WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → ВВП та методи його розрахунку - Курсова робота

ВВП та методи його розрахунку - Курсова робота


Курсова робота
НА ТЕМУ:
ВВП та методи його розрахунку
План
- Вступ
I. Загальна характеристика ВВП як показника СНР.
1.1. СНР
1.2. ВВП і ВНП.
II. Основні методи розрахунку ВВП.
2.1. Метод потоку товарів (видатковий спосіб).
2.2. Метод потоку доходів (розподільчий спосіб).
2.3. Метод доданих вартостей (виробничий спосіб).
III. Якісні показники ВВП.
3.1. Індекси цін. Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор ВВП.
3.2. ВВП на душу населення та інші якісні показники.
IV. Статистичні дані. ВВП України.
- Узагальнення
- Список використаних джерел
ВСТУП
Економіка країни - це єдиний народногосподарський комплекс, розви-ток якого визначається складними діалектичними взаємозв'язками його частин і підрозділів.
Удосконалення управління цим комплексом передбачає формування прогресивної структури суспільного виробництва, його інтенсифікацію, збалансування та пропорційний розвиток.
Для виконання цих завдань найважливіше значення має збалансований розвиток економіки, забезпечення пропорційного розвитку всіх галузей народного господарства та регіонів країни. Надійним інструментом виконання цих завдань є звітний баланс народного господарства, який представляє собою систему економічних таблиць та показників, призначених для відображення в узагальненому вигляді конкретних характеристик процесу суспільного відтворення та його результатів, основних співвідношень та пропорцій у економіці, руху суспільного продукту, співвідношення матеріальних і трудових потреб, ресурсів господарства у їх взаємозв'язку в галузевій та соціальній структурах.
Звітний баланс народного господарства як система взаємопов'язаних синтетичних балансів дає змогу аналізувати не тільки загальні, але й окремі кількісні та якісні показники народного господарства. Прикладами таких балансів можутбь бути баланси виробництва, споживання та нагромадження суспільного продукту (звітний матеріальний баланс), баланс виробництва, розподілу, перерозподілу і кінцевого викорнстання суспільного продукту і національного доходу (звітний фінансовий баланс), звітний міжгалузевий баланс розподілу та перерозподілу продукції, баланс праці тощо.
Всі баланси є взаємопов'язаними, але одночасно мають певну автономію у відображенні процесу відтворення суспільного продукту. Так, зведений матеріальний баланс показує виробництво і кінцеве використання суспільного продукту, однак він не відображає процеси розподілу та перерозподілу національного доходу, який характеризує зведений фінансовий баланс.
Поряд із загальними пропорціями розвитку народного господарства баланси показують взаємозв'язки, які виникають між окремими галузями виробничої та невиробничої сфер, соціальними секторами, участь їх у виробництві, розподілі, перерозподілі та кінцевому використанні суспільного продукту і національного доходу. Для цього в балансах здійснюють відповідні групування - за галузями народного господарства і соціальними секторами.
Важливим завданням побудови та аналізу балансу народного господар-ства є підвищення наукового рівня та удосконалення практики статистичної та планової роботи на основі процесів відтворення, пропорційності та збалансованості економіки.
I. Загальна характеристика ВВП як показника СНР
1.1. СНР
Центральною проблемою макроекономічного регулювання прогнозу-вання економіки є наукове обгрунтування темпів економічного зростання і пропорцій процесу відтворення.
Найбільш дієвим інструментом аналізу, формування і підтримки економічних пропорцій є балансовий метод. Це система прийомів та процедур, покликаних забезпечити погодження і координацію макроекономічних показників, єдність та збалансованість всіх частин (умов і результатів) відтворюваного процесу, погодженість потреб і ресурсів, порівняння витрат і результатів виробництва і доходів у процесі відтворення (кругообороту).
Балансовий метод в економічній практиці реалізується шляхом розробки системи взаємопов'язаних, взаємодіючих та взаємодоповнюючих загальноекономічних балансів та національних рахунків. Балансова робота полягає в кількісному аналізі, зіставленні та науковому обгрунтуванні раціональних економічних зв'язків, обсягів і пропорцій розвитку економіки згідно з економічною політикою держави, суспільними потребами і економічними можливостями.
На основі балансового методу розроблено дві системи макроекономіч-ного рахівництва: баланс народного господарства (БНГ) і систему національних рахунків (СНР).
Система національних рахунків (СНР) - система взаємопов'язаних економічних показників, які відображають загальні й найбільш важливі аспекти економічного розвитку, пов'язані з виробництвом та споживанням продуктів та послуг, розподілом і перерозподілом доходів, формуванням національного багатства країни тощо.
Раніше обсяг національного виробництва обчислювали на основі бала-нсів народного господарства (БНГ), які вперше у світовій практиці почали складатися в колишньому СРСР ще в 1923 р. БНГ був розроблений ЦСУ СРСР під керівництвом П, І, Попова і його було визнано одним із перших у світі офіційних розрахунків макроекономічних показників. Згодом система БНГ застаріла, тому що враховувала лише матеріальне виробництво й не бу-ла зорієнтована на ринкову економіку.
Відповідно до концепції БНГ у сфері матеріального виробництва (промисловості, сільському господарстві, будівництві та інших галузях) створюються товари й виробляється національний продукт. Невиробнича сфера (освіта, охорона здоров'я, житлово-комунальне господарство, транспорт, побутове обслуговування тощо), яка надає різноманітні послуги, розглядається як непродуктивна, в якій національний продукт не створюється.
БНГ - це система макроекономічних показників, заснована на марксистських концепціях і створена для аналізу і планування адміні-стративно-командної економіки. Хоча система БНГ багато в чому не відповідала вимогам ринкової економіки, вона справила певний вплив на розвиток СНР, яка отримала поширення у країнах з ринковою економікою.
Окремі елементи СНР були запропоновані вченими у далекі часи. Так, англійські економісти В, Петті і Г. Кинг ще 300 років тому зробили оцінки національного доходу Англії і Франції та впливу на його розподіл податкової системи, що мало неабияке значення для розвитку СНР. Французький еконо-міст Франсуа Кене у 1758 р. запропонував "Економічну таблицю", яка була далеким прообразом СНР і в якій він уперше намалював картину загального економічного кругообороту товарів і послуг для основних секторів економіки і класів суспільства з метою розібратися з механізмом функціонування економіки в цілому. Твердження А. Сміта про те, що вартість товару визначається сумою трьох видів доходу - заробітної плати, прибутку і земельної ренти, - є основою теорії факторів виробництва, яка потім була розвинута Ж.-Б. Сеєм та іншими вченими. На цю теорію спирається увесь аналіз процесів формування вартості в СНР.
Схеми простого і розширеноговідтворення, запропоновані К. Марксом, були спробою побудувати макроекономічну модель, яка б характеризувала дію механізму функціонування економіки.
Великий внесок у розвиток СНР зробили вчені А, Маршалл, К. Кларк, С. Кузнец, Дж. Кейнс, Р. Стоун, В. Леонт'єв та ін. Зокрема, американський економіст українського походження С. Кузнец

 
 

Цікаве

Загрузка...