WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Економічне зростання - Реферат

Економічне зростання - Реферат

заощаджень
ОР - більш висока траєкторія розвитку економіки призросемій нормі заощаджень
Точка Е1 - точка стаціонарного стану при більш високому рівні капіталоозброєності (К2).
Динаміка розвитку економіки в зв'язку з ростом капіталоозброєнності та заощаджень
Лінія ОА - розвиток економіки в її посякденому русі до кожного нового стаціонарного стану з відновідним рівнем капіталоозброеності.
Лінія ОВ - динаміка вибуття капіталу у всіх стаціонарних точках (С,Д,M,N,) де А=ВІ=S (ВІ - валові інвестиції)
Сектор ОСДMNF - динаміка споживання.
Д F - максимальне споживання при К0 і Y0.
Очевидно, що оптимальною слід визнати таку норму заощаджень і, відповідно, такий рівень капіталоозброеності та обсягів виробництво при яких величина споживання максимізується.
К0 - оптимальний рівень капіталоозброеності.
Y0 - оптимальний рівень виробництва.
Що буде з економікою, коли вона пройде точку К0?
- до точки К0 - нарощування норми заощаджень супроводжується ростом капітало озброеності і веде одночасно як до економічного зростання так і до росту споживання, яке максимізується при К0;
- після точки К0 кожний новий приріст обсягів виробництва виявляється меньшим, ніж приріст розмірів капіталу (внаслідок дії закону спадної граничної продуктивності). Це означає скорочення розмірів споживання. Фактично економіка в точках, що лежать справа від К0, характеризується надлишковими заощадженнями.
Економічне зростання супроводжується спадом життевого рівння.
- точка Кn досягнуто 100% норми заощаджень де С = 0 (суспільство без споживання існувати не може і розвиток зупиниться).
Критерій досягнення економікою точки максимому споживання - це рівність граничної продуктивності капіталу розмірам його амортизації.
MPK = ?
MPK = ? = 0 - золоте правило Солоу.
Якщо МРК> ?, то норма заощаджень може бути збільшена, якщо МРК< ? - то зменшена (за умови, що ставиться завдання збільшення споживання).
І. Вплив зростання населення.
n - приріст населення
n11) На графіку показано 2 лінії, що відображають зростання населення та вибуття (амортизацію) капітал:
( ?+n1)K та (?+n2)K (причому, n12) прискорене зростання населення відображається зміщенням лінії ( ?+n1)K вліво на (?+n2)K.
3) Внаслідок росту населення капіталоозброєність зменшується від К1* до К2*( К2*Вплив населення на економічне зростання здійснюється через динаміку капіталоозброеності.
?К = і - ( ?+n)K
?К = i - gk -nk
?К = s f(K) - ( ?+n)K
( ?+n)K - критична величина інвестицій
ІІ. Вплив НТП
Під впливом НТП співвідношення капітал - праця змінюється на користь праці.
У= f (К, L E)
E - ефективність одного працівника
L E - робоча сила, вимірана в одиницях праці з незміною ефективністю.
Формули капітало озброєності і продуктивності набуваютьвиду ( з врахуванням приросту єфективності праці):
k = K/L E y = Y/L E
k - капітал на одиницю праці з постійною ефективністю
y - обсяг виробництва на одиницю праці з постійною ефективністю.
Рівняння зміни капіталоозброєності.
k= i -( ?+n +g)k= s f(k) -( ?+n+g)K.
Отже, приріст капіталоозброеності тим вищий, чим зменьшим темпом зростає ефективність праці.
Значення моделі Солоу
Можливості моделі дуже великі, вона дозволяє:
1) вести пошук і знаходититраекторії макроекономічного розвитку ( за зростаючої чи стаціонарної- постійної- капіталоозброєнності );
