WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → ВВП та методи його розрахунку - Курсова робота

ВВП та методи його розрахунку - Курсова робота

рахунків (СНР) - це сукупність показників послідовного та взаємопов'язаного опису найважливіших процесів і явищ економіки: виробництва, доходів, споживання, нагромадження капіталу та фінансів. Ця система застосовується в умовах ринкових відносин.
Національні рахунки розробляються Державним комітетом статистики згідно із стандартом СНР, прийнятим міжнародними організаціями у 1993 р.
Відповідно до міжнародного стандарту у СНР інституційні одиниці гру-пуються в п'ять секторів:
- нефінансові корпорації, до яких належать інституційні одиниці, які займаються ринковим виробництвом товарів і послуг для продажу за цінами, що покривають витрати виробництва і дають прибуток;
- фінансові корпорації - комерційні інституційні одиниці, що спеціалізуються на фінансових послугах чи допоміжній фінансовій діяльності (банки, страхові компанії тощо);
- сектор загального державного управління, до якого належать органи управління центрального та місцевого рівнів, некомерційні бюджетні ор-ганізації, фонди соціального страхування;
- сектор домашніх господарств, що об'єднує фізичних осіб як споживачів, а в деяких випадках як фізичних осіб-підприємців;
- сектор некомерційних організацій, що обслуговують домашні госпо-дарства (НКОДГ), до якого входять інституційні одиниці, створені окремими групами домашніх господарств для забезпечення їх політичних, релігійних і професійних інтересів, а також для надання соціально-культурних послуг (соціально-культурні підрозділи не фінансових корпорацій) безоплатно або за цінами, що не мають економічного значення.
У СНР відображається розвиток економіки на різних стадіях процесу відтворення, показує рух товарів і послуг, а також стан виробництва та використання ВВП (валової доданої вартості).
Стадія виробництва характеризується показниками випуску, проміжного споживання ВВП.
Випуск - це вартість товарів і послуг, що результатом виробничої діяльності одиниць - резидентів у звітному періоді.
Проміжне споживання - містить витрати на товари та послуги, які використані інституційними одиницями для виробничих потреб.
Валова додана вартість (ВДВ) розраховується як різниця між випуском в основних цінах та проміжним споживанням. Вона містить у собі первинні доходи, що створюються учасниками виробництва і розподіляються між ни-ми.
У національних рахунках використовуються два рівні показників і два методи оцінки. Для економіки в цілому результати вимірюються випуском товарів і послуг та валовим внутрішнім продуктом у ринкових цінах, для секторів і видів економічної діяльності - випуском в основних цінах і валовою доданою вартістю.
ВВП на стадії виробництва визначається як різниця між випуском у ринкових цінах та проміжним споживанням у цінах покупців або як сума доданих вартостей видів економічної діяльності і податків на продукти за виключенням субсидій на продукти.
Номінальний ВВП - це обсяг ВВП у поточних (фактичних) цінах.
Реальний ВВП - це обсяг ВВП в цінах періоду, який прийнятий за базу порівняння.
Індекс-дефлятор ВВП - це сукупність індексів цін, які надають узагальнену характеристику їх змін у звітному періоді порівняно з цінами періоду, прийнятого для порівняння.
Податки на продукти включають податки, величина яких безпосередньо залежить від кількості чи вартості товарів і послуг, вироблених, реалізованих або імпортованих виробничою одиницею - резидентом.
Субсидії на продукти - це відшкодування з державного бюджету підприємствам у порядку державного регулювання цін на сільськогос-подарську та іншу продукцію, для покриття поточних збитків підприємств, поліпшення їх фінансового становища шляхом поповнення оборотних коштів або компенсації окремих витрат.
Стадія утворення доходу на рівні ВВП характеризується такими показниками: оплатою праці найманих працівників, податками та субсидіями на виробництво та імпорт (на рівні валової доданої вартості - іншими податками та субсидіями, пов'язаними з виробництвом) та валовим (чистим) прибутком.
Оплата праці найманих працівників є винагородою в грошовій та натуральній формі (оцінену у грошовому вираженні), яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за роботу, виконану у звітному періоді резидентним підприємством, незалежно від того, є дані працівники резидентами чи нерезидентами. Оплата праці обчислюється не підставі нарахованих сум і містить фактичні та умовні внески на соціальне страхування.
Податки на виробництво та імпорт включають податки на продукти та інші податки, пов'язані з виробництвом, а субсидії на виробництво та імпорт - субсидії на продукти та іншісубсидії, пов'язані з виробництвом.
Інші податки, пов'язані з виробництвом, включають платежі підпри-ємств і організацій до державного та місцевих бюджетів, державних цільових фондів у зв'язку з використанням ресурсів та одержання дозволів на специфічні види діяльності.
До інших субсидій, пов'язаних з виробництвом, належать ті, що нада-ються для здійснення певної економічної та соціальної політики щодо використання ресурсів.
Валовий (чистий) прибуток - показник, що характеризує перевищення доходів над витратами, які підприємства мають у результаті виробництва. Чистий прибуток визначається шляхом виключення з валового прибутку споживання основного капіталу.
На стадії використання ВВП розраховується як сума кінцевого спожи-вання товарів і послуг, валового нагромадження, сальдо експорту-імпорту товарів і послуг.
Кінцеве споживання товарів і послуг складається з витрат домогоспо-дарств на власне кінцеве споживання, витрат державних закладів для задоволення індивідуальних та колективних потреб суспільства, а також витрат на індивідуальне кінцеве споживання некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства.
Валове нагромадження розраховується як сума валового нагромадження основного капіталу, зміни запасів матеріальних оборотних коштів та придбання за виключенням вибуття цінностей.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. П. В. Круш, С. О. Тульчинська / Макроекономіка / Київ, ЦУЛ, 2005.
2. О. М. Тітьонко / Системи макроекономічного рахівництва / Київ, КНЕУ, 1999.
3. К. С. Солонінко / Макроекономіка / Київ, ЦУЛ, 2002.
4. О. Я. Базілінська / Макроекономіка / Київ, ЦУЛ, 2005.
5. А. И. Бутук / Макроэкономика / Київ, "Знання", 2004.
6. Основи економічної теорії / За ред. А. К. Покритана, М. І. Збарського / Одеса, ОДЕУ, 1999.
7. Райхлин Эрнст / Основы экономической теории / Москва, "Наука", 1997.
8. В. І. Мельникова, Н. І. Клімова / Макроекономіка / Київ, "Професіонал", 2004.
9. С. С. Носова / Экономическая теория / Москва, "Владос", 1999.
10. С. М. Панчишин / Макроэкономика / Київ, "Либідь", 2001.
11. Т. А. Агапова, С. Ф. Серегина / Макроэкономика / Москва, МГУ им. Ломоносова, "ДИС", 1997.
12. Б. Ф. Андреев / Системный курс экономической теории / Санкт-Петербург, Бизнес пресса, 2000.
13. В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик / Макроекономіка / Київ, "Атіка", 2002.
14. Манків Грегорі Н. / Макроекономіка / Київ, "Основи", 2000.
16. Український діловий тижневик "Контракти" / №32 від 9 серпня 2004 р.
17. WWW.UKRSTAT.GOV.UA.
18. WWW.AC-RADA.GOV.UA.
19. WWW.JI-MAGAZINE.LVIV.UA.
20. WWW.VISNUK.COM.UA.

 
 

Цікаве

Загрузка...