WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Інфляційні процеси в Україні: основні причини та державне регулювання - Реферат

Інфляційні процеси в Україні: основні причини та державне регулювання - Реферат

Реферат на тему:

Інфляційні процеси в Україні: основні причини та державне регулювання

Багатоаспектність антиінфляційної політики обумовлюється чинниками інфляції, необхідністю визначення впливу такої політики на терміни стабілізації, темпи економічного зростання, структурні зрушення в економіці та визначення механізмів розвитку економіки. Складові антиінфляційної політики повинні діяти скоординовано, як єдина система заходів, спрямованих на розв'язання завдань економічної діяльності в коротко- і довгостроковому періоді. Антиінфляційна політика змінюється і коригується залежно від ситуації в економіці.

Нині одним із пріоритетних завдань стратегії й тактики економічної політики в Україні є розробка антикризової програми, яка покликана убезпечити країну від впливу інфляційних процесів, що відбуваються у світі. Передусім — це проблема цін на продовольчі товари, енергоресурси, вплив монополій на ціноутворення.

Проблема інфляції актуальна як для економічної науки так і для державних органів управління. Дослідженням причин, наслідків та методів подолання інфляції присвячені наукові праці як зарубіжних так і вітчизняних авторів, зокрема Дж.Кейнса, А. Маршалла, А. Пігу, М. Туган-Барановського, І. Фішера, А. Філіпса, М. Фрідмена та українських вчених-економістів Є. Гайдара, А. Гальчинського, В. Геєця, С. Дзюбика, О. Мельника, М. Савлука, Л. Томашика та багатьох інших.

Інфляція в Україні насамперед породжується технологічною відсталістю виробництва, високим рівнем матеріало– , праце– та енергомісткості продукції через зниження кількості і якості виробничих потужностей, високим рівнем монополізму в економіці країни, структурними диспропорціями, незбалансованістю попиту і пропозиції на внутрішньому ринку.

Цінова ситуація в Україні у 2007 р. мала певні відмінності порівняно з 2006 р. Зокрема у січні-листопаді 2006 р. ціни на товари зросли лише на 2,7 %, тоді як на послуги – на 46, 2 % [3, C. 89] . Якщо у 2006 р. першочерговий вплив на зростання споживчих цін у цілому мало підвищення цін на житло, воду, електроенергію, газ та опалення, то у 2007 р. визначальну роль відігравало суттєве подорожчання на продовольчому ринку [2. с. 3]. На початку 2008 р. інфляція прискорилась. Зокрема у січні 2008 р. до січня 2007 р. ІСЦ становив 119,4%, а індекс цін виробників промислової продукції 123,3 % [4, c. 48,50]. За січень-квітень 2008 р. індекс споживчих цін становив 113,1% до грудня 2007р., що на 36,5% перевищує прогноз, а на продукти харчування та безалкогольні напої – 120,4%; алкогольні напої та тютюнові вироби – 106,2%; одяг і взуття – 100,8% [5, c.5].

Існує значна диференціація щодо темпів інфляції серед регіонів України. Зокрема у 2007 р. вищі за середні по Україні темпи приросту споживчих цін спостерігались у тринадцяти регіонах зокрема у Львівській області, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, Миколаївській областях, м.Севастополі, Полтавській, Херсонській, Харківській, Одеській, Тернопільській областях та м. Києві (16,8 – українські темпи приросту споживчих цін21,0%). Нижчі за середньо спостерігались у Закарпатській, Кіровоградській, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівський, Волинській, Запорізькій, Луганській областях, АР Крим та Рівненській області (11,3 – 16,0 %). [2, c. 123].

У 2007 р. першочерговий вплив на загальне подорожчання продуктів харчування мало зростання цін на сільськогосподарську продукцію, яке було зумовлене, передусім, скороченням її пропозиції. Зокрема у 2007 р. порівняно з 2006 р. виробництво зерна зменшилось на 15 %, соняшнику – на 22%, цукрових буряків – на 24%, овочів – на 15%, молока – на 8%. Як наслідок ціни реалізації сільгосппідприємств зросли на 38%, у т.ч. зерна – на 61, 5 %, насіння соняшнику – удвічі, молока – на 55 %, яєць – на 42 %, овочів – на 21 %, худоби та птиці – на 2 %. У 2007 р. не зупинено спад поголів'я практично всіх видів тварин і птиці внаслідок того, що виручка від реалізації живих кондиційних тварин для забою не перекриває витрат на придбання кормів. Зростаючі ціни на споживані сільським господарством ресурси призводять до технічної і технологічної відсталості, зменшення економічного інтересу до розвитку галузі, тому спричиняють зростання собівартості продукції вищими темпами, ніж ринкові ціни [6, с.14].

Зростання цін реалізації сільгосппідприємств мало ланцюговий вплив на динаміку цін виробників харчових продуктів і напоїв, які за рік збільшилися на 26,0 %. Це безпосередньо позначилося на зростанні споживчих цін, зважаючи на те, що питома вага українських виробників у роздрібному товарообороті продовольчих товарів складає близько 90 %. За рік у цілому споживчі ціни на продукти харчування підвищилися на 24,7 %, що у 8,8 раза вище відповідного показника 2006 р. Особливістю України є висока питома вага продовольчого кошика у споживанні населення.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у 2007 р. підвищилася на 12,3 %. Тарифи на електроенергію та природний газ протягом року залишалися незмінними. Зростання цін на транспорт на 14,1 % більшою мірою зумовлено подорожчанням паливно-мастильних матеріалів (36,2 %). [2, с. 123, 127].

Таким чином, головним чинником, який зумовив прискорення інфляційних процесів у 2007 р. було зростання цін на продукти харчування. Динаміка споживчих цін на продовольчому ринку сформувалася під сукупним впливом факторів, які сприяли підвищенню цін з боку пропозиції, а саме: зовнішніх чинників (зростання світових цін на зерно, нафту та нафтопродукти тощо) та внутрішніх (несприятливі природно-кліматичні умови, пов'язане з цим зменшення виробництва сільськогосподарської продукції та, відповідно, зростання цін виробників). Дія цих чинників була підсилена зростанням доходів населення внаслідок підвищення соціальних гарантій, яке, з одного боку, мало вплив на інфляцію попиту, з іншого – підсилювало інфляцію пропозиції, оскільки підвищення мінімальної заробітної плати зумовило зростання собівартості виробництва і, як наслідок, і споживчих цін.

Приріст цін виробників промислової продукції у 2007 р. спостерігався за всіма основними видами діяльності: добувної промисловості (127,3%); переробної промисловості (126,2%); виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення (150,4 %); хімічної та нафтохімічної промисловості (117,3 %); виробництва іншої неметалевої продукції (129,7 %); металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (122,2 %); машинобудування (111,9 %); виробництва та розподілення 132].електроенергії, газу, води (120,9% ) [2, с. 130

Основними чинниками, які впливали на динаміку цін у сфері промислового виробництва у 2007 р., були підвищення цін реалізації сільськогосподарської продукції, цін на газ для промислових споживачів, тарифів на електроенергію та теплоенергію, коливання курсів валют та світових цін, стрімке підвищення попиту на будівельні матеріали у зв'язку із зростанням обсягів будівництва [2, c. 137].

На сьогоднішній день усіма гілками влади здійснюється оцінка причин інфляції та оцінка антиінфляційних заходів, які можуть бути прийняті в державі для стримування в подальшому швидкого темпу її зростання. Серед таких заходів можна назвати передусім стимулювання національного виробника. Урядом розроблений план антиінфляційних заходів, який умовно складається з двох частин. Перша відповідає вимогам Президента щодо впровадження ринкових антиінфляційних механізмів. Друга базується на адміністративних заходах і передбачає жорсткішу монетарну політику.

Хоча жорстка монетарна політика може спричинити обмеження доступу до кредитів, що стане передумовою зниження темпів економічного зростання Після тривалих консультацій уряду та НБУ, конструктивного діалогу з науковцями та фахівцями незалежних аналітичних центрів, було схвалено план антиінфляційних заходів, який отримав позитивну оцінку міжнародних експертів. Він поєднує короткострокові та довгострокові заходи, що стримують надлишкове зростання попиту, і дії, що стимулюють розширення виробництва [7, c. 7].

У короткостроковому періоді дало змогу призупинити нарощування темпів інфляційних процесів на споживчому ринку інтервенційне постачання продовольчих продуктів, зокрема, борошна, м'яса та цукру із запасів державного матеріального та продовольчого резервів. Для зниження інфляційного тиску на споживчому ринку та гальмування інфляційних процесів у середньо– та довгостроковій перспективі урядом передбачено здійснити заходи спрямовані на зменшення споживання енергоносіїв та їх ефективне використання, розвиток фондового та фінансового ринків.

На початку 2008 року Держцінінспекція здійснила ряд кроків щодо правової бази з питань ціноутворення та активізувалаудосконалення нормативно роботу з недопущення застосування монопольними утвореннями економічно необґрунтованих цін і тарифів. На думку Президента України ключовими кроками в подоланні інфляції є іммобілізація ресурсів з ринку, дотримання більш жорсткого бюджетного дефіциту, більш заощадлива політика видатків, в т.ч. при фінансуванні різного роду програм споживання.


 
 

Цікаве

Загрузка...