WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічна динаміка - Реферат

Макроекономічна динаміка - Реферат


Тема №3. Макроекономічна динаміка.
1. Відтворення економічної системи.
1.1. Структурний аспект відтворення.
1.2. Динаміка процесу відтворення.
1.3. Пропорційність відтворення.
2. Економічне зростання.
2.1. Суть і фактори економічного зростання.
2.2. Типи економічного зростання.
2.3. Вимір економічного зростання.
2.4. Механізм дії факторів економічного зростання.
3. Нагромадження капіталу і економічне зростання.
3.1. Суть, джерела, форми і чинники нагромадження капіталу.
4. Циклічність економічного розвитку.
5. Неповна зайнятість.
6. Інфляція.
6.1. Закон грошового обігу.
6.2. Інфляція і дефляція.
1. Виробництво повинно бути безперервним,адже сус-
пільство не може перестати споживати життєві блага,які у ви-
робництві створюються.Задоволена один раз потреба вимагає
повторного задоволення,люди постійно споживають предмети спо-
живання,а виробництву потрібен постійний приплив засобів ви-
робництва і робочої сили.Щоб задовільнити усі виникаючі пот-
реби(особисті і виробничі),виробництво повинно постійно пов-
торюватись.
Постійне повторення процесу виробництва називається
відтворенням.Отже,відтворення - це виробництво,що взяте не як
одноразовий акт,а як процес безперервного і послідовного пов-
торення усіх його елементів.
Слід розрізняти структурний і динамічний аспекти відтво-
рення суспільного виробництва.
1.1. Відтворення не обмежується лише повторенням вироб-
ництва.Вироблений у суспільстві продукт містить у собі різно-
манітні споживні вартості виробничого і особистого приз-
начення,які не потрапляють безпосередньо від виробника до
споживача.Спочатку вони розподіляються,а потім обмінюються на
ринку,і лише після цього споживаються.А це означає,що процес
відтворення охоплює усі сфери економічної системи - вироб-
ництво,розподіл, обмін і споживання.
Відтворення включає відновлення продуктивних сил і еко-
номічних відносин.Відбувається відтворення всієї економічної
системи.Головний елемент продуктивних сил і головний фактор
суспільного виробництва - робоча сила.У більш широкому ро-
зумінні відтворення робочої сили включає проблему народонасе-
лення,тобто підготовку нових поколінь працівників.
Кожний новий виробничий цикл вимагає й поновлення
необхідної кількості засобів виробництва - машин і облад-
нання,механізмів і інструментів,сировини і матеріалів,палива
і енергії тощо.Відтворення засобів виробництва відбувається у
певних пропорціях(кількісних співвідношеннях), що є об'єктив-
ною умовою поновлення та розвитку суспільного виробництва.
Складовою частиною нормального розвитку економіки є
відтворення природних ресурсів і природного середовища,у яко-
му живе людина. Водночас,слід бережливо ставитись до невід-
новлюваних ресурсів - нафти і газу,вугілля і руд тощо.
Відтворюючи продуктивні сили,люди тим самим відтворюють
і їх суспільний вираз (форму) - економічні відносини.Йдеться
про відтворення форм власності,зв'язків між суб'єктами еко-
номіки з приводу поділу праці,спеціалізації,ко-
оперування,комбінування,організації виробництва.Але вони
відновлюються у повному обсязі лише тоді,коли не гальмують
економічного прогресу - в іншому випадку вони відтворюються
або в обмеженому обсязі,або замінюються новими,більш прог-
ресивними економічними відносинами.
Процес відтворення має свої особливості як на мікро-
економічному,так і на макроекономічному рівнях.На мікро-
економічному рівні вирішуються найголовніші для виробників
питання: що,як і для кого виробляти,за якими цінами прода-
вати. Усе це реалізується у процесі відтворення.
На макроекономічному рівні відновлюється уся структура
економічної системи та її елементів у вартісній(грошовій) та
натурально-речовій формі. Відтворення на рівні національної
економіки вирішує питання: де,за якими цінами виробники ку-
пують засоби виробництва,яким буде обсяг виробленого про-
дукту,як він буде розподілений,обмінений і спожитий,яка його
частка піде на споживання,а яка - на нагромадження тощо.
Отже,макроекономічний цикл відтворення включає в себе як
сферу суспільного виробництва,так і сфери суспільного роз-
поділу,обміну і споживання.Слід при цьому враховувати,що
існує розрив у часі (лаг) у виробництві продукту,його роз-
поділі,обміні і споживанні.Відтворювальний цикл схематично
зображено на рисунку.
Схема циклу суспільного відтворення
Схема показує: процес відтворення відбувається у зам-
кнутому колі економічного кругообігу(потоки ресурсів,продукту
і доходів).На ній зображено варіант зростання обсягу вироб-
ництва(є нагромадження).
Можливий і інший варіант - без зростання обсягу продук-
ту(тоді із схеми слід вилучити сферу нагромадження із її
зв'язками).
Для спрощення тут не враховано суспільний поділ праці,
зовнішній ринок,лаги (затримки) виробничого і особистого спо-
живання тощо,що не дозволило повністю відобразити реальну
різноманітність процесів розподілу і обміну в усіх секторах
економіки.Водночас схема чітко показує взаємозв'язок між еле-
ментами суспільного продукту на усіх стадіях його руху.
1.2. Відтворення - безперервний процес, який постійно віднов-
люється і змінюється у часі,тобто це - динамічний процес.
Динаміка суспільного відтворення завжди має певний век-
тор(спрямованість).Динамічність відтворення дає можливість
застосувати до економічної системи такі характеристики,як її
минуле,сучасне і майбутнє,тобто уявити її еволюцію як пос-
лідовну і закономірну зміну стану економіки.Якщо в процесі
відтворення відбувається збільшення обсягу застосованих ви-
робничих ресурсів або зросте ефективність їх використання,що
обумовлює розширення випуску продукту,то має місце економічне
зростання.
Це зростання відбувається на грунті виробничого наг-
ромадження,яке включає різницю між виробничими капітальними
вкладеннями(інвестиціями) і заміщенням вибуття засобів
праці.Завдяки нагромадженню відбувається розширення обсягу
засобів праці,в результаті чого з кожним новим циклом відтво-
рення зростають масштаби виробленого продукту.
Але інвестиції і ресурси споживання формуються з одного
джерела,тому при фіксованому обсязі суспільного продукту(який
і є цим джерелом) одна із цих частин може збільшуватись лише
за рахунок іншої.Ця суперечність відображає необхідність
зростання життєвого рівня населення і,водночас,- розширення
виробництва.
Це,однак,не означає,що такого роду об'єктивна супе-
речність може бути розв'язаною і між цими сторонами не можна
досягти певної відповідності.Специфічною формою розв'язання
суперечності тут виступає знаходження оптимуму.Механізм роз-
в'язання даної суперечності включає джерело саморозвитку еко-
номічної

 
 

Цікаве

Загрузка...