне зростання відбувається лише за умови дотримання
відповідних пропорцій між параметрами економічної системи.
Їх порушення породжує макроекономічну нестабільність
(циклічність економічного розвитку, неповна зайнятість і
інфляція).
8. Економічний цикл є об'єктивним засобом досягнення не-
обхідних пропорцій в економіці, який пов'язаний з вели-
кими втратами. Причиною циклічності є динаміка сукупних
інвестицій у поєднанні з динамікою попиту.
9. Структурні кризи є наслідком структурних зрушень в еко-
номіці під впливом науково- технічного прогресу.
10.Окрім середнього економічного циклу (тривалістю 8-11
років) існують "довгі хвилі" розвитку ринкової еконо-
міки (тривалістю 50-60 років). Головною причиною довгих
циклів є хвилеподібна динаміка змін у інвестиціях в тех-
ніку і технологію.
11.Причиною неповної зайнятості є порушення рівноваги ринку
праці, коли пропозиція праці хронічно перевищує попит на
неї.
12.Інфляція - це процес постійного зростання рівня цін на
товари і послуги; вона виникає в результаті порушення за-
кону грошового обігу.

 
 

Цікаве

Загрузка...