2) знаходити оптимально постійну норму нагромадження при стаціонарній капіталоозброєності;
3) визначити оптимальну змінну норму виробничого нагромадження;
4) моделювати види технічного прогресу ( автономний ,нейтральний,матеріалізований тощо);
5) гнучка капіталоозброєнність виступає в моделі вмонтованним стабілізатором, який забезпечуе динамічну рівновагу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Современная экономика / Под ред. Мамедова О.Ю. -Ростов-на-Дону, 1996. - С.169-176.
2. Базилевич В.Д. та ін. Макроекономіка, опорний конспект лекцій. -К., 1997.
3. Баликоев В.В. Общая экономическая теория -Новосибирск. 1997.- С. 338-346.
4. Барр Раймон. Политэкономия. - М., 1995.
5. Будаговська С. та ін. Мікроекономіка і макроекономіка. - К., 1998.
6. Введение в рыночную экономику / Под ред. А.Я. Лифшица. -М., 1994.
7. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика - СПб, 2000.
8. Гальперин В.М. и др. Макроэкономика. - СПб, 1997.
9. Гальчинський А. Теорія грошей. - К.: Основи, 1998.
10. Дадаян В.С. Макроэкономика для всех. - Дубно, 1996.
11. Долан Эдвин Дж. Макроэкономика. - СПб, 1994.
12. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроекономіка. - К.: Основи, 1996.
13. Економіка України / За ред. Б.Ф. Заболоцького. - Львів, 1997.
14. Казаков А.П., Минаев Н.В. Экономика. - М., 1996.
15. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. - М., 1989.
16. Костюк В.Н. Макроэкономика. - М., 1998.
17. Курс економической теории / Под ред. М.Н. Чепурина. - Киров, 1994.
18. Лившиц А.Я. Инфляция: краткий курс. // Российский экономический журнал, 1992.
19. Луссе А. Макроэкономика: ключевые вопросы. -СПб., 1999.
20. Любимов Л.А., Раннева Н.А. Основы экономических занний.-М., 1997. - С. 254-268.
21. Макконнел К.Р., Брю С.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М., 1992.
22. Макроекономіка / За ред. А.Г. Савченка. - К.,1995,1999.
23. Макроэкономика / Под ред. Е.Б. Яковлевой. - СПб, 1997.
24. Макроэкономика / Под ред. И.П. Николаевой. - М., 1998.
25. Макроэкономическая теория // Российский экономический журнал, 1994. - №12; 1995. -№8.
26. Мэнкью Г. Макроэкономика. - М., 1994.
27. Основы экономической теории / Под ред. В.Д. Камаева. - М., 1996.
28. Петюх В.Н. Рыночная экономика. - К., 1995.
29. Пухтаєвич Г. О. Макроекономічний аналіз. - К., 2000.
30. Савченко А.Г. Макроекономіка. -К., 1999. - Глава 12, 1995.- Глава 13.
31. Радионова І. Макроекономіка та економічна політика. - К., 1996.
32. Савченко А.Г. Макроекономіка. Навчально-методичний посіб-ник для самостійного вивчення дисципліни. - К., 2000.
33. Сакс Дж Д., Ларрел Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный под-ход. - М., 1996.
34. Самуельсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. - К., 1995.
35. Соболев В.М. Макроэкономика. - Харьков, 1997.
36. Современня экономика / Под ред. О.Ю. Мамедова. - Ростов-на-Дону, 1996.
37. Сучасна економічна теорія і стабілізаційні моделі у відкритому суспільстві. Навчальний посібник. - К.: видавництво УАДУ при Президентові України. - 1998.
38. Теоретическая экономика. Политэкономия / Под ред. Г.П. Жу-равлевой и Н.Н. Мильчаковой. - М., 1997.
39. Учебник по основам экономической теории / Под ред. В.Д. Ка-маева. -М., 1995.
40. Фишер С., Дорнбуш Ф. Экономика. - М., 1993.
41. Черников Д. Макроэкономическая теория // Российский экономический журнал. - 1992.

 
 

Цікаве

Загрузка